Το χρονοδιάγραμμα, τους όρους κατανομής των ομολογιών και όλους τους όρους για την έκδοση του ομολογιακού δανείου, καθώς και λεπτομέρειες για την αξιοποίηση των κεφαλαίων και εκτιμήσεις για την αγορά ανακοίνωσε η PREMIA. Η εταιρία προχωρά σε νέες επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία ύψους 53,9 εκατ. ευρώ, και σε αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου και κεφάλαιο κίνησης που θα χρηματοδοτήσουν τα νέα κεφάλαια, ύψους 100 εκατ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να αντλήσει μέσω της επικείμενης ομολογιακής έκδοσής της. Εκδίδει 100.000 ομολογίες με ονομαστική τιμή 1.000 ευρώ αλλά το επιτόκιο και η απόδοση θα καθορισθούν από το book building.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με το ενημερωτικό, στοχεύει στην μετατροπή της σε ΑΕΕΑΠ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022.

Η εταιρεία Premia  ανακοινώνει ότι από τις 13.01.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως 100 εκατ. ευρώ διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 07.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει:

*Στις 18 Ιανουαρίου, θα γίνει η ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.

*Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την 19 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί την 21 Ιανουαρίου.

*Στις 25 Ιανουαρίου θα δημοσιευτεί η έκβαση της δημόσιας προσφοράς και θα παραδοθούν οι ομολογίες

*Ενώ για τις 26.01.2022 προγραμματίζεται η έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της Premia, ποσό 39,6 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την πλήρη αποπληρωμή δανείου ισόποσης αξίας (39,3 εκατ. ευρώ). Επίσης, περίπου 54 εκατ. ευρώ (53,9), θα κατευθυνθούν, σε ορίζοντα διετίας, σε νέες επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, ενώ 3 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών.

Η εταιρεία εκτιμά ότι το 2021 τα έσοδα από μισθώματα θα αυξηθούν λόγω της ένταξης 11 πλήρως μισθωμένων ακινήτων με συνολικά ετησιοποιημένα μισθώματα ποσού περίπου 7.3 εκατ. ευρώ ή 7,7 εκατ. ευρώ (εάν ληφθεί υπόψιν η αλλαγή στο ετήσιο μίσθωμα που αφορά το μισθωτή «Seagull S.A.» από την αρχή της φετινής χρονιάς).

Απόδοση, επιτόκιο κατανομή και λοιποί όροι

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €75.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο, περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης, αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την προϋπόθεση της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης των Ομολογιών.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το Επιτόκιο θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους της απόδοσης.

Το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.

Πού θα διατεθούν τα 100 εκατ. ευρώ

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας ακινήτων είναι ο εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου της με νέα ακίνητα logistics, κατοικίες, εμπορικούς χώρους, χώρους περίθαλψης και κτήρια εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι η Premia προχωράει στην έκδοση ομολογιακού έχοντας ήδη, μέσα σε 1,5 έτος, καταφέρει τρεις επιτυχημένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εντυπωσιακή άνοδο των οικονομικών της μεγεθών, σημαντική και ταχύτατη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της Premia, ποσό 39,6 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την πλήρη αποπληρωμή δανείου ισόποσης αξίας (39,3 εκατ. ευρώ). Επίσης, περίπου 54 εκατ. ευρώ (53,9), θα κατευθυνθούν, σε ορίζοντα διετίας, σε νέες επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, ενώ 3 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών.

Η εταιρεία εκτιμά ότι το 2021 τα έσοδα από μισθώματα θα αυξηθούν λόγω της ένταξης 11 πλήρως μισθωμένων ακινήτων με συνολικά ετησιοποιημένα μισθώματα ποσού περίπου 7.3 εκατ. ευρώ ή 7,7 εκατ. ευρώ (εάν ληφθεί υπόψιν η αλλαγή στο ετήσιο μίσθωμα που αφορά το μισθωτή «Seagull S.A.» από την αρχή της φετινής χρονιάς).

Το δείγμα γραφής των επενδυτικών προθέσεων της εταιρείας φαίνεται και από τα αναφερόμενα στο ενημερωτικό δελτίο, καθώς η Premia τον περασμένο Δεκέμβριο απέκτησε αυτοτελές ακίνητο 58 εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (serviced apartments) στον Πειραιά (περιοχή Αγ. Διονυσίου), συνολικού εμβαδού 3.600 τ.μ., τα οποία είναι εκμισθωμένα στην εταιρεία Teleperformance Hellas μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου 2033. Τον ίδιο μήνα υπέγραψε προσύμφωνα για την απόκτηση πολυκατοικιών που λειτουργούν ως φοιτητικές εστίες στην Κυψέλη, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για φοιτητική εστία 19 διαμερισμάτων που ανήκει στην «Κυψέλη Student Studios», πολυκατοικία 49 διαμερισμάτων (“Πάτρα Student Studios”) και για κτήριο 85 διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη (Valor properties).

Η εταιρεία σχεδιάζει, μέχρι το τέλος του 2026, να έχει στην κυριότητά της ένα χαρτοφυλάκιο αντιστοίχων ακινήτων συνολικής δυναμικότητας της τάξεως των 1.000 διαμερισμάτων.

Επίσης, η Premia υπέγραψε ένα ακόμη προσύμφωνο από κοινού με την Arcela Investments Ltd (ανήκει στην Dimand) για την απόκτηση της εταιρείας «Iq Karela». H τελευταία έχει στην κυριότητά της ένα ακίνητο που βρίσκεται στη θέση Πούσι Λέδη στην Παιανία με έκταση 23 στρέμματα επί του οποίου έχει ανεγερθεί κτίριο.

Όπως αναφέρεται, στο ενημερωτικό δελτίο ο όμιλος Premia Properties κατά την 30.09.2021 διαθέτει συνολικά δεκαέξι (16) επενδυτικά ακίνητα, εκ των οποίων δώδεκα (12) είναι πλήρως μισθωμένα, συνολικής εκτιμηθείσας αξίας 131,566 εκατ. ευρώ (με ημερομηνία εκτίμησης την 30.06.2021).

Τα τελευταία περιλαμβάνουν αποθήκες (logistics) στην ευρύτερη περιοχή του Ασπρόπυργου/ Ελευσίνας Αττικής, και στην περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Αυτά μισθώνονται σε μεγάλους ομίλους λιανεμπορίου (π.χ. Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕΕ, ΜΕΤΡΟ), εταιρείες logistics (π.χ. Seagull, Medlog, Synergy In Supply Chain) και μεγάλες εταιρείες τροφίμων/καταναλωτικών αγαθών (π.χ. Friesland Campina Hellas, Henkel Hellas). Επίσης, το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει δύο κτήρια σούπερ μάρκετ, εκ των οποίων το ένα βρίσκεται στην περιοχή της Παιανίας Αττικής (μισθωμένο στην ΑΒ Βασιλόπουλος) και το άλλο βρίσκεται στην Κατερίνη (μισθωμένο στη Σκλαβενίτης). Διαθέτει ακόμη κατάστημα μισθωμένο στην Praktiker, όπως και το κτήριο επιπλωμένων διαμερισμάτων στον Πειραιά που είναι μισθωμένο στην Teleperformance.

Ως προς τα επενδυτικά ακίνητα τα οποία παραμένουν κενά, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι αυτά δύνανται να χρησιμοποιηθούν ή να διαμορφωθούν (ανακαινίζοντας/διαμορφώνοντας τις υφιστάμενες ή αναγείροντας νέες κτιριακές εγκαταστάσεις) ώστε να χρησιμοποιηθούν ως χώροι γραφείων, χώροι αποθήκευσης (logistics), βιομηχανικοί χώροι ή οικιστικά συγκροτήματα, επιδιώκοντας, κατόπιν της διαμόρφωσης αυτών, προσδοκώμενα έσοδα μέσω της εκμίσθωσης ή πώλησης αυτών.

Περαιτέρω, μέσω της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας JPA, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο της διαχείρισης σχολικών μονάδων δυνάμει της Σύμβασης ΣΔΙΤ (Partnership Agreement) μεταξύ της JPA με την ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. αναφορικά με τη λειτουργία και συντήρηση 10 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής για 25 έτη (έως το 2041).

Τα επενδυτικά ακίνητα του Ομίλου (μισθωμένα και μη), τα οποία βρίσκονται στον νομό Αττικής αναλογούν στο 80,7% της συνολικής αξίας αποτίμησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων με ημερομηνία 30.06.2021, ενώ τα μισθωμένα μόνο επενδυτικά ακίνητα του Ομίλου, τα οποία βρίσκονται στον νομό Αττικής αναλογούν στο 75,0% της συνολικής αξίας αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των μισθωμένων ακινήτων με ημερομηνία 30.06.2021. Επιπλέον, η πλειονότητα των μισθωμένων επενδυτικών ακινήτων είναι επαγγελματικά ακίνητα – αποθήκες logistics.

Σημειώνεται ότι, κατά την 30.06.2021, πλην τεσσάρων μισθωμένων ακινήτων εκ των δώδεκα μισθωμένων, όλα τα υπόλοιπα επενδυτικά ακίνητα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Ασπρόπυργου Αττικής, η οποία σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε η εταιρεία «Arbitrage Real Estate Advisors» με τίτλο «Greek Logistics and Industrial Real Estate» (Μάιος 2020)3 αποτελεί τη βιομηχανική περιοχή με την υψηλότερη εμπορική δραστηριότητα στην Αττική.

Οι βασικοί μέτοχοι του Εκδότη, ήτοι μέτοχοι με ποσοστό >5%, είναι: (α) η εταιρεία Sterner Stehnus Greece (41,62% των μετοχών), (β) η Fastighets AB Balder (17,22% των μετοχών), (γ) η εταιρεία Nequiter (10,70% των μετοχών) και (δ) η εταιρεία ΝΟΕ (7,86% των μετοχών).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here