Καθαρά κέρδη 614 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο και 93 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο έβγαλε η Πειραιώς, που μείωσε οργανικά με την πιστωτική της επέκταση κατά 400 εκατ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο των κόκκινων δανείων και αναθεωρεί ανοδικά τους στόχους της για φέτος, βάζοντας πλώρη για δείκτη ΜΕΑ στο 8% και κέρδη ανά μετοχή στα 0,35 ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς αύξησε κατά 1,5 δισ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο των υγιών δανείων μειώνοντας ήδη στο 9% τα κόκκινα δάνεια.

Πλέον η Πειραιώς που έχει βρεθεί μπροστά από το πλάνο της, βάζει νέους αυξημένους στόχους για το σύνολο της χρονιάς ως εξής:

*Δείκτης κόκκινων δανείων NPE στο περίπου 8%, από 9% προηγουμένως

*Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε εξομαλυμένη βάση περίπου 8%, από 1%

*Aύξηση των καθαρών εξυπηρετούμενων δανείων κατά περίπου 2 δισ. ευρώ, από 1,2 δισ. προηγουμένως.

*Εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS), περίπου 0,35 από 0,05 ευρώ προηγουμένως προηγουμένως.

*Δείκτης επάρκειας κεφαλαίων, fully loaded CET1 περίπου 11%, από 10% προηγουμένως (έχοντας πάρει όλο το βάρος από το κόστος της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου).

Κύριες εξελίξεις 1ου 6μήνου 2022

Εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,21, εκ των οποίων €0,16 από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, έναντι €0,10 το 1ο εξάμηνο του 2021. Εξομαλυμένα λειτουργικά κέρδη €285 εκατ. το 1ο 6μηνο 2022, συνέπεια της ισχυρής ανάπτυξης των καθαρών εσόδων από προμήθειες, της μείωσης του λειτουργικού κόστους και της αποκλιμάκωσης των εξόδων προβλέψεων

Δείκτης NPE στο 9% από 25% έναν χρόνο πριν. Οι τιτλοποιήσεις NPE Sunrise 3 και Solar, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €0,9 δισ., για τις οποίες έχουν εγγραφεί ήδη οι προϋπολογισμοί ζημιών, βρίσκονται σε προχωρημένη φάση και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2022, ενώ έχουν κατατεθεί οι σχετικές αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Ηρακλής»

€0,4 δισ. οργανική μείωση NPE το 1ο εξάμηνο 2022, ιστορικά καλύτερη επίδοση

€1,5 δισ. αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, ξεπερνώντας ήδη τον ετήσιο στόχο, συνέπεια της ισχυρής νέας παραγωγής δανείων ύψους €4,4 δισ το 1ο εξάμηνο 2022. Τα περιθώρια των δανείων παραμένουν ανθεκτικά

10% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoΑTBV) σε εξομαλυμένη βάση, με διατηρήσιμες ενισχυμένες αποδόσεις για το υπόλοιπο του έτους

Δείκτης fully loaded CET1 στο 10,2%, υψηλότερα από τον ετήσιο στόχο, ενσωματώνοντας όλο το κόστος αποεπένδυσης των NPE για το 2022

Πρόγραμμα συνθετικών τιτλοποιήσεων για το 2022, €1,1 δισ. ελάφρυνσης RWA, με τρεις ήδη υπογεγραμμένες συναλλαγές. Η πρώτη συναλλαγή €0,4 δισ. ελάφρυνσης RWA ολοκληρώθηκε το δεύτερο τρίμηνο. Το πρόγραμμα ενισχύεται με επιπρόσθετες συναλλαγές ελάφρυνσης €0,5 δισ. RWA για φέτος

 

Χρηματοοικονομικές εξελίξεις 1ου 6μήνου 2022

Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των εσόδων από NPE, ανήλθαν σε €512εκατ., +3% ετησίως

Ισχυρή παραγωγή καθαρών εσόδων από προμήθειες στα €237 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από μισθώματα), +22% ετησίως, με ισχυρή δυναμική σε όλους τους τομείς και κυρίως από τις δραστηριότητες χορήγησης δανείων

Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στα €408 εκατ., -4% ετησίως, με όφελος από τον εξορθολογισμό των εξόδων προσωπικού και τη βελτιστοποίηση των γενικών και διοικητικών εξόδων

 

Οργανικό έξοδο προβλέψεων δανείων στα €151 εκατ., -40% ετησίως

Αναθεωρημένες εκτιμήσεις έτους 2022

Εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή περίπου €0,35, από €0,05 προηγουμένως

Δείκτης fully loaded CET1 περίπου 11%, από 10% προηγουμένως

Aύξηση των καθαρών εξυπηρετούμενων δανείων κατά περίπου €2 δισ., από €1,2 δισ. προηγουμένως

Δείκτης NPE στο περίπου 8%, από 9% προηγουμένως

Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε εξομαλυμένη βάση περίπου 8%, από 1% προηγουμένως

Το καθαρό αποτέλεσμα μετόχων του Ομίλου ανήλθε σε κέρδος €92 εκατ. το 2ο 3μηνο 2022 και κέρδος €614 εκατ. το 1ο 6μηνο 2022. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,47 το 1ο 6μηνο 2022.

Χρήστος Μεγάλου CEO Ομίλου Πειραιώς: ΤΟ 2022 έτος θεμέλιο για βιώσιμη κερδοφορία 

«Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα διατήρησε τη δυναμική της στις αρχές του 2022, με το ΑΕΠ να ενισχύεται κατά 7,0% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του έτους, λόγω των καταναλωτικών δαπανών και των επενδύσεων. O πλήρης αντίκτυπος του υψηλότερου πληθωρισμού αναμένεται να αποτυπωθεί αργότερα εντός της χρονιάς, μέσω του υψηλότερου κόστους για τις επιχειρήσεις και της μείωσης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος για τα νοικοκυριά.

Ωστόσο, η κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, και η χρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του προγράμματος EU Next Generation, η επαναφορά του τουρισμού στα προ της υγειονομικής κρίσης επίπεδα και η αναμενόμενη αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν την ελληνική οικονομία σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης το 2022, αλλά και για αρκετά χρόνια στο μέλλον. Για τον Όμιλο Πειραιώς Financial Holdings, το 2022 είναι έτος κατά το οποίο τίθενται τα θεμέλια για βιώσιμη κερδοφορία, μέσω της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου 2022-2025.

Ο Όμιλος σημείωσε σημαντική πρόοδο σε όλους τους πυλώνες του επιχειρηματικού σχεδίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 9% από 13% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, με συμβολή των δύο τελευταίων τιτλοποιήσεων NPE του προγράμματος «Ηρακλής», συνολικού ύψους €0,9 δισ., ενώ η επιτυχής παρακολούθηση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας είχε ως αποτέλεσμα χαμηλά επίπεδα οργανικής δημιουργίας NPE, €0,6 δισ. ευρώ.

Η εμπορική δύναμη της Πειραιώς αποκαλύπτεται τώρα που η εξυγίανση του ισολογισμού μέσω του σχεδίου Sunrise ολοκληρώθηκε. Το εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου διευρύνθηκε κατά €1,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2022, ξεπερνώντας ήδη τον στόχο μας για ολόκληρο το έτος. O Όμιλος παρήγαγε καθαρά έσοδα από προμήθειες σε επίπεδα ρεκόρ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, με ικανοποιητική απόδοση σε όλες τις γραμμές.

Η λειτουργική αποτελεσματικότητα βελτιώνεται διαρκώς σύμφωνα με τους στόχους μας και βρισκόμαστε σε τροχιά υλοποίησης μείωσης κόστους περίπου 25% στην 4ετή περίοδο του επιχειρηματικού μας σχεδίου, παρά τα πληθωριστικά εμπόδια. Τα εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,21 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, όταν ο ετήσιος στόχος ήταν €0,05. Συνολικά, η υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου για το πρώτο εξάμηνο 2022 ήταν στιβαρή, ξεπερνώντας τους στόχους στις βασικές λειτουργικές γραμμές.

Επιπλέον, το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, μετά την απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της τον Ιούλιο του 2022, αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά στον τραπεζικό τομέα συμπεριλαμβανομένης της Πειραιώς. Παράλληλα, η Πειραιώς επιδιώκει τη δημιουργία πρόσθετης αξίας από το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών της ύψους €800 εκατ, βασιζόμενη σε συνέργειες επιχειρηματικών τομέων με αξιοσημείωτο περιθώριο ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, αναβαθμίζουμε τους στόχους μας στα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη για το έτος 2022.

Συγκεκριμένα, στοχεύουμε πλέον σε δείκτη NPE 8%, αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων άνω των €2 δισ., δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας fully loaded CET1 11% και κέρδη ανά μετοχή €0,35. Το δεύτερο εξάμηνο του 2022, στον Όμιλο Πειραιώς εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειες μας για την δημιουργία αξίας και βελτιστοποίησης όλων των βασικών λειτουργικών γραμμών, με στόχο την ενδυνάμωση του ισολογισμού, την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας μας και την προετοιμασία να ανταπεξέλθουμε σε κάθε πιθανό δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο στο εγγύς μέλλον.»

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here