Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά φόρων ύψους €50 εκατ. το 2018 σε επίπεδο Ομίλου έναντι ζημιών €158 εκατ. το 2017 εμφάνισε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το 2018, με τη λειτουργική κερδοφορία της να διαμορφώνεται στα €71 εκατ. στην Ελλάδα, έναντι ζημιών €135 εκατ. το 2017.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθεροποιήθηκαν σε €269 εκατ. το δ’ Τρίμηνο του 2018, ενώ σε επίπεδο έτους, τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα ύψους €1,094 εκατ. (-20% σε ετήσια βάση).

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2018, αντανακλώντας μέρος της μείωσης του προσωπικού και την παύση της λειτουργίας καταστημάτων. Κατά το 2018, τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε €921 εκατ.

Η ολοκλήρωση του τρέχοντος Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, στο οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή περίπου 750 εργαζόμενοι από το δίκτυο και τις διοικητικές υπηρεσίες, αναμένεται, σύμφωνα με την ΕΤΕ, να επιταχύνει τη μείωση των δαπανών το 2019.

Τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά φόρων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €32 εκατ. το 2018, έναντι ζημιών €175 εκατ. το 2017, εξαιρουμένου του κόστους του Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης.

Η ρευστότητα ενισχύεται περαιτέρω, καθώς οι εγχώριες καταθέσεις αγγίζουν τα €42 δισ. Η ανάκαμψη των εγχώριων καταθέσεων συνεχίστηκε κατά το Δ’ τρίμηνο 2018 (+€1,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση).

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανέρχεται σε €2,3 δισ. από €2,8 δισ. στα τέλη του Δ’ τριμήνου 2017, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε €5,1 δισ. στο τέλος του Δ’ τριμήνου 2018.

Το σύνολο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε €15,4 δισ. (€2 δισ. σε ετήσια βάση), υπερβαίνοντας τον στόχο για το 2018. Υπήρξε μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά €2 δισ. περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος και €6,1 δισ. από το τέλος του 2015, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών (€2,4 δισ.), καθώς και διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων (€3,7 δισ.), εκ των οποίων €2 δισ. περίπου έχουν ήδη πωληθεί.

Η μείωση των NPEs επιταχύνθηκε κατά το Δ’ τρίμηνο του 2018 (-€0,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (€337 εκατ.) και λογιστικές διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων (€226 εκατ.).

Στην Ελλάδα, οι δείκτες κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 59% και 82%, αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη και τις εξασφαλίσεις (collateral), ο συνολικός δείκτης κάλυψης υπερβαίνει το 100% σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες δανείων. Οι εγχώριοι δείκτες NPEs και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 41% και 30%, αντίστοιχα.

Ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 16,1% και ενσωματώνει την απομείωση της αξίας των θυγατρικών της ΕΤΕ στη Ρουμανία, Κύπρο και Αίγυπτο κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2018. Με πλήρη επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 12,8%.

Η ολοκλήρωση της πώλησης των εν λόγω θυγατρικών θα ενισχύσει τα κεφάλαια της Τράπεζας μέσω της μείωσης των Σταθμισμένων Στοιχείων Ενεργητικού, η οποία δεν έχει ενσωματωθεί στον υπολογισμό των τρεχουσών κεφαλαιακών δεικτών. Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τους κεφαλαιακούς δείκτες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, ανέφερε σχετικά:

«Οι προσπάθειές μας για επιστροφή στην οργανική κερδοφορία απέδωσαν καρπούς στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Τα οργανικά κέρδη ανήλθαν σε €46 εκατ. στο Δ΄ Τρίμηνο του 2018 και σε €114 εκατ. σε επίπεδο έτους, έναντι ζημιών ύψους €103 εκατ. το 2017.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθεροποιήθηκαν στα €269 εκατ. στο Δ΄ τρίμηνο, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση (εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης, αποτελούμενων κυρίως από το κόστος του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού).

Η μείωση των λειτουργικών εξόδων ενσωματώνει μέρος της θετικής επίπτωσης από το τρέχον Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο αφορά σε 750 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης και έλαβε χώρα κυρίως στο 2ο Εξάμηνο του έτους. Επιπλέον, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διατήρησε την καθοδική του πορεία και διαμορφώθηκε σε επίπεδα κάτω από τις 100 μ.β.

Το 2019 θα αποτελέσει έτος αναφοράς για την Τράπεζα, καθώς η ΕΤΕ αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του Ισολογισμού της, σημειώνοντας παράλληλα σημαντική πρόοδο αναφορικά με τη βελτίωση της λειτουργικής της κερδοφορίας, καθώς και τη δραστική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Όπως ήδη διαφαίνεται από το Δ΄ Τρίμηνο του 2018, τα λειτουργικά αποτελέσματα αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική βελτίωση το 2019, ωθώντας την κερδοφορία του Ομίλου σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Επίσης, τα έσοδα από τόκους θα ενισχυθούν κατά €113 εκατ. σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ακύρωσης της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS) έναντι έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) στα μέσα Φεβρουαρίου.

Η εν λόγω συναλλαγή απλοποιεί τη δομή του Ενεργητικού της Τράπεζας, εξασφαλίζοντας τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης και ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα της Τράπεζας. Τα έσοδα από προμήθειες θα ωφεληθούν από την αυξημένη νέα παραγωγή δανείων, η οποία αναμένεται να αγγίξει τα €3,6 δισ. το 2019, σε συνέχεια των εκταμιεύσεων ύψους €1,2 δισ. το Δ΄ τρίμηνο του 2018.

Με δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) σε επίπεδα άνω του 100% και διαθέτοντας σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, η ΕΤΕ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη χορήγηση νέων δανείων προς επιχειρήσεις. Τέλος, οι δαπάνες προσωπικού θα μειωθούν περαιτέρω, αντανακλώντας το τρέχον Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού, ενώ ένα νέο πρόγραμμα μεγαλύτερης κλίμακας αναμένεται να υλοποιηθεί πριν τα μέσα της χρονιάς.

Η νέα στρατηγική διαχείρισης κόκκινων δανείων είναι εμπροσθοβαρής και περισσότερο επιθετική, στοχεύοντας σε μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά €11,5 δισ. μέχρι το τέλος του 2021 σε επίπεδο Ομίλου, εκ των οποίων τα €4,5 δισ. το 2019, με αρωγό τον υψηλό δείκτη κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από σωρευμένες προβλέψεις ύψους 59%. Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 15% το 2021 και περίπου στα μισά αυτού του επιπέδου το 2022.

Με στόχο να αξιοποιήσουμε τα ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΕΤΕ και παράλληλα να αντιμετωπίσουμε αδυναμίες ώστε να απελευθερώσουμε τη δυναμική της Τράπεζας ενισχύοντας την κερδοφορία της, το Σχέδιο Εταιρικού Μετασχηματισμού περιλαμβάνει μια δέσμη φιλόδοξων οικονομικών και επιχειρηματικών στόχων για την περίοδο 2019-2022, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους στρατηγικούς τομείς. Η νέα στρατηγική θα παρουσιαστεί στην επενδυτική κοινότητα στο Λονδίνο στις 16 Μαΐου, μία ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Α΄Τριμήνου του 2019».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here