1. Για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 ισχύει το μέτρο προαιρετικής μείωσης για ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού μισθώματος για

ι) μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης που πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και για

ιι) μισθώσεις κύριας κατοικίας

2. Επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες πληττόμενων το μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος (ίσχυσε για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020), αναλόγως του επιδημιολογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας ως εξής:

ι. για τον μήνα Οκτώβριο 2020 σε:

– μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα που εντάχθηκε για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες κατά τον μήνα Οκτώβριο σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» σύμφωνα με την ΚΥΑ (Β’ 4484).

– συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στο πλαίσιο των οποίων, η σύμβαση εργασίας του μισθωτή, έχει προσωρινά ανασταλεί.

ιι. από τον μήνα Νοέμβριο 2020 σε:

– μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «αυξημένου κινδύνου»  ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, κατ’ εφαρμογή κανονιστικής πράξης και για τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορωνοϊό, λόγους, συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στο πλαίσιο των οποίων, η σύμβαση εργασίας του μισθωτή, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, έχει προσωρινά ανασταλεί, ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα η επιχείρηση.

Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των υπό ψήφιση διατάξεων, νοούνται ως επαγγελματικές και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

γ. Επεκτείνεται και για τον μήνα Οκτώβριο 2020 (ίσχυσε για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020), η απαλλαγή από την καταβολή μέρους, κατά ποσοστό τουλάχιστον 30%, του συνολικού μισθώματος για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που έχει συμπεριληφθεί, βάσει απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, στις πληγείσες οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

δ. Επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους που φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του (ίσχυσε για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020), ως εξής:

– για τον μήνα Οκτώβριο 2020 εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε περιφερειακή ενότητα που εντάχθηκε, εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020, για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

– από τον μήνα Νοέμβριο 2020 εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

Ειδικά μέτρα για τους Ναυτικούς

3. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται τα μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας με πρόβλεψη:

ι. Για τον μήνα Οκτώβριο 2020 της δυνατότητας απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος. ναυτικών των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, σε αναστολή, ή συζύγων ή έτερων μερών συμφώνου συμβίωσης (ίσχυσε με πρόβλεψη εφαρμογής από τον μήνα Οκτώβριο και για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή),

ιι. Από τον μήνα Νοέμβριο 2020 και για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας, ναυτικών, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, σε αναστολή ή συζύγων ή έτερων μερών συμφώνου συμβίωσης.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις αφορούν στις επιχειρήσεις – μισθωτές επαγγελματικών μισθώσεων σε Περιφερειακές Ενότητες που εντάχθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020 σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» ή που εντάσσονται, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο 2020, σε επιδημιολογικό επίπεδο τουλάχιστον αυξημένου κινδύνου, ή σε περιφερειακή ενότητα για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, δυνάμει κανονιστικής πράξης εκδοθείσας στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή που πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσής του.

  • Η ρύθμιση αφορά επίσης τους εργαζόμενους, και ειδικότερα αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο 2020, τους εργαζόμενους όλης της Επικράτειας, ανεξαρτήτως της περιφερειακής ενότητας στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται για τις περιπτώσεις μισθώσεων κύριας κατοικίας και μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών εργαζομένων, οι οποίοι τελούν σε αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και αντίστοιχα στους ναυτικούς, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here