Η Autohellas ανακοινώνει τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2022, καταγράφοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά νέο ιστορικό υψηλό για τον Όμιλο τόσο σε επίπεδο Κύκλου Εργασιών, όσο και κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, το εννεάμηνο του 2022 ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση 17% έναντι του εννεάμηνου του 2021, φθάνοντας τα €568,6εκ.,  από €485,9εκ. το 2021. Τα Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε €100,9εκ., τα Κέρδη προ φορών (EBTέφτασαν στα €90εκ. (έναντι €57,3εκ. το 2021)ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν στα €71,5εκ. έναντι €46,4εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 54,1%. Συνολικά, ο απασχολούμενος στόλος για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις ξεπέρασε τα 49.000 αυτοκίνητα, με 9.000 συνολικές αγορές νέων αυτοκινήτων.

Το τρίτο τρίμηνο του έτους, το εποχικά ισχυρότερο για κάθε χρήση, ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση 22,6% και διαμορφώθηκε στα €217,2εκ. έναντι €177,1εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. . Τα Λειτουργικά Κέρδη του τριμήνου (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα €55,9εκ. ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) κατέγραψαν αύξηση 42,6% και διαμορφώθηκαν στα €42,1εκ.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AUTOHELLAS
Ποσά σε ‘000€ Q3 2022 Q3 2021 % LY 9M 2022 9M 2021 % LY
Συνολικές Πωλήσεις 217.191 177.148 22,6% 568.557 485.939 17,0%
EBITDA 82.638 65.215 26,7% 178.243 139.077 28,2%
EBIT 55.906 40.838 36,9% 100.893 69.569 45,0%
Κέρδη προ φόρων (EBT) 52.999 36.863 43,8% 90.104 57.303 57,2%
Κέρδη μετά από φόρους (EAT) 42.113 29.529 42,6% 71.518 46.401 54,1%

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας:

Ο Τομέας μισθώσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση 25,3% του Κύκλου Εργασιών στο εννεάμηνο του 2022, αγγίζοντας τα €195,5 εκ. σε πωλήσεις από €156 εκ. το 2021. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπου η πορεία της τουριστικής ζήτησης, η περαιτέρω αναβάθμιση του δικτύου των σταθμών, αλλά και η αύξηση μεριδίου αγοράς της Autohellas, έφεραν σημαντικά αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι κατά το 2021 και 9μηνο 2022 η καθαρή επένδυση ανήλθε σε €202 εκ. για τη διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση του στόλου της εταιρείας με νέους τύπους αυτοκινήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα Crossover, SUV αλλά και τα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η κερδοφορία του συγκεκριμένου Τομέα υποστηρίχθηκε σημαντικά και από τη διάθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του στόλου.

Η δραστηριότητα που σχετίζεται με τον Τομέα των μισθώσεων αυτοκίνητων στις 7 θυγατρικές εταιρείες εκτός Ελλάδας, κατέγραψε αύξηση 5% του Κύκλου Εργασιών, ο οποίος έφθασε τα 51,3εκ. από €48,8εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, λόγω του μικρότερου βαθμού ανάκαμψης της τουριστικής ζήτησης στις χώρες των Βαλκανίων. Ο περιορισμός ωστόσο των λειτουργικών δαπανών, συνέβαλε ώστε και ο Τομέας αυτός να παρουσιάσει σημαντική  βελτίωση στην κερδοφορία του..

Στις αρχές Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η από 01/08/2022 συμφωνία για την εξαγορά της Πορτογαλικής εταιρείας «HR Aluguer de Automóveis S.A.» (HR), η οποία αποτελεί  το δικαιοδόχο (franchisee) της Hertz International στην Πορτογαλία. Η δραστηριότητα αυτή δεν περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του εννεαμήνου. και θα ενοποιηθεί μόνο στο τέταρτο τριμήνου του Ομίλου Autohellas. Η εξαγορά αυτή αναμένεται να διπλασιάσει σε ετήσια βάση από το 2023 τα μεγέθη της διεθνούς δραστηριότητας του Ομίλου.

Σημαντική αύξηση 14,5% παρουσίασε και ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα εμπορίας αυτοκινήτων, κυρίως στο σκέλος της Εισαγωγής/Διανομής (Hyundai, KIA, SEAT) συνεισφέροντας συνολικά €321,7εκ. στον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου και συμβάλλοντας σημαντικά στο συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το αθροιστικό μερίδιο του Ομίλου σε ταξινομήσεις ανήλθε στο 15%.

Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί ότι στις 12/10/2022 η Autohellas ανακοίνωσε μαζί με τη Samelet τη συμφωνία για την εξαγορά της τοπικής θυγατρικής του Ομίλου Stellantis στην Ελλάδα (FCA Greece S.A.), για την εισαγωγή και διανομή των μαρκών Alfa Romeo, Αbarth, Fiat, Fiat Professional και Jeep. Η ολοκλήρωση αυτής της εξαγοράς τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στις 14/10/2022 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Autohellas ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου καθαρού ποσού ενός (1,00) ευρώ ανά μετοχή  στους μετόχους, καταβάλλοντας συνολικά €48,6εκ. και τις  αντίστοιχες  αναγκαίες τροποποιήσεις του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η εταιρεία έχει προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες και η  καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου αναμένεται να ξεκινήσει την 9/12/2022, μετά και την παρέλευση του κατά το νομό απαιτούμενου διαστήματος.

Ισολογισμός
Όμιλος
Ποσά σε € 30.09.2022 31.12.2021
Περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα, άυλα, δικαιώματα χρήσης) 689.042.878 626.395.505
Επενδύσεις σε συγγενείς, κοινοπραξίες και λοιπά χρηματ/κά στοιχεία 87.984.772 64.164.359
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 31.571.872 29.320.631
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 808.599.522 719.880.495
Αποθέματα 55.567.492 51.410.260
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 97.463.810 77.537.536
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 148.326.165 115.032.892
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 301.357.467 243.980.688
Σύνολο ενεργητικού 1.109.956.989 963.861.183
 
Ίδια κεφάλαια 371.331.971 321.309.954
 
Δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και υποχρεώσεις μισθώσεων 414.246.790 266.467.721
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 25.884.175 23.011.633
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 440.130.965 289.479.354
Δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και υποχρεώσεις μισθώσεων 101.523.585 190.238.618
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 196.970.468 162.833.257
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 298.494.053 353.071.875
Σύνολο υποχρεώσεων 738.625.018 642.551.229
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.109.956.989 963.861.183

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here