Τα λειτουργικά αποτελέσματα της Eurobank το εννεάμηνο 2022 ήταν ιδιαίτερα ισχυρά με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να αυξάνονται σε €932εκ., από €298εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,30, από €0,06 το εννεάμηνο 2021 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων3 σε 22,0%, από 7,8% πέρυσι.

Πιο αναλυτικά:

καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 8,1% έναντι του εννεαμήνου 2021 και διαμορφώθηκαν σε €1,1δισ., από €1,0δισ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με αιχμή τα έσοδα από ομόλογα, τις χορηγήσεις και τις δραστηριότητες στο εξωτερικό.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 21,1% σε €395εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, τις εργασίες του Δικτύου, και τις υπηρεσίες καρτών. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 66 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το εννεάμηνο 2022.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 11,3% σε €1,5δισ. το εννεάμηνο 2022. Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν σε €617εκ., από €66εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 50,4% σε €2,1δισ. το εννεάμηνο 2022.

Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4,7% στα €681εκ. λόγω κυρίως των εργασιών στο εξωτερικό, με τις δαπάνες στην Ελλάδα να είναι οριακά υψηλότερες κατά 0,7% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων βελτιώθηκε σε 46,1% το εννεάμηνο 2022, από 49,1% ένα χρόνο πριν, ενώ ο δείκτης κόστους-εσόδων μειώθηκε σημαντικά στο 32,5%, λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 17,7% στα €795εκ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €1,4δισ., από €741εκ. το εννεάμηνο 2021.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων υποχώρησαν σε €203εκ. και αντιστοιχούσαν σε 68 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων το εννεάμηνο 2022.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 65,9% σε €592εκ. το εννεάμηνο 2022, από €357εκ. το εννεάμηνο 2021.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €1,2δισ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €932εκ. το εννεάμηνο 2022. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1,1δισ., έναντι €216εκ. το εννεάμηνο 2021 και περιλαμβάνουν κέρδη €231εκ. από τη συναλλαγή απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών (project «Triangle»).

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €153εκ. τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, από €111εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 16,4% και ανήλθαν σε €223εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 44,6% σε €197εκ. το εννεάμηνο 2022. Το 46% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στη Βουλγαρία και το 44% από αυτές στην Κύπρο.

Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 5,6% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022, με τα συνολικά NPEs να υποχωρούν στα €2,4δισ. ή €0,7δισ. μετά από προβλέψεις. Ο σχηματισμός των NPEs ήταν θετικός κατά μόλις €12εκ. το εννεάμηνο 2022. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 72,7%.

Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 14,9%4 και 17,2%4 αντίστοιχα στο τέλος του εννεαμήνου 2022 και ήταν αυξημένοι κατά 160 και 150 μονάδες βάσης έναντι του εννεαμήνου 2021. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FLB3 CET1) ενισχύθηκε σε 14,2%4, από 12,3% ένα χρόνο πριν.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,63 και ήταν αυξημένα κατά €0,21 το εννεάμηνο 2022.

Στο τέλος του εννεαμήνου 2022, το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €42,2δισ. και το σύνολο του ενεργητικού σε €83,4δισ.

Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά κατά €2,5δισ. το εννεάμηνο 2022, εκ των οποίων το 62% προήλθε από την Ελλάδα και το 38% από το εξωτερικό. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €43,1δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους €4,8δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €24,7δισ., τα στεγαστικά σε €10,3δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,4δισ.

Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €2,5δισ. το εννεάμηνο 2022 σε €55,7δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 74,3% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 169% το εννεάμηνο 2022.

  Προοπτικές 2022
Οργανική Αύξηση Ενήμερων Χορηγήσεων ~€3,0δισ.
Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων ~€1,1δισ.
Οργανικά Λειτουργικά Κέρδη ~€800εκ.
Απόδοση των Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων ~11,0%5
Κέρδη ανά Μετοχή €0,175
Προβλέψεις προς Δάνεια ~0,70%
Δείκτης NPEs 5,5%
Δείκτης Κάλυψης NPEs ~70,0%
FLB3CET1 6 14,6%
Συνολική Κεφαλαιακή Επάρκεια6 17,5%

Φωκίων Καραβίας: Είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τους πελάτες μας

«Σε ένα περιβάλλον γεμάτο από οικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά, με το ρυθμό ανάπτυξης να προβλέπεται πλέον στο 6% για τη φετινή χρονιά», σχολιάζει ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου.

«Η συνεχιζόμενη αύξηση των επιτοκίων και η παράταση του πολέμου στην Ουκρανία δημιουργούν υφεσιακές πιέσεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομία, με τους κινδύνους να βαίνουν αυξανόμενοι. H ισχυρή επίδοση του 2022 μαζί με το διαρκές επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα και η καλή πορεία απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων, οδηγούν στην εκτίμηση ότι θα έχουμε θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2023, όμως σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο. Ωστόσο, θα παραμείνει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, διατηρώντας την Ελλάδα σε τροχιά πραγματικής σύγκλισης.

Σε συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης, η Eurobank καταγράφει άλλο ένα τρίμηνο ισχυρών αποτελεσμάτων, που ξεπερνούν τις προβλέψεις μας σε όλους τους επιμέρους δείκτες και επιβεβαιώνουν το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας. Τα καθαρά κέρδη άγγιξαν τα 173 εκ. ευρώ για το τρίμηνοαυξάνοντας την εσωτερική αξία της μετοχής στα 1,63 ευρώ. Στην σταθερή κερδοφορία της τράπεζας συνεισφέρουν ουσιαστικά οι διεθνείς δραστηριότητες, με κέρδη αυξημένα κατά σχεδόν 40%. Η συνολική κεφαλαιακή επάρκεια ανήλθε σε 17,2%. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε περαιτέρω σε 5,6%, ενώ ταυτόχρονα, παρά την αύξηση του επιτοκιακού κόστους και τις πληθωριστικές πιέσεις, δεν υπάρχουν έως σήμερα ενδείξεις επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού.

Συνεχίζουμε να εστιάζουμε τη δραστηριότητά μας στη στήριξη των πελατών μας, και ιδιαίτερα των δυναμικών επιχειρήσεων, ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του ανοδικού κύκλου της οικονομίας. Χρηματοδοτούμε όλα τα σημαντικά έργα και τα επιχειρηματικά σχέδια του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μεγάλων όσο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων θα προσεγγίσει τα 3 δις ευρώ έως το τέλος του έτους. Με ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα, χάρη και στην αύξηση των καταθέσεων κατά 2,5 δις. ευρώ έως σήμερα, είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τους πελάτες μας, να συνεισφέρουμε στην διατήρηση της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας και να κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας ότι η Eurobank είναι «Τράπεζα της Ανάπτυξης».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here