Το πράσινο φως για να προχωρήσει η εταιρεία στην σύναψη με την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” σύμβασης, για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 8.052.500 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, έδωσε η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της “ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ”

Παράλληλα, η ΕΓΣ αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και συγκεκριμένα των άρθρων 4 , 10 και 21.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου) 6 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 15.657.859 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 70,28% επί συνόλου 22.280.000 κοινών ονομαστικών μετοχών. Για τον καθορισμό της απαρτίας δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 367.401 ίδιες μετοχές οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Αποφάσισε ομόφωνα όπως η Εταιρία προχωρήσει στην σύναψη με την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” σύμβασης, για την έκδοση σύμφωνα με το ν. 3156/2003 και τον κ.ν. 2190/1920, κοινού ομολογιακού δανείου ποσού οκτώ εκατομμυρίων πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.052.500), χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, προκειμένου να καθορίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως του δανείου, κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοσή του, να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εκδόσεως , να μεριμνήσει για την έκδοση των τίτλων των ομολογιών και να εκπροσωπήσει την Εταιρία ενώπιον των ομολογιούχων δανειστών.

Έγκυρες ψήφοι 15.657.859 (70,28% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.657.859, (100%) κατά 0, αποχή 0.

2. Αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα των άρθρων 4 , 10 και 21 ως ακολούθως:

(Προστέθηκαν τα εδάφια 1ζ και 1η στο άρθρο 4 περί σκοπού, τροποποιήθηκε το εδάφιο 2δ στο άρθρο 10 περί αρμοδιότητας Γενικής Συνέλευσης και προστέθηκε η παράγραφος 4 στο άρθρο 21 περί Εξουσίας – Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου)

Αρθρο 4

Ι. Σκοποί της Εταιρείας είναι:

……………………..

1ζ) Η εμπορία, προμήθεια και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

1η) Η διαμεσολάβηση και η παροχή εργασιών και εν γένει υπηρεσιών σχετιζόμενων με τη διεξαγωγή, πώληση, οργάνωση και λειτουργία τυχερών παιγνίων.

……………………
Αρθρο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

………………………….

2δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

…………………………..

Αρθρο 21

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

……………………

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παρ. 2 δ), καταργούμενης και κάθε άλλης αντίθετης προς τα ανωτέρω διάταξης.

Έγκυρες ψήφοι 15.657.859 (70,28% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.657.859, (100%) κατά 0, αποχή 0.

3. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here