Καταργείται η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

  • για τους μισθούς που θα εισπράξουν, το 2021, οι εργαζόμενοι στον ιδιω­τικό τομέα
  •  για τα εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστη­ριότητες, αγροτικές εκμεταλλεύ­σεις, ακίνητα και κινητές αξίες τα οποία αποκτούν φέτος οι φο­ρολογούμενοι

Η εισφορά αλληλεγγύης μέχρι σήμερα επιβάλλεται μόνο στο εισόδημα των φυσικών προσώπων και θεσπίστηκε το 2011. Αρχικά προβλεπόταν να ισχύσει μέχρι το φορολογικό έτος 2014, ωστόσο με τον νόμο 4305/2014 επεκτάθηκε και στο φορολογικό έτος 2015 για να συνεχίσει να επιβάλλεται μέχρι σήμερα.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβαρύνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ετή­σιο συνολικό ατομικό -πραγμα­τικό ή τεκμαρτό- εισόδημα με­γαλύτερο των 12.000 ευρώ από όλες τις πηγές και επιβάλλεται κλιμακωτά επί του ετησίου αυ­τού εισοδήματος με συντελεστές 2,2%-10%.

Σύμφωνα με τη διά­ταξη που ψηφίζεται στη Βουλή:

1) Για τα εισοδήματα που αποκτώνται το έτος 2020 από φυσικά πρόσωπα και προέρ­χονται από επιχειρηματικές ή αγροτικές δραστηριότητες, ενοί­κια, επενδύσεις σε χρηματοοι­κονομικά προϊόντα, τόκους κα­ταθέσεων, μερίσματα και λοιπές κινητές αξίες δεν θα ισχύσει η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

2) Επίσης, η ειδική εισφορά δεν θα παρακρατείται από τους μι­σθούς που θα καταβάλλονται εντός του 2021.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here