Του Γιάννη Λεοντάρη

 

 

Σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι και το τέλος Αυγούστου, τέθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και νέο πρόγραμμα επιδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθερής πρόσβασης στο internet με πολύ μεγάλες ταχύτητες.

 

Πρόκειται για τη δράση «Gigabit Voucher Scheme» η οποία υλοποιείται προκειμένου να «μαζευτεί», κατά το δυνατό, η ωηφιακή απόσταση της Ελλάδας από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ σε ότι αφορά στη διαθεσιμότητα και διείσδυση των ευρυζωνικών δικτύων υπερ-υψηλών ταχυτήτων, καθώς η χώρα μας βρίσκεται σταθερά στις κορυφαίες θέσεις στην Ευρώπη, αλλά από το… τέλος, αναφορικά με το θέμα αυτό…

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό δείκτη DESI (Digital Economy and Society Index) για το 2021, η κάλυψη σταθερών δικτύων υπερ-υψηλών ταχυτήτων (VHCN) στην Ελλάδα ανερχόταν σε 10%, έναντι 59% του ευρωπαϊκού μέσου όρου ενώ η διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών ταχύτητας 100 Mbps ή μεγαλύτερης ανερχόταν σε 3%, έναντι 34% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οι επιδόσεις αυτές κατατάσσουν την Ελλάδα στην 27η θέση μεταξύ των κρατών – μελών όσον αφορά στον υπο-δείκτη συνδεσιμότητας του δείκτη DESI.

Σημειώνεται ότι ανάλογη θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα και στο DESI 2022, τα στοιχεία του οποίου δημοσιοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι υλοποιούμενες αλλά και ανακοινωμένες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις φιλοδοξούν να αντιμετωπίσουν σε σημαντικό βαθμό το έλλειμμα όσον αφορά στη διαθεσιμότητα δικτύων και υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της χώρας.

Ωστόσο, παρά την αυξημένη διαθεσιμότητα, φαίνεται ότι η μειωμένη ζήτηση εξακολουθεί να παραμένει βασικό πρόβλημα θέτοντας εν αμφιβόλω τον επενδυτικό σχεδιασμό των παρόχων. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από το υψηλό κόστος αυτών των γραμμών, σε σχέση με την αγοραστική ικανότητα του Έλληνα πολίτη.

Αυτός ήταν και ο λόγος που δράσεις όπως η «Super-Fast Broadband (SFBB)» η ενίσχυση των καταναλωτών μέσω του σχετικού κουπονιού συνετέλεσε αποφασιστικά στην αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες υπερ-υψηλών ταχυτήτων.

Με βάση τα παραπάνω, ο σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν ευρυζωνική σύνδεση Gigabit μέσω της μείωσης του αρχικού κόστους σύνδεσης και των μηνιαίων τελών, για μία περίοδο 24 μηνών.

 

Εφόσον η συγκεκριμένη δράση βρει ανταπόκριση, εκτιμάται ότι η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων στη χώρα μπορεί να υπερβεί το 10% εντός του χρονικού ορίζοντα της δράσης, δημιουργώντας πλέον μία κρίσιμη μάζα συνδρομητών που μπορεί να στηρίξει την περαιτέρω διείσδυση των υπηρεσιών αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη των δικτύων.

 

Ελάχιστες απαιτήσεις υπηρεσίας

 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας καθορίζονται ως εξής:

 

– Ταχύτητα download 250 Mbps

 

– Περιλαμβάνεται ο απαραίτητος για τη λειτουργία της τερματικός εξοπλισμός του τελικού χρήστη (modem / router)

 

– Η υπηρεσία είναι άμεσα αναβαθμίσιμη σε ταχύτητα 1 Gbps

 

– Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει, επιπλέον, να υποστηρίζονται συμμετρικές ταχύτητες download / upload, πράγμα που σημαίνει πως και η ταχύτητα upload θα μπορεί να φτάνει στα 250 Mbps.

 

– Εάν η υπηρεσία παρέχεται από καθετοποιημένο πάροχο του οποίου το μερίδιο αγοράς στην λιανική αγορά ευρυζωνικών συνδέσεων είναι μεγαλύτερο από 20% τότε ο πάροχος πρέπει να παρέχει τουλάχιστον μία υπηρεσία χονδρικής που θα επιτρέπει σε άλλους παρόχους να παρέχουν αντίστοιχη υπηρεσία λιανικής.

Η παροχή της υπηρεσίας χονδρικής θα πρέπει να γίνεται υπό όρους διαφάνειας και μη διακριτικής μεταχείρισης και σε τιμή ίση με την αντίστοιχη ρυθμιζόμενη τιμή όπως αυτή καθορίζεται από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο της ρύθμισης της χονδρικής αγοράς τοπικής πρόσβασης. Καθετοποιημένοι πάροχοι με ποσοστό μικρότερο από 25% μπορούν επίσης να προσφέρουν σε εθελοντική βάση υπηρεσίες χονδρικής σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

 

Το ποσό ενίσχυσης

 

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η επιδότηση του αρχικού εφάπαξ τέλους σύνδεσης καθώς και μέρους του μηνιαίου τέλους για περίοδο 24 μηνών. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται στα 432 ευρώ ανά ωφελούμενο νοικοκυριό και στα 888 ευρώ ανά ωφελούμενη μικρομεσαία επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, το ποσό ενίσχυσης είναι:

 

– 48 ευρώ εφάπαξ ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης

– 16 ευρώ μηνιαίως ανά ωφελούμενο νοικοκυριό για διάστημα 24 μηνών

– 35 ευρώ μηνιαίως ανά ωφελούμενη μικρομεσαία επιχείρηση για διάστημα 24 μηνών

 

Κάθε ενισχυόμενο νοικοκυριό ή μικρομεσαία επιχείρηση θα μπορεί να λάβει μόνο μία φορά ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης ενώ θα είναι δυνατή η μεταφορά της επιδοτούμενης σύνδεσης σε άλλη διεύθυνση εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας. Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης πριν την πάροδο της περιόδου των 24 μηνών τότε η επιδότησή για το υπολειπόμενο διάστημα διακόπτεται και ο ωφελούμενος δεν δικαιούται να συμμετάσχει εκ νέου στη δράση.

 

 

Προϋπολογισμός και διάρκεια της δράσης

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται σε 100 εκ. ευρώ και η διάρκειά της έως 24 μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

 

 

Πληθυσμός, στόχος και περιοχές παρέμβασης

 

Ωφελούμενοι της δράσης είναι όλοι οι πολίτες (φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων των επιτηδευματιών) και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης και δεν διαθέτουν ήδη ευρυζωνική σύνδεση με ταχύτητα download μεγαλύτερη των 100 Mbps. Όσον αφορά στους επιτηδευματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να είναι ωφελούμενοι της δράσης θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1407/2013 τηρουμένων, επίσης, των ορίων για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

 

Η δράση είναι τεχνολογικά ουδέτερη και η ενίσχυση θα διατίθεται σε συνδέσεις οποιασδήποτε τεχνολογίας που καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας. Δικαιούχοι της δράσης θα είναι τα φυσικά πρόσωπα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει επιδότηση στο πλαίσιο της δράσης SFBB.

 

Ο ακριβής καθορισμός των κτιρίων – διευθύνσεων που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικασίας χαρτογράφησης που θα περιλαμβάνει την υφιστάμενη κάλυψη δικτύων που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας. Η χαρτογράφηση θα πραγματοποιηθεί με βάση τη μορφή των στοιχείων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα «3β. Σημείο κάλυψης (CoverPoint)» που αφορά στο Χάρτη Ευρυζωνικότητας και Μητρώου Δικτύων, έτσι όπως θα οριστικοποιηθεί στη σχετική υπουργική απόφαση που πρόκειται σύντομα να εκδοθεί.

 

 

Διαδικασίες υλοποίησης της δράσης

 

Οι πάροχοι υποβάλλουν τα σημεία / κτήρια στα οποία είναι ήδη διαθέσιμη υπηρεσία Gigabit (καθώς και τα αντίστοιχα σημεία / κτήρια στα οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμη εντός των επόμενων 4 μηνών) στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης. Τα στοιχεία αυτά θα επικαιροποιούνται κατά τη διάρκεια της δράσης, κάθε φορά που προστίθενται νέα σημεία κάλυψης, και θα υποβάλλονται με βάση τη μορφή των στοιχείων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα «3β. Σημείο κάλυψης (CoverPoint)» της υπουργικής απόφασης που αφορά στο Χάρτη Ευρυζωνικότητας και Μητρώου Δικτύων όπως θα εξειδικευτεί στον οδηγό της δράσης, που θα δημοσιοποιηθεί μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης.

 

Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί, μέσω της ιστοσελίδας της δράσης (η οποία θα ενεργοποιηθεί μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης) να ενημερωθεί αν στη διεύθυνση ενδιαφέροντός του, προσφέρονται (ή προγραμματίζεται να προσφέρονται) υπηρεσίες Gigabit. Εφόσον αυτό ισχύει, θα μπορεί να υποβάλει αίτηση έκδοσης κουπονιού, αφού ταυτοποιηθεί με χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISNET.

 

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει ότι στη συγκεκριμένη διεύθυνση δεν λειτουργεί ήδη ευρυζωνική σύνδεση με ταχύτητα download μεγαλύτερη των 100 Mbps. Επιπλέον, εφόσον είναι επιτηδευματίας ή μικρομεσαία επιχείρηση, θα πρέπει να δηλώσει ότι δεν έχει ξεπεράσει τα όρια (τα οποία καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013), για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, με ενισχύσεις που ήδη έχει πάρει ή που έχει αιτηθεί και έχει εγκριθεί συμπεριλαμβανόμενης της αιτούμενης, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενίσχυσης.

 

Επιπλέον, θα υποβάλλει ηλεκτρονικό αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ευρυζωνικής σύνδεσης που τυχόν λειτουργεί στο συγκεκριμένο χώρο προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβεια των αναφερόμενων στοιχείων.

 

Εάν προσφέρονται ήδη υπηρεσίες Gigabit στην εν λόγω διεύθυνση από τουλάχιστον ένα πάροχο, το κουπόνι θα εκδίδεται και θα καθίσταται άμεσα ενεργό / χρησιμοποιήσιμο και ο ενδιαφερόμενος καθίσταται ωφελούμενος της δράσης. Εάν δεν προσφέρονται ακόμη υπηρεσίες Gigabit στην εν λόγω διεύθυνση από κανένα πάροχο (αλλά έχει ανακοινωθεί ότι θα προσφέρονται μελλοντικά εντός περιόδου 4 μηνών) το κουπόνι θα παραμένει ανενεργό, έως ότου ένας τουλάχιστον πάροχος να προσφέρει υπηρεσίες Gigabit στη συγκεκριμένη περιοχή. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα το κουπόνι καθίσταται ενεργό / χρησιμοποιήσιμο ενώ ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά και καθίσταται ωφελούμενος της δράσης.

 

Ο ωφελούμενος θα μπορεί επίσης να δει όλες τις προσφορές υπηρεσιών Gigabit των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ιστοσελίδα της δράσης. Στη συνέχεια θα επικοινωνεί με τον πάροχο της επιλογής του προκειμένου να ενεργοποιήσει την υπηρεσία Gigabit  κάνοντας χρήση του κουπονιού.

 

Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Gigabit, και προκειμένου να υπάρχει τεκμηρίωση της ορθής λειτουργίας της, ο ωφελούμενος θα πρέπει να εισέλθει εκ νέου στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης προκειμένου:

 

– Να επιβεβαιώσει την ενεργοποίηση της υπηρεσίας

– Να εξουσιοδοτήσει το πάροχο να εισπράξει την επιχορήγηση

– Να διενεργήσει (στο χώρο λειτουργίας της ευρυζωνικής σύνδεσης) ένα speed test μέσω του πληροφοριακού συστήματος προκειμένου να πιστοποιηθούν οι ταχύτητες download και upload.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here