Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 2ου τοκομεριδίου θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την Πέμπτη 09 Μαΐου 2019 (Ex coupon date) οι ομολογίες της “CORAL  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ  ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”.

Σύμφωνα με τους όρους του από 11.05.2018 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της “CORAL  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ  ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” (εφεξής “το ΚΟΔ”), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 2η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 12.11.2018 έως 13.05.2019 είναι η Παρασκευή 10 Μαΐου 2019.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 2η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 1.365.000,00 ευρώ, ήτοι ποσό 15,1666666667 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,00% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 90.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι “Ομολογιούχοι”) θα πραγματοποιηθεί μέσω της “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) τη Δευτέρα 13η Μαΐου 2019 ως ακολούθως:

1.    Η ATHEXCSD θα καταβάλει τα ποσά των τόκων που οφείλονται κατά τα ανωτέρω στους Ομολογιούχους στους εξουσιοδοτημένους από αυτούς για την είσπραξη των εν λόγω ποσών Χειριστές (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD. Αντίστοιχα, οι ως άνω εξουσιοδοτημένοι Χειριστές θα καταβάλουν τα οφειλόμενα ποσά τόκων στους εντολείς αυτών Ομολογιούχους.

2.    Σε περίπτωση που Ομολογιούχοι δεν έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους να εισπράττουν τους οφειλόμενους τόκους για λογαριασμό τους, η ATHEXCSD θα καταβάλλει τα αντίστοιχα ποσά με απ’ ευθείας πίστωση του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) που έχει δηλώσει έκαστος των εν λόγω Ομολογιούχων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθ. 6 απόφαση του Δ.Σ. του Διαχειριστή Σ.Α.Τ, όπως ισχύουν.

3.    Οι καταβολές προς Ομολογιούχους στους οποίους για οποιονδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών τόκων σύμφωνα με τις ανωτέρω υπό 1 και 2 περιπτώσεις, καθώς και προς Ομολογιούχους που τηρούν τις Ομολογίες σε Ειδικό Λογαριασμό, θα γίνονται με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω υπό 2 κατόπιν της διαμεσολάβησης του Διαχειριστή Σ.Α.Τ.  Ειδικότερα, οι εν λόγω Ομολογιούχοι θα υποδεικνύουν, με έγγραφο αίτημά τους, τον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) στον οποίο επιθυμούν να γίνει η κατάθεση του οφειλόμενου ποσού στον  Διαχειριστή Σ.Α.Τ. και ειδικότερα στα γραφεία που αυτός διατηρεί επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 110, στην Αθήνα, καθημερινά από τις 09.00 πμ έως 4.00 μμ.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά  περιέρχονται οριστικά στο  Ελληνικό Δημόσιο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here