Αυτό σημαίνει ότι το δημόσιο διαγράφει υποχρεώσεις τόκων και χρεολυσίων, δεδουλευμένων μελλοντικών, που προκύπτουν από ομολογιακό δάνειο (ΙSΙΝ: 6111150002672, αρχικής ημερομηνίας λήξης 12.6.2037, σταθερού επιτοκίου 5,0660% και υφιστάμενης ονομαστικής αξίας 800.490.000 ευρώ.
Η διαγραφή αυτή, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, είναι συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο περι κρατικών ενισχύσεων.
  • «Επισημαίνεται ότι έχει κριθεί από Ευρωπαϊκή Επιτροπή [(2017) 3987 final] ότι κρατική ενίσχυση προς εταιρεία Ο.Σ.Ε. ΑΕ έχει θεμιτό σκοπό αποκατάσταση μιας σοβαρής διαταραχής ελληνική οικονομία. Είναι μέτρο κατάλληλο, απαραίτητο και αναλογικό και προκαλεί αδικαιολόγητα αρνητικά αποτελέσματα ανταγωνισμό και εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.
  • Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι κρατική ενίσχυση είναι συμβατή εσωτερική αγορά βάσει του στοιχείου β) παρ. 3 του άρθρου 107 Συνθήκης για Λειτουργία Ευρωπαϊκής Ενωσης».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here