Σε 96,455 ανέρχεται το ποσοστό συμμετοχής της Hellenic Healthcare στο μετοχικό κεφάλαιο του Διαγνωστικού και θεραπευτικού Κέντρου ΥΓΕΙΑ μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης.

Συγκεκριμένα, η περίοδος αποδοχής ξεκίνησε στις 27 Δεκεμβρίου 2018 και έληξε στις 7 Φεβρουαρίου 2019. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής, 157 μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη δημόσια πρόταση προσφέροντας συνολικά 3.736.726 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,22% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του ΥΓΕΙΑ.

Από την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης μέχρι και τη λήξη της περιόδου αποδοχής, η Hellenic Healthcare απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνολικά 75.958.541 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 24,84% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του ΥΓΕΙΑ σε τιμή ανά μετοχή ίση με το προσφερόμενο αντάλλαγμα.

Κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών, η Hellenic Healthcare θα κατέχει συνολικά 294.884.733 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 96,45% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του ΥΓΕΙΑ.

Πρόσθετες μετοχές που τυχόν αποκτήσει η Hellenic Healthcare μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό.

Η καταβολή του προσφερόμενου ανταλλάγματος στους αποδεχθέντες μετόχους θα ξεκινήσει στις 13 Φεβρουαρίου 2019.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς ή και του δικαιώματος εξόδου, η Hellenic Healthcare θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων του ΥΓΕΙΑ με θέμα τη λήψη απόφασης για την διαγραφή της από το ΧΑ.

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Hellenic Healthcare και διαχειρίστρια στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here