Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank A.E.» (στο εξής: η «Τράπεζα») που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 30ης Aπριλίου 2024 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα «Πέλλα – Μυκήνες», στον 1ο όροφο του Ξενοδοχείου «Divani Caravel» επί της Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, T.K. 161 21, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης (Τράπεζας & Ομίλου) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την ίδια χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.
  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024.
  4. Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023.
  5. Λήψη απόφασης περί διεύρυνσης του αριθμού των Μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας από δέκα (10) σε ένδεκα (11), με την εκλογή και προσθήκη ενός νέου Μέλους, η θητεία του οποίου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων Μελών αυτού.
  6. Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017.
  7. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
  8. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
  9. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και καθορισμός ύψους των αμοιβών αυτών μέσω συμμετοχής στα κέρδη χρήσης 2024 μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν 4548/2018.

10.Δωρεάν διάθεση μετοχών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, μέσω κεφαλαιοποίησης κερδών χρήσης 2023 (Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών). Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.

 1. Διανομή μέρους κερδών της χρήσης 2023, ως εφάπαξ έκτακτη αμοιβή (Bonus) λόγω επίτευξης στόχων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικό της Τράπεζας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
 2. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Επικαιροποίηση Πολιτικής Αποδοχών της Τράπεζας.
 4. Λοιπά θέματα – Διάφορα

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας καλούνται σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα «Πέλλα – Μυκήνες», στον 1ο όροφο του Ξενοδοχείου «Divani Caravel» επί της Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, T.K. 161 21.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 123, 124 και 128 του N. 4548/2018 και το Καταστατικό της Τράπεζας, η Τράπεζα ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε κάθε (αρχική ή επαναληπτική) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της (αρχικής) συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την ημερομηνία καταγραφής, ήτοι την 18η Μαΐου 2024 (η «Ημερομηνία Καταγραφής»). Έναντι της Τράπεζας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου μόνον ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Τράπεζα από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών ούτε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης ή μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της Ημερομηνίας Καταγραφής και της ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ή αντίστοιχα της Επαναληπτικής).

Κάθε κοινή, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλη μετοχή της Τράπεζας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Β. Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Μαΐου 2024 ή στην τυχόν Επαναληπτική της με φυσική παρουσία στον τόπο της Συνέλευσης, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Η συμμετοχή και ψηφοφορία με φυσική παρουσία γίνεται σύμφωνα με τα προβλέψεις του Ν.4548/2018 και του Καταστατικού της Τράπεζας.

Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση

I. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μπορεί να διορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, αν υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας, η δε μη τήρηση των οδηγιών δεν δημιουργεί ευθύνη για την Τράπεζα και αποτελεί θέμα της εσωτερικής σχέσης μετόχου – αντιπροσώπου.

II. Η Τράπεζα θα καταστήσει διαθέσιμο το σχετικό – Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου- για το διορισμό αντιπροσώπου έντυπο στην ιστοσελίδα της https://www.optimabank.gr/about-us/corporate-governance/general-meetings και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (οδός Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι Αττικής, τηλ. +30 210 8173 367 & +30 210 8173 454. Το ανωτέρω Έντυπο για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου, υποβάλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Τράπεζα σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως και την 21η Μαΐου 2024 ώρα 11:00 το αργότερο:

➢ Με κατάθεση ή ταχυδρομική αποστολή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων Optima bank (οδός Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου, Τ.Κ. 15125 Μαρούσι Αττικής, τηλ. +30 210 8173 367 και Τ: +30 210 8173 454.),

➢ είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση investors@optimabank.gr.

Για την περίπτωση μετόχων – νομικών προσώπων η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της νομιμοποίησης και εκπροσώπησης τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την σαρανταοκτάωρη προθεσμία, οι εν λόγω μέτοχοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Τράπεζα, καλώντας στα τηλέφωνα +30 210 8173 367 & +30 210 8173 454. (Tμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή και σε περίπτωση αποστολής στην Τράπεζα περισσότερων εντύπων διορισμού αντιπροσώπου θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία που ελήφθη εντός της ορισθείσας προθεσμίας.

III. Σε περίπτωση διεξαγωγής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ο Μέτοχος που επιθυμεί να διορίσει αντιπρόσωπο για πρώτη φορά ή να διορίσει αντιπρόσωπο άλλον από εκείνον που διόρισε για την αρχική Γενική Συνέλευση οφείλει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω παραγράφο ΙΙ, εντός των προαναφερόμενων χρονικών ορίων, ήτοι το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως την 28/05/2024 ώρα 11.00. Σε περίπτωση που Μέτοχος επιθυμεί να συμμετάσχει μόνο στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στο έντυπο θα πρέπει να γίνεται αναφορά στη συγκεκριμένη συνεδρίαση και οι εντολές να αφορούν μόνο τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης επί των οποίων δεν ελήφθη απόφαση στην αρχική Γενική Συνέλευση.

Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων

1. Με αίτηση Mετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή έως και την 07/05/2024. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με τα πρόσθετα θέματα δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 09/05/2024 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας (www.optimabank.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Τράπεζας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την 15/05/2024, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στην διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως και την 16/05/2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους σύμφωνα με τις παραγράφους 1 2 της παρούσης, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 (ημερομηνία καταγραφής).

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Τράπεζας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τράπεζας με αυτούς. Το εν λόγω αίτημα των Μετόχων πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως και την 17/05/2024. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση ήτοι έως και την 17/05/2024, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.optimabank.gr), ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, δηλαδή μέχρι και την 17/05/2024, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 4 – 6 της παρούσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση της ανωτέρω παρ. 5 της παρούσης, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Τράπεζα από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, ήτοι η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών της Τράπεζας και δικαιωμάτων ψήφου, το έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τα σχέδια απόφασης/σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης καθώς και οι ανωτέρω πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των Μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας https://www.optimabank.gr/about-us/corporate- governance/general-meetings > Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024 και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (οδός Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου, Τ.Κ. 15125 Μαρούσι Αττικής, τηλ. +30 210 8173 367 & +30 210 8173 454.).