Από τον Γιώργο Καλούμενο

 

Τον δρόμο για τη χορήγηση μικροπιστώσεων, δηλαδή δανείων έως 25.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, άνοιξε το σχέδιο νόμου «Χορήγηση Μικροχρηματοδοτήσεων», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομικών στο τέλος Ιανουαρίου 2019 και τέθηκε σε εφαρμογή στο τέλος Φεβρουαρίου.

Το χρηματοδοτικό προϊόν των μικροπιστώσεων εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία» (EaSI).

Με το νέο πλαίσιο μπορούν πλέον να λάβουν χρηματοδότηση όσοι λόγω των συνθηκών ήταν αποκλεισμένοι από την τραπεζική χρηματοδότηση, όπως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι νέοι επιχειρηματίες κ.ο.κ.

Πέραν όμως αυτού, οι μικροχρηματοδοτήσεις θα χορηγούνται και εκτός τραπεζικού συστήματος, καθώς το σχέδιο νόμου δίνει τη δυνατότητα ίδρυσης δομών μικροχρηματοδότησης και από άλλους φορείς, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούν τους όρους και του νομικού πλαισίου και θα αδειοδοτούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι όσοι φορείς χορηγούν σήμερα μικροχρηματοδοτήσεις είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα.

 Οι μορφές των δανείων

 Σύμφωνα με τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων που έχουν συσταθεί και θα συσταθούν στο μέλλον θα πρέπει να χορηγούν τις εξής μορφές μικροχρηματοδοτήσεων:

 

1) Επιχειρηματικές μικροχρηματοδοτήσεις

 

Ως τέτοιες νοούνται ιδίως:

 

α) όλες οι μορφές πιστώσεων έως το όριο των 25.000 ευρώ που χορηγούνται είτε για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών είτε ως κεφάλαιο κίνησης,

β) προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης έως 25.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού,

γ) αυτοτελείς εγγυήσεις έως το όριο των 25.000 ευρώ οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα.

 

2) Προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις

 

Ως τέτοιες νοούνται ιδίως προσωπικές πιστώσεις τακτής λήξης για:

 

α) εκπαιδευτικούς σκοπούς έως 10.000 ευρώ,

β) την ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων έως το ποσό των 25.000 ευρώ, που αφορούν ιδίως την αντιμετώπιση των ακόλουθων καταστάσεων:

– Ανεργία

– Αναστολή ή μείωση του χρόνου εργασίας για λόγους που δεν οφείλονται στη δική τους βούληση.

 

Ποιοι μπορούν να λάβουν δάνεια

 

 1. Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι οι εξής:

 

α) Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

β) Φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

γ) Ελεύθεροι επαγγελματίες

δ) Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

 

 1. Δικαιούχοι των προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι οι εξής:

 

α) Φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών

β) Δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής

γ) Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

 

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες θα προσδιοριστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών.

 Χωρίς υποθήκη

 Όπως προαναφέρθηκε, η μικροχρηματοδότηση δεν θα εξασφαλίζεται με ενοχική ή εμπράγματη ασφάλεια, αλλά και δεν θα υπερβαίνει το όριο των 25.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο, ενώ το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων μπορεί να χορηγεί στον ίδιο δικαιούχο νέα μικροχρηματοδότηση σε ποσό που προστίθεται στο υπόλοιπο, και συνολικά αυτή δεν υπερβαίνει επίσης το όριο των 25.000 ευρώ.

Η ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης είναι 12 μήνες, ενώ η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη.

Ποιοι φορείς μπορούν να δώσουν μικροχρηματοδοτήσεις

 Άδεια για σύσταση ιδρύματος μικροχρηματοδότησης μπορούν να λάβουν τράπεζες, φορείς, επιμελητήρια, οργανώσεις κ.ο.κ. Σε καμία περίπτωση, ίδρυμα μικροχρηματοδότησης δεν μπορούν να συστήσουν τα ενεχυροδανειστήρια.

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα την Ελλάδα ιδρύονται και λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ύστερα από άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά τη λήψη της άδειας, η εταιρεία καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ σε ειδικό μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Για τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας λειτουργίας απαιτείται η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον με το ποσό των 200.000 ευρώ. Τα ιδρύματα υποχρεούνται να διατηρούν το ως άνω αρχικό κεφάλαιο σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους.

Επίσης, οι μετοχές των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων θα είναι ονομαστικές και το μετοχικό ή το εταιρικό κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου σε μετρητά και κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι αν το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων χορηγεί πιστώσεις που προέρχονται από ίδια κεφάλαια και δεν λειτουργεί ως διαχειριστής κεφαλαίων που προέρχονται από ιδιωτική τοποθέτηση ή δημόσιους πόρους, εθνικούς ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αρχικό του κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 2 εκατ. ευρώ.

 Συμφωνία Eurobank-ΕταΕ για τη στήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων

 Η Eurobank αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια μια συγκροτημένη στρατηγική διεθνών συνεργασιών, συμπράττοντας με κορυφαίους διεθνείς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η EBRD, το Eυρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Παγκόσμια Τράπεζα, για να εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους.

Το πρόγραμμα εγγυήσεων EaSI για την «Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία» (EaSI) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕταΕ) για την υλοποίηση του προγράμματος εγγυήσεων EaSI. Οι υποστηριζόμενες χρηματοδοτήσεις επωφελούνται από την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του μηχανισμού εγγυήσεων, που συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία» (EaSI) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που συστάθηκε στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στην υποστήριξη της χρηματοδότησης και της εφαρμογής παραγωγικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Η Eurobank ξεκινά άμεσα την υλοποίηση της νέας συμφωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα της Eurobank στην Ελλάδα και στην ιστοσελίδα της τράπεζας, www.eurobank.gr, για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μικροπιστώσεις (ή αλλιώς μικροχρηματοδοτήσεις) αποτελούν χαμηλότοκα δάνεια ύψους 3.000-25.000 ευρώ, τα οποία απευθύνονται σε υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις και ανέργους που θέλουν να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Συνήθως, χορηγούνται από τις τράπεζες χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ οι εγγυήσεις παρέχονται από εξειδικευμένους δημόσιους φορείς.

Οι μικροπιστώσεις συνοδεύονται από υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης (π.χ. εκπαίδευση, mentoring, coaching, συμβουλευτική, λογιστική και νομική υποστήριξη), ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής και στενή επικοινωνία μεταξύ του φορέα πίστωσης και του δανειολήπτη. Το ποσό του δανείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως κεφάλαιο κίνησης όσο και για επενδυτικές δαπάνες.

Οργανισμοί που παρέχουν μικροπιστώσεις και υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI

 

Εθνική Τράπεζα: «Κονδύλι» 40 εκατ. ευρώ για μικροπιστώσεις

 

Στη σημερινή οικονομική συγκυρία, φαίνεται να είναι κοινά αποδεκτός ο ρόλος και η σημασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ως κινητήριων δυνάμεων για την ανάκαμψη της οικονομίας, σε τοπικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά συνέπεια, δεν αποτελεί έκπληξη το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη και τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επικεντρώνουν τις πολιτικές, τους πόρους και τις προσπάθειές τους στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Η Εθνική Τράπεζα, ηγέτιδα στον χρηματοοικονομικό κλάδο της χώρας μας, πρωτοπορεί και προς αυτήν την κατεύθυνση. Το πιο πρόσφατο σχετικό χρηματοδοτικό προϊόν της Εθνικής Τράπεζας είναι η διάθεση μικροπιστώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία»-EaSI.

Το χρηματοδοτικό προϊόν προέκυψε ως αποτέλεσμα συμφωνίας που σύναψε η Εθνική Τράπεζα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τη διάθεση κεφαλαίων συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη στήριξη αποκλειστικά πολύ μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και επαγγελματιών/αυτοαπασχολουμένων.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, που είναι η μεγαλύτερη που έχει συναφθεί στην Ελλάδα προς τον σκοπό αυτό, οι νέοι επιχειρηματίες αποκτούν πρόσβαση σε μικροπιστώσεις που φτάνουν έως τις 25.000 ευρώ για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης ή αγορά παγίων στοιχείων, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και σε συνδυασμό με περίοδο χάριτος, χαμηλή δόση και διάρκεια αποπληρωμής έως 6 έτη, αναλόγως της μορφής χρηματοδότησης που θα επιλέξουν.

Η υποστήριξη που παρέχεται προς τις μικρές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων EaSI δεν περιορίζεται, ωστόσο, μόνο στο σκέλος της χρηματοδότησης. Ο νέος επιχειρηματίας θα ανακαλύψει ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, καθώς επιπλέον παρέχονται στον δανειολήπτη προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (υπηρεσίες mentoring), εστιασμένα στις ανάγκες της δικής του επιχείρησης.

Με αυτόν τον τρόπο, ο δικαιούχος του προγράμματος αποκτά τα βασικά εφόδια ώστε να εγκλιματιστεί άμεσα και αποτελεσματικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον και να κατανοήσει πληρέστερα τις απαιτήσεις της επιχείρησής του, διαμορφώνοντας έτσι τις προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης πορείας στο επιχειρείν.

Άλλωστε, όπως λέει και η κινέζικη παροιμία, «είναι πάντα προτιμότερο να διδάξεις σε κάποιον να ψαρεύει, παρά απλά να του δώσεις ένα ψάρι».

Περισσότερες πληροφορίες για τη διάθεση μικροπιστώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων EaSΙ διατίθενται στο www.nbg.gr.

 Microstars

 Η Microstars παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης μικροδανείων (από 1.000 έως και 25.000 ευρώ) σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και startups (minimum λειτουργίας 6 μήνες) σε συνδυασμό με την παροχή Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. Η αίτηση για την παροχή του δανείου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και τα δάνεια χορηγούνται σε συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα κατόπιν δικής τους αξιολόγησης.

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

 Παρέχονται μικροδάνεια (ύψους έως 25.000 ευρώ) σε πολύ μικρές βιώσιμες επιχειρήσεις κατόπιν συμφωνίας για την παροχή εγγυήσεων εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

 Με βάση τη συμφωνία με το ΕΤαΕ, θα χορηγούνται δάνεια μικροχρηματοδοτήσεων (ύψους έως 25.000 ευρώ) σε υφιστάμενες ή υπό ίδρυση πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα δάνεια είναι εγγυημένα σε ποσοστό 80% από το ΕΤαΕ. Τα πρόσθετα οφέλη για τους δικαιούχους αφορούν αφενός στο μειωμένο τουλάχιστο κατά 1,5% επιτόκιο χορήγησης σε σχέση με το τρέχον επιτόκιο της τράπεζας για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων και αφετέρου στο μειωμένο ποσό καλυμμάτων, που δεν θα ξεπερνούν το 50% του δανείου.

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

 Χορηγούνται δάνεια μικροχρηματοδοτήσεων (ύψους έως 25.000 ευρώ) σε υφιστάμενες ή υπό ίδρυση πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα δάνεια είναι εγγυημένα σε ποσοστό 80% από το ΕΤαΕ και δεν είναι απαραίτητη η παροχή εξασφαλίσεων εκ μέρους του δανειολήπτη.

Action Finance Initiative

 H Action Finance Initiative (AFI) ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2014 ως μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από την ActionAid Hellas και τη γαλλική οργάνωση ADIE, με σκοπό να προάγει τις μικροπιστώσεις στη χώρα μας. Παρέχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε ανθρώπους που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα και δεν έχουν πρόσβαση στα αναγκαία κεφάλαια, ενώ παράλληλα βοηθά και σταθεροποιεί τις νεοσύστατες ή και υφιστάμενες  επιχειρήσεις, παρέχοντας δωρεάν εκπαίδευση και υποστήριξη.

Όραμά της είναι να χρηματοδοτεί με τη μορφή μικροδανείων μέχρι 10.000 ευρώ επίδοξους επιχειρηματίες που αδυνατούν να βρουν χρηματοδότηση από άλλες πηγές, ανεξαρτήτως της εμπορικής δραστηριότητάς τους, του βαθμού καινοτομίας, της κατηγορίας επένδυσης και της χρήσης τεχνολογίας. Παράλληλα, το προσωπικό της AFI, σε συνεργασία με το δίκτυο εθελοντών της, παρέχει δωρεάν επιχειρηματική υποστήριξη πριν και μετά την παροχή του δανείου, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του μικροεπιχειρηματία.

Μέσω της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, η ΑFI δημιουργεί θέσεις εργασίας μέσω της αυτοαπασχόλησης, μειώνει την ανεργία και βοηθά τους επιχειρηματίες να πετύχουν οικονομική ανεξαρτησία, έτσι ώστε κι αυτοί με τη σειρά τους να προσφέρουν κοινωνικά και οικονομικά στην ελληνική κοινωνία. Η φιλοσοφία της AFI βασίζεται στις βασικές αξίες της κοινωνικής οικονομίας, που είναι: εργασία, εμπιστοσύνη, ανταλλαγή και αλληλεγγύη.

Η γεωγραφική κάλυψη της χρηματοδότησης αφορά στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα περίχωρα αυτών. Σημειώνεται πως χρηματοδότες της πρωτοβουλίας αυτής είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το SolidarityNow και η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Crowdfunding: Μια εναλλακτική μέθοδος άντλησης κεφαλαίων

 Εκτός από τις μικροπιστώσεις, οι μικρές επιχειρήσεις και οι startups μπορούν να βρουν πρόσβαση σε κεφάλαια μέσω του Crowdfunding. Το Crowdfunding είναι μια μέθοδος άντλησης κεφαλαίων μέσω της συλλογικής προσπάθειας φίλων, οικογενειών, πελατών και μεμονωμένων επενδυτών.

Αυτή η προσέγγιση εντάσσεται στη συλλογική προσπάθεια μιας μεγάλης ομάδας ατόμων –κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων και εξειδικευμένων πλατφορμών–, αξιοποιώντας τα δίκτυά τους για μεγαλύτερη εμβέλεια και έκθεση.

Το Crowdfunding είναι, ουσιαστικά, το αντίθετο της γενικής προσέγγισης για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Παραδοσιακά, όποιος θέλει να αντλήσει κεφάλαια για να ξεκινήσει μια επιχείρηση ή ένα νέο προϊόν θα χρειαστεί να πάρει το επιχειρηματικό του σχέδιο και στη συνέχεια να απευθυνθεί σε έναν περιορισμένο κύκλο επενδυτών. Αυτές οι πηγές χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τράπεζες, business angels και εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, περιορίζοντας σημαντικά τις επιλογές σε μερικούς μόνο βασικούς «παίκτες».

Οι πλατφόρμες Crowdfunding, από την άλλη πλευρά, προσφέρουν μια ενιαία πλατφόρμα για κάποιον να χτίσει, να παρουσιάσει και να μοιραστεί την ιδέα του με το κοινό, εξομαλύνοντας δραματικά το παραδοσιακό μοντέλο. Παραδοσιακά, θα περάσει μήνες περνώντας μέσα από το προσωπικό του δίκτυο, εξετάζοντας πιθανούς επενδυτές και ξοδεύοντας τον χρόνο και τα χρήματά του για να φτάσει μπροστά τους.

Με το Crowdfunding είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να παρουσιάσει την ιδέα του σε περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη και να τους δώσει περισσότερες εναλλακτικές επιλογές για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής του, είτε από την επένδυση χρημάτων σε αντάλλαγμα μετοχικού κεφαλαίου είτε από τη συνεισφορά μόλις 10 ευρώ σε αντάλλαγμα κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Από την αξιοποίηση μιας ευρύτερης ομάδας επενδυτών μέχρι την ευελιξία στη συλλογή κεφαλαίων, υπάρχουν πολλά οφέλη έναντι των παραδοσιακών μεθόδων.

 

Μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματα του Crowdfunding είναι τα ακόλουθα:

 

Πρόσβαση: Χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα Crowdfunding, έχει ο επιχειρηματίας πρόσβαση σε χιλιάδες ενδιαφερόμενους επενδυτές που μπορούν να δουν, να αλληλεπιδράσουν και να μοιραστούν την καμπάνια του για τη συλλογή κεφαλαίων.

Παρουσίαση: Δημιουργώντας μια καμπάνια Crowdfunding περνά από την ανεκτίμητη διαδικασία της εξέτασης της επιχείρησής του από το αρχικό στάδιο –την ιστορία της, τη σύλληψη της ιδέας, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τη σύσταση της ομάδας και άλλων– και την ολοκληρώνει με μια κατανοητή και προσιτή προς το κοινό παρουσίαση.

PR & Marketing: Από την έναρξη μέχρι και την ολοκλήρωση, μπορεί να μοιραστεί και να προωθήσει την καμπάνια του μέσω των κοινωνικών δικτύων, e-mail newsletters και άλλων τακτικών μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο. Επίσης, μπορεί να αυξήσει την επισκεψιμότητά της διοργανώνοντας events, συναντήσεις, και παρουσιάζοντας την ιδέα του στον Τύπο.

Επικύρωση της ιδέας: Η παρουσίαση της ιδέας ή της επιχείρησής στο ευρύ κοινό προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να επικυρώσει και να βελτιώσει την επιχειρηματική ιδέα. Καθώς οι πιθανοί επενδυτές αρχίζουν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον και να κάνουν ερωτήσεις, θα δει ο επιχειρηματίας γρήγορα αν υπάρχει κάτι που λείπει και που θα τους έκανε πιο θετικούς στο να χρηματοδοτήσουν την καμπάνια του.

Αποτελεσματικότητα: Ένα από τα καλύτερα πράγματα για το Crowdfunding είναι η ικανότητά του να συγκεντρώνει και να διευκολύνει τις προσπάθειες για τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Με τη δημιουργία ενός ενιαίου, περιεκτικού προφίλ, μπορεί να προσελκύσει όλους τους πιθανούς επενδυτές και να διοχετεύσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Έτσι, αντί να κάνει ο επιχειρηματίας πολλαπλές προσπάθειες εκτυπώνοντας έγγραφα, συντάσσοντας βιβλιοδεσίες και ενημερώνοντας τον καθένα ξεχωριστά, μπορεί να παρουσιάσει τα πάντα online, σε πολύ πιο προσιτή μορφή, αφήνοντας περισσότερο χρόνο για να τρέξει ο ίδιος ο επιχειρηματίας την επιχείρησή του.

 

Τι είναι το EaSI

Το πρόγραμμα για την «Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία» (EaSI) είναι ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός σε επίπεδο ΕΕ που αποσκοπεί στην προαγωγή ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης υψηλού επιπέδου, τη διασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Δομή και χρηματοδότηση

 Το EaSI το διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα συνενώνει τρία προγράμματα της ΕΕ τα οποία αποτελούσαν αντικείμενο χωριστής διαχείρισης το διάστημα 2007-2013: PROGRESS, EURES και Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress.

Από τον Ιανουάριο του 2014, τα προγράμματα αυτά αποτελούν τους τρεις άξονες του EaSI, που στηρίζουν:

 • τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση-άξονας PROGRESS,
 • την επαγγελματική κινητικότητα-άξονας EURES,
 • την πρόσβαση στις μικροχρηματοδοτήσεις και την κοινωνική επιχειρηματικότητα-άξονας Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική επιχειρηματικότητα,

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το διάστημα 2014-2020 ανέρχεται σε 919.469.000 ευρώ σε τιμές του 2013.

Στόχοι

 

 • Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της ΕΕ και συντονισμός της δράσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης.
 • Στήριξη της ανάπτυξης κατάλληλων συστημάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών για την αγορά εργασίας.
 • Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ και διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της.
 • Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας και ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης με την ανάπτυξη μιας ανοιχτής αγοράς εργασίας.
 • Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για ευάλωτες ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και βελτίωση της πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το EaSI:

 • δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι νέοι,
 • προάγει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών,
 • καταπολεμά τις διακρίσεις,
 • προωθεί ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση υψηλού επιπέδου,
 • εγγυάται επαρκή και κατάλληλη κοινωνική προστασία,
 • καταπολεμά τη μακροχρόνια ανεργία,
 • αγωνίζεται κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

…………………………….

περιοδικό ΧΡΗΜΑ, τευχ. Μάιος-Ιούνιος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here