Την Τετάρτη 30 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η 17η  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΧΑΕ.

Μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν επί τάπητος, είναι:

– η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 9.089.850 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,15 ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και

– η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 173.190 ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 60.599.000 σε 60.348.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 251.000 ιδίων μετοχών της εταιρείας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΧΑΕ, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2017 – 31/12/2017) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2017 – 31/12/2017) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2017 – 31/12/2017) και διανομή μερίσματος.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2017 – 31/12/2017) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη έβδομη (17η ) εταιρική χρήση (01/01/2017 – 31/12/2017), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη δέκατη όγδοη (18η ) εταιρική χρήση (01/01/2018 – 31/12/2018).

6. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη όγδοη (18η ) εταιρική χρήση (01/01/2018 – 31/12/2018) και ορισμός της αμοιβής τους.

7. Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

8. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.

9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 9.089.850 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,15 ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

10. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 173.190 ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 60.599.000 σε 60.348.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 251.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 30/05/2018, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α’ Επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα. Εάν και κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β’ Επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here