Στη δημοσιότητα δόθηκε από την ΕΑΕΕ η μελέτη της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών για τις ασφαλίσεις Περιουσίας το έτος 2019.

Η έρευνα της ΕΑΕΕ συγκέντρωσε στοιχεία για 1,3εκατ. συμβόλαια τα οποία εκδόθηκαν εντός του 2019 και μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2020. Επισημαίνεται ότι στο  πλήθος συμβολαίων καταμετρήθηκαν και τα συνασφαλιστήρια συμβόλαια ενώ σε περίπτωση ομαδικών συμβολαίων, ζητήθηκε να καταγραφεί το πλήθος των καλυπτομένων κινδύνων.

Όπου προβλέπονταν κατατμήσεις συμβολαίου για πληρωμή δόσεων, μετρήθηκαν ως ένα συμβόλαιο συνολικά. Η μεγάλη πλειοψηφία των συμβολαίων αφορούσε σε κατοικίες (1 εκατ. ή 82% του συνόλου).

Η συνολική ασφαλισμένη αξία σε ότι αφορά την αθροιστική κάλυψη πυρός (κτιρίου και  περιεχομένου) και απώλειας κερδών ήταν της τάξεως των 32 3 δισ. €, εκ των οποίων 124 δισ. €  αφορούσαν στην ασφάλιση κατοικιών και 199δισ. € σε λοιπούς κινδύνους. Τα συμβόλαια των λοιπών κινδύνων (δηλαδή εκτός των κατοικιών) διαχωρίστηκαν ανά ύψος ασφαλισμένων κεφαλαίων σε: ασφαλισμένη αξία μέχρι και 1 εκατ. €, μεταξύ 1 έως και 3 εκατ. €, μεταξύ 3 έως και 10 εκατ. €, και άνω των 10 εκατ. €.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με το μέγεθος των καλυπτομένων  κινδύνων παρουσιάζονται στον πίνακα και τα γραφήματα που ακολουθούν.

Κανάλια διαμεσολάβησης

Η έρευνα της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων  συμβολαίων) έτους 2019 ανά κανάλι διαμεσολάβησης αναδιαρθρώθηκε, σε πλήρη εναρμόνιση με τον Ν. 4583/2018 «Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων».

Τα κανάλια διαμεσολάβησης που έχουν οριστεί ως προς την μορφή συνεργασίας τους (ίδιος  ορισμός για όλες τις έρευνες της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως εξής: δίκτυα& πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας, πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας , μεσίτες ασφαλίσεων, συνεργασία με τράπεζες (bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας, ασφαλιστικών υπαλλήλων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων), διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας (των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν  είναι η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων) .

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις περιουσίαςήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (36% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου),  ακολουθούμενη από την συνεργασία με τράπεζες (336% αντίστοιχα).

Η  ποσοστιαία  συμμετοχή του  συνόλου των  καναλιών  διαμεσολάβησης,  σύμφωνα  με  τις απαντήσεις  των  ασφαλιστικών  επιχειρήσεων –μελών  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

Καταγραφή ζημιών -αποζημιώσεων
Η έρευνα της ΕΑΕΕ κατέγραψε 21.864δηλωθείσες ζημίες μέχρι 31/12/2019 για τα συμβόλαια τα οποία εκδόθηκαν εντός του2019.
Η πλειοψηφία των ζημιών αφορούσε σε κατοικίες.Πληρώθηκαν αποζημιώσεις 24,2 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 46,8 εκατ. €.
Οι ζημιές και οι αποζημιώσεις για τα συμβόλαια των λοιπών κινδύνων (δηλαδή εκτός των κατοικιών)
διαχωρίστηκανσε ομάδεςανά ύψος ασφαλισμένων κεφαλαίων,δηλαδή:  ασφαλισμένη αξία μέχρι και 1 εκατ. €, μεταξύ 1 έως και 3 εκατ. €, μεταξύ 3 έως και 10 εκατ. €, και άνω των 10 εκατ. €.
Πατήστε στο παρακάτω link για να δείτε όλη την έρευνα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here