Γράφει ο Σπύρος Πριμηκύριος, Eπιστημονικός Yπεύθυνος του Τμήματος Επαγγελματικής Aσφάλειας της GEP

Γνωρίζετε ποιες είναι οι νομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης για την ασφάλεια των εργαζομένων;

Στον Ν. 3850/2010, περιγράφονται οι υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφάλειας και όλες οι υποχρεώσεις του, όπως: συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας. Επιπλέον, ο Τεχνικός Ασφάλειας ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη λειτουργία τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφάλειας

Ο Τεχνικός Ασφάλειας, προκειμένου να παρέχει συμβουλές στην επιχείρηση σε σχέση με την ασφάλεια των εργαζομένων, ακολουθεί το παρακάτω πλάνο: 

• Επισκέπτεται κάθε εγκατάσταση της επιχείρησης σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, όπως αυτές έχουν αναγγελθεί στην Επιθεώρηση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. 

• Κατά τις επισκέψεις του, διενεργεί ελέγχους, από πλευράς Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας. 

• Εντοπίζει τις πηγές επαγγελματικού κινδύνου και καταγράφει τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων. Με βάση τα στοιχεία αυτά, συντάσσεται η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου για την εγκατάσταση, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον Ν. 3850/2010. 

• Προτείνει και επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 

• Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού, για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

• Διερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων/Άρθρο 15, §Γ του Ν. 3850/2010.

• Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, ενημερώνει προφορικά τον εργοδότη για τα ευρήματά του και προτείνει διορθωτικές/βελτιωτικές ενέργειες. 

• Καταχωρεί τις όποιες υποδείξεις του στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων της εγκατάστασης. 

• Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ο Τεχνικός Ασφάλειας:

• Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας και τους ενημερώνει για τους επαγγελματικούς κινδύνους που συνεπάγεται η εργασία τους. 

• Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας.

Οι συμβουλευτικές αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφάλειας

1. Σύμφωνα με τη νομοθεσία: 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη και υπεύθυνο για την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Ο Τεχνικός Ασφάλειας καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

2. Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφάλειας: 

α) Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και, γενικά, οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

β) Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και την πρόληψη των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Τεχνικά έργα: Ο ρόλος του Συντονιστή Υγείας & Ασφάλειας

Ο συντονιστής για θέματα ασφάλειας κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου είναι το πρόσωπο που ορίζεται από τον εργολάβο ολόκληρου του έργου ή αν αυτός δεν υπάρχει, τότε από τον κύριο του έργου, με καθήκοντα τον συντονισμό της εφαρμογής στο έργο των γενικών αρχών Πρόληψης Ατυχημάτων και Ασφάλειας κατά την Εργασία. 

Στον πολύ σημαντικό ρόλο του Συντονιστή Υγείας & Ασφάλειας αναφέρεται το άρθρο 3, του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές Υγείας και Ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK». 

Στα εργοτάξια που είναι παρόντα πολλά συνεργεία, ο εργολάβος ολόκληρου του έργου (ανάδοχος) –και αν δεν υπάρχει, τότε ο κύριος του έργου– υποχρεούται να ορίσει έναν ή περισσότερους συντονιστές σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας. Αυτό γίνεται τόσο κατά τη φάση της εκπόνησης της μελέτης του έργου όσο και κατά τη φάση της εκτέλεσης του έργου.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Συντονιστή Ασφάλειας;

Α. Κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου: 

• Συντονίζει τη συνεργασία και την εφαρμογή των αρχών πρόληψης κατά το στάδιο που εκπονείται η μελέτη. 

• Καταρτίζει ή αναθέτει την κατάρτιση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ). 

• Καταρτίζει τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).

Β. Κατά την εκτέλεση του έργου: 

• Συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές, προκειμένου να προγραμματίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά και προβλέπει τη διάρκεια εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας. 

• Συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, μεριμνώντας ώστε οι εργολάβοι και υπεργολάβοι να εφαρμόζουν με συνέπεια τις προβλεπόμενες αρχές και, όποτε απαιτείται, να εφαρμόζουν το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας. 

• Αναπροσαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας. 

• Οργανώνει, μαζί με τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας, τη συνεργασία μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων.

• Συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών. 

• Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε στο εργοτάξιο να επιτρέπεται η είσοδος μόνο στα πρόσωπα που έχουν σχετική άδεια. 

• Συνεργάζεται με τον/τους Τεχνικό/-ούς Ασφάλειας και τον/τους Ιατρό/-ούς Εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και ζητά τη γνώμη τους.

Διαβάστε επίσης: Η Υγεία & Ασφάλεια Εργασίας στην καρδιά της βιώσιμης ανάπτυξης

Διαβάστε επίσης: Health & Safety Review by GEP: Μάθετε τα πάντα για τις υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας

To άρθρο φιλοξενήθηκε στο νέο, πρωτοπόρο και καινοτόμο ενημερωτικό έντυπο της GEP, της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ελλάδα, ξεκίνησε την κυκλοφορία του με στόχο να προσφέρει έγκυρη, ποιοτική και χρηστική ενημέρωση, μέσα από τις σελίδες του.

Το Health & Safety Review by GEP, είναι το νέο τριμηνιαίο ενημερωτικό έντυπο της GEP, ένα εγχείρημα που αναμένεται να αποτελέσει το πιο χρήσιμο εργαλείο γνώσης για όλους.

 

Διαβάστε online την ψηφιακή έκδοση του GEP

Το περιοδικό συνιστά τον πιο επίκαιρο και αποτελεσματικό δίαυλο επικοινωνίας, καθώς μέσω της σωστής και έγκυρης διάχυσης της πληροφορίας, που σπανίζει στις μέρες μας, θα δοθούν οι πιο ενδεδειγμένες λύσεις στα ζητήματα που απασχολούν την αγορά.

 

ΕΑν επιθυμεΙτε να λαμβΑνετε τις πιο Εγκυρες ενημερΩσεις για τις υπηρεσΙες του ΤεχνικοΥ ΑσφΑλειας, αναλΥσεις για τα μΕτρα ΥγεΙΑς & ΑσφΑλειας ΕργασΙας, μπορεΙτε να εγγραφεΙΤε δωρεΑν για να σας αποστΕλλεται το Health & Safety Review by GEP σε ηλεκτρονική μορφΗ στο email σας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here