Την πρόθεση να επιταχύνει τις προσπάθειες μείωσης του επιπέδου των NPEs, με τον σχετικό δείκτη να «αγγίζει» σήμερα το 65%, εκφράζει η διοίκηση της Παγκρήτιας Τράπεζας, εξετάζοντας, τόσο οργανικές, όσο και μη οργανικές λύσεις που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την τιτλοποίηση απαιτήσεων και την αξιοποίηση της ευελιξίας που παρέχει ο «Ηρακλής». 

Όπως τονίζεται στο συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο για την ΑΜΚ, βασική στόχευση του σχεδίου που έχει εκπονηθεί είναι η δραστική βελτίωση της χρηματοοικονομικής, οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής της τράπεζας μέσω της μείωσης των NPEs και του σχετικού κόστους κινδύνου που αποτελούν τους κύριους παράγοντες επιβάρυνσης της κερδοφορίας της τράπεζας τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η ικανότητα της Παγκρήτιας να ολοκληρώσει μη οργανικές λύσεις μείωσης του επιπέδου NPEs ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από μία επιδείνωση στις συνθήκες της αγοράς, η οποία με τη σειρά της, θα μπορούσε να μειώσει τη ζήτηση για χαρτοφυλάκια NPEs ή να επηρεάσει δυσμενώς την τιμολόγησή τους. Επίσης, η υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου που έχει σαν στόχο τη μείωση των NPEs είναι αρκετά σύνθετη και εμπεριέχει λειτουργικούς κινδύνους και κινδύνους υλοποίησης, όπως η επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς, η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των δανειοληπτών ή σε περίπτωση τιτλοποίησης, η ικανοποίηση των προϋποθέσεων για τη μεταβίβαση των Τίτλων Ενδιάμεσης Διαβάθμισης, καθώς και η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από εποπτικές ή/και άλλες αρμόδιες αρχές. Οι πιο σημαντικές από αυτές αφορούν στην έγκριση από την ΤτΕ για τη Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου (Significant Risk Transfer) και στην έγκριση για παροχή κρατικής εγγύησης στους τίτλους υψηλής εξασφαλιστικής προτεραιότητας τιτλοποιήσεων στο πλαίσιο υπαγωγής στον «Ηρακλή», καθώς και άλλων περιορισμών που δεν είναι στον έλεγχο της τράπεζας και που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση ή καθυστερήσεις στην υλοποίηση του σχεδιασμού της ή που θα απαιτήσουν την ολοκλήρωση της συναλλαγής με λιγότερο ευνοϊκούς όρους. 

Σε περίπτωση τιτλοποίησης, τυχόν αδυναμία της τράπεζας να λάβει την απαιτούμενη βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης από τους οίκους ενδέχεται να μην επιτρέψει την υπαγωγή συναλλαγής τιτλοποίησης στο πρόγραμμα «Ηρακλής» ή χαμηλότερο από το αναμενόμενο ύψος των τίτλων υψηλής διαβάθμισης, ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την τιμολόγηση της συναλλαγής.   

Σε περίπτωση που η τράπεζα, στα πλαίσια της στρατηγικής διαχείρισης των NPEs, προβεί σε οριστικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων και μεμονωμένων NPEs, ενδέχεται να εμφανίσει μεγαλύτερες κεφαλαιακές ζημίες σαν αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ της λογιστικής αξίας, με την οποία τα NPEs εμφανίζονται στον ισολογισμό της και του τιμήματος, το οποίο οι επενδυτές που εξειδικεύονται στην εν λόγω αγορά είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν ή σε μεγαλύτερες διαγραφές δανείων ή στην απαίτηση σχηματισμού επιπρόσθετων προβλέψεων.    

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here