Ο κλάδος των Εταιρειών Διαχείρισης Δανείων στηρίζει έμπρακτα τους δανειολήπτες στην προσπάθειά τους να επανέλθουν στην ομαλή οικονομική δραστηριότητα, συμβάλλοντας στην εξυγίανση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.Πάγια προτεραιότητα των Εταιρειών-μελών της Ένωσης (ΕΕΔΑΔΠ) είναι η  εξεύρεση αποτελεσματικών καιβιώσιμων λύσεων για την αποπληρωμή των εκκρεμών οφειλών δανειοληπτών.

Η σημαντική αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει επιβαρύνει το κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των νοικοκυριών που έχουν στεγαστικά δάνεια συνδεδεμένα με τα βασικά επιτόκιατου ευρώ. Οι Εταιρείες Διαχείρισης αναγνωρίζουν αυτή τη δύσκολη συγκυρία και αποφάσισαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών που έχουν προκύψει εξαιτίας της αύξησης των βασικών επιτοκίων δανεισμού.

Στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης, οι Εταιρείες-μέλη της Ένωσης, αποφάσισαν να διαμορφώσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα κατάλληλα προγράμματα με σκοπό το πάγωμα των κυμαινόμενων επιτοκίων βάσης, για τα ενήμερα στεγαστικά δάνεια ιδιωτών δανειοληπτών (φυσικών προσώπων). Τα ανωτέρω προγράμματα θα τεθούν σε ισχύ το αργότερο μέχρι τις 02.05.2023 και θα ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες. Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα εξειδικευθούν ανά χαρτοφυλάκιο δανείων και έχουν ως στόχοτην παροχή συνδρομής στουςσυνεπείς δανειολήπτες που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν δυσκολίες αποπληρωμής των αντίστοιχων οφειλών τους εξαιτίας των αυξανόμενων επιτοκίων.

Σημειώνεται ότι με κοινό γνώμονα την υποβοήθηση των δανειοληπτών,κάθε Εταιρεία Διαχείρισηςθα διαμορφώσει της όρους και τα κριτήρια υπαγωγής στο αντίστοιχο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πολιτικές της.Οι δανειολήπτες (φυσικά πρόσωπα) με ενήμερα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου θα εντάσσονταιαυτόματαστα παραπάνω ευνοϊκά προγράμματα, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια εκ μέρους τους.Για περισσότερες λεπτομέρειες, κάθε δανειολήπτης μπορεί να απευθύνεται στην Εταιρεία Διαχείρισης με την οποία συνεργάζεται.

Ανεξάρτητα από την ανωτέρω πρωτοβουλία οι Εταιρείες Διαχείρισης, παρέχουν επιπλέον πλήθος δυνατοτήτων ρύθμισης σε οποιοδήποτε οφειλέτη επιθυμεί να ρυθμίσει με βιώσιμους όρους την οφειλή του.

Υπενθυμίζεται ότι για το α’ εξάμηνο του 2023, οι Εταιρείες Διαχείρισης έχουν θέσει ως στόχο οι ρυθμίσεις και διευθετήσεις δανείων να ανέλθουν σε € 3,2 δισ., αυξημένες πάνω από 30% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022.

Ο κλάδος των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις είναι από τους πλέον αυστηρά ρυθμιζόμενους στην Ελλάδα. Βασική αποστολή των Εταιρειών Διαχείρισης αποτελεί η ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων δανεισμού που αντιμετωπίζουννοικοκυριά και επιχειρήσεις, η εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η ενίσχυση των συνθηκών ρευστότητας στην Ελληνική Οικονομία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here