Σε 28,329 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» έναντι 33,697 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση κατά 15,93%.

Όπως επισημαίνει η εταιρία στις λογιστικές καταστάσεις, η μείωση αυτή οφείλεται α) σε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 5,448 εκατ. ευρώ στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και β) σε αύξηση των εσόδων κατά 80 χιλ. ευρώ στον κλάδο της ενέργειας. Οι πωλήσεις του ομίλου και της εταιρείας στο εξωτερικό αντιστοιχούν στο 60,83% και 69,09% του συνόλου του κύκλου εργασιών αντίστοιχα. Κατά την 30.06.2017 οι πωλήσεις του ομίλου και της εταιρείας στο εξωτερικό αντιστοιχούσας στο 67,10% και 74,39% του κύκλου εργασιών αντίστοιχα.

Το μικτό αποτέλεσμα σημείωσε αύξηση κατά 1,558 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε κέρδη 906,935 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 651,145 χιλ. ευρώ της 30.06.2017. Η αύξηση του μικτού αποτελέσματος οφείλεται σε α) σε βελτίωση του μικτού αποτελέσματος στον κλωστοϋφαντουργικό κλάδο κατά 1,492 εκατ. ευρώ β) σε αύξηση του μικτού αποτελέσματος στον κλάδο της ενέργειας κατά 66 χιλ. ευρώ.

Ο Όμιλος κατά την διαχειριστική χρήση 01/07/2017 – 30/06/2018 είχε ζημίες μετά από φόρους 3,076 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,697 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση ζημιών κατά 2,621 εκατ. ευρώ ή 46,00%.

Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIΤDA) σημείωσε αύξηση της τάξεως του 475,01 % και ανήλθε στη χρήση 2017-2018 σε επίπεδο Ομίλου σε κέρδη 1,455 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 253 χιλ. ευρώ της χρήσης 2016-2017.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται σε 511 χιλ. ευρώ την 30.06.2018 έναντι 3,900 εκατ. ευρώ στις 30.06.2017 διαφορά που προκύπτει από τις ζημίες χρήσης μετά από φόρους και λοιπά συνολικά έσοδα ποσού 3,389 εκατ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here