Ο εγχώριος κλάδος των δομικών υλικών εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat Α.Ε. Σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst,  το 2016 η εγχώρια ζήτηση για τις περισσότερες κατηγορίες δομικών υλικών παρέμεινε στάσιμη λόγω της έλλειψης ρευστότητας της αγοράς, προερχόμενη κυρίως από έργα στους μεγάλους οδικούς άξονες, τα οποία πλέον έχουν ολοκληρωθεί. Το γεγονός αυτό θα μειώσει περαιτέρω την κατανάλωση, καθώς τα επόμενα έργα βρίσκονται σε στάδιο σχεδιασμού, χωρίς να υπάρχει ακόμα συγκε-κριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών.

Επίσης, η ζήτηση που προέρχεται από την οικοδόμηση εξακολουθεί να είναι υποτονική. Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα, όπως εκφράζεται με τον αριθμό αδειών, μετά το 2005 επιδεικνύει συνεχή κάμψη, φτάνοντας το 2016 τις 12.526 άδειες και υποχωρώντας κατά 5,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Έτσι, την τελευταία δεκαετία ο εν λόγω αριθμός εμφάνισε σωρευτική υποχώρηση 85%.

Το 2017 η αγορά (τόσο οι κατασκευές όσο και η οικο-δόμηση) παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, ενώ κάποιες θετικές ενδείξεις προέκυψαν από την υλοποίηση έργων τουριστικής υποδομής.

Πάντως, οι εταιρείες με διεθνή προσανατολισμό συνέ-χισαν να εξάγουν σημαντικό μέρος της παραγωγής τους, αντιμετωπίζοντας έντονο ανταγωνισμό. Η ζήτηση από τις χώρες της Ευρωζώνης ήταν μειωμένη, ενώ θε-τικές τάσεις προέκυψαν σε χώρες εκτός Ε.Ε., οι οποίες παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης.

Επίσης, η εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα του ευ-ρύτερου κλάδου των μη μεταλλικών ορυκτών, όπως εκφράζεται με το σχετικό δείκτη παραγωγής της ΕΛ-ΣΤΑΤ, το 2016 κατέγραψε σημαντική άνοδο 14,3%, γε-γονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην τσιμεντο-βιομηχανία και στον κλάδο έτοιμου σκυροδέματος.

Σημειώνεται ότι η αγορά εμφανίζει προβλήματα ρευστό-τητας λόγω των καθυστερημένων πληρωμών των πε-λατών και της δυσχερούς πρόσβασης σε δανεισμό. Η προβληματική είσπραξη απαιτήσεων προκαλεί επισφά-λειες και υψηλά επίπεδα πιστωτικού κινδύνου.

Σύμφωνα με τον κύριο Νικόλα Γκουζέλο, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Infobank Hellastat, «Το εν-διαφέρον των εξωστρεφών επιχειρήσεων πρέπει να επικεντρωθεί σε αγορές εκτός Ε.Ε. που εμφανίζουν προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, είτε ανεπτυγμένες όπως η Βόρεια Αμερική, είτε αναπτυσσόμενες, καθώς η εγχώρια ζήτηση θα εξακολουθήσει να είναι υποτονική».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της IB.HS αναλύονται οι οικονομικές κατα-στάσεις 106 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής:

             Ο Κύκλος Εργασιών το 2016 αυξήθηκε κατά 6,2%, στα €328,15 εκ.

             Τα ΚΠΤΦΑ αυξήθηκαν κατά 24,2%, στα €33,63 εκ., ενώ τα ΚΠΦ υπερδιπλασιάστηκαν στα €14,5 εκ., από €6 εκ. το 2015.

             Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ αυξήθηκαν σε 5,5% και 1,5% αντίστοιχα.

             Η κεφαλαιακή μόχλευση παρέμεινε στο 0,9 προς 1.

             Οι Απαιτήσεις εισπράχθηκαν σε περίοδο 4,5 μηνών, ενώ τα Αποθέματα διακρατήθηκαν για 3,5 μήνες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here