Τέλος εποχής για την Δημητρίου, που βγαίνει εκτός ΧΑ. Η Quest γνωστοποίησε, ως μελλοντική μέτοχος με ποσοστό από 95,03% έως 99,21%, πριν την αύξηση κεφαλαίου, ότι οι νέες μετοχές δεν θα εισαχθούν και ότι θέλει να γάλει τκςό ΧΑ την εταιρία/

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 18η/07/2022 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφάσισε μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 5.000.000,00 ευρώ με την έκδοση 125.000.000 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,04€ εκάστη, με περιορισμό του Δικαιώματος στο ποσό των €210.239,16, δηλαδή σε 5.255.979 Νέες Μετοχές της Εταιρείας.

Επιπλέον αποφασίστηκε ότι εκτός από το ποσό των €210.239,16, η ως άνω αύξηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου με ιδιωτική τοποθέτηση της εταιρείας με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία».

Προσθέτως, η εταιρεία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» γνωστοποίησε ότι, ως μελλοντική μέτοχος με ποσοστό από 95,03% έως 99,21%, και βάσει των σημερινών συνθηκών και των οικονομικών δεδομένων της Εταιρείας, προτίθεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, στην συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων να υπερψηφίσει, αφενός την μη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφετέρου την διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, περί της διαγραφής της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου προέβη στις 05.08.2022 στη δημοσίευση πρόσκλησης για την άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 05.08.2022.

Σύμφωνα με την ως άνω πρόσκληση η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 18.07.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ορίστηκε από τις 11.08.2022 (συμπεριλαμβανομένου της ως άνω ημερομηνίας)  έως και 25.08.2022 (ώρα 10:00 π.μ.).

Σημειώνεται, ότι το πλήρες κείμενο της ως άνω πρόσκλησης του δικαιώματος προτίμησης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.gedsa.gr/el/anakoinoseis (Πρόσκληση μετοχών για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, Παράρτημα Ι, Παράρτημα ΙΙ)

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here