Στο τέλος του τρέχοντος μηνός θα συνεδριάσουν οι μέτοχοι της καπνοβιομηχανίας ΚΑΡΕΛΙΑ, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί σειράς θεμάτων, μεταξύ άλλων για την έγκριση διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020 και διανομής μερίσματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις:

Tο Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της “ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατόπιν ενημέρωσης των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη χρήση 2020, βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, οι μέτοχοι θα κληθούν να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.

3. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 και έγκριση της προκαταβολής αμοιβών των ως άνω προσώπων από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

4. Ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας για τους ελέγχους των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 και έγκριση της αμοιβής του.

6. Έγκριση διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020 και διανομής μερίσματος.

7. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

8. Έγκριση του αναθεωρημένου και εναρμονισμένου με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 κειμένου της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

9. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020.

Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2021, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την 14η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης, η οποία βρίσκεται σε απαρτία οσοδήποτε τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αν παρίσταται ή εκπροσωπείται.

Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, ήτοι εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέματα ημερησίας διάταξης εκείνα της αρχικής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ