Καθαρά κέρδη 3,11 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Alpha Trust-Ανδρομέδα ΑΕΕΧ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, με βάση τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, ανήλθαν σε 4,71 εκατ. ευρώ, έναντι 1,73 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα ακαθάριστα έσοδα προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα ΔΠΧΑ και κέρδη από αγοραπωλησίες.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,13 εκατ. ευρώ έναντι 889.000 ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,11 εκατ. ευρώ έναντι 878.000 ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Βασίλης Κλέτσας Δνων Σύμβουλος Alpha Trust Andromeda

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σημείωσε άνοδο κατά 24,75% τη χρήση 2021, με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε 15,10 εκατ. ευρώ ή 9,4116 ευρώ ανά μετοχή στις 31/12/2021.

Στο τέλος της χρήσης 2021, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ήταν επενδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 86,91% σε εισηγμένες μετοχές στο ΧΑ και κατά 1,98% σε ομόλογα.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021 συνολικού ποσού 802.272 ευρώ, ήτοι 0,50 ευρώ ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου του ποσού 401.136 ευρώ ή 0,25 ευρώ ανά μετοχή που αντιστοιχεί στα προσωρινά μερίσματα της χρήσης που έχουν διανεμηθεί.

Tο επιπλέον ποσό για διανομή που προκύπτει ανέρχεται σε 401.136 ευρώ, ήτοι 0,25 ευρώ ανά μετοχή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here