Πτώση κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων της Attica Bank στο εννεάμηνο. Συγκεκριμένα,  διαμορφώθηκαν σε 2.539 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά € 7,4 εκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παράλληλα, η τράπεζα καταγράφει ζημιές προ φόρου 16,7 εκατ. ευρώ έναντι 37,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Στα υπόλοιπα οικονομικά στοιχεία:

* Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες παρέμειναν οριακά αμετάβλητα σε σχέση με την 30.09.2018 (μειωμένα κατά 3%) και διαμορφώθηκαν σε 10,4 εκ. ευρώ.

* Τα Αποτελέσματα από Πράξεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου ανήλθαν σε συνολικά 7,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, επηρεασμένα θετικά από τα κέρδη που προέκυψαν από την πώληση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού ανακυκλωθέντος στα αποτελέσματα αποθεματικού).

* Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσιάζουν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

* Τα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση η οποία ανέρχεται σε 13,2% έναντι της συγκριτικής περιόδου, εφόσον εξαιρεθεί το έξοδο ενοικίων από την συγκριτική περίοδο λόγω της εφαρμογής του νέου προτύπου για τις μισθώσεις ΔΠΧΑ 16, ενώ οι αποσβέσεις παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο.

* Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ και η διάρθρωσή του παρέμεινε σταθερή.

* Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ και παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με την 31.12.2018. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 75 εκατ. ευρώ περίπου.

* Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 268 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το εννεάμηνο 2019, οι συνολικές προβλέψεις ανήλθαν σε 18,5 εκατ. ευρώ αποτελούμενες από προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 15,4 εκατ. ευρώ, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου FVTOCI ύψους 8,3 εκατ. ευρώ, ενώ η αναστροφή των προβλέψεων απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθε σε 5,2 εκατ. ευρώ.

* Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) ανέρχεται σε 39,4% (2018:33,5%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 32,2% (2018:34%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

* Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,5 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 18,3% σε σχέση με την 30.09.2018.

* Ο δείκτης δανείων και προκαταβολών σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 61,5% για τον Όμιλο, μειωμένος σε σχέση με την 31.12.2018 και σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την 30.09.2018 (95,4%).Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις για τον Όμιλο ανήλθε σε 72,3% κατά την 30.09.2019 και εμφανίζεται μειωμένος έναντι της 31.12.2018 (80,9%).

Να σημειωθεί ότι ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1( Common Equity Tier I – CET I) διαμορφώθηκε στις 30/9 στο 11,9% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου στο 15%. Η Attica Bank συμμετείχε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων κρίσης (Stress Test) στα μη-Συστημικά Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα, που διεξήχθη από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Η άσκηση, διενεργήθηκε στη βάση της μεθοδολογίας της αντίστοιχης άσκησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το 2018, ολοκληρώθηκε το Νοέμβρη του 2019 και τα αποτελέσματά της αποτελούν μέρος του εποπτικού διαλόγου με την Τράπεζα της Ελλάδος και θα ενσωματωθούν στη Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Α) 2019

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here