Ολοκληρώθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. με συμμετοχή 49,75% των μετόχων.

Κατά την διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα πεπραγμένα της Χρήσης 2022 και εγκρίθηκαν οι Eτήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2022.

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα, μεταξύ των οποίων και η Διανομή Μερίσματος από κέρδη
παρελθουσών χρήσεων. Επισημαίνεται, ότι το ποσό του μερίσματος, κατόπιν σχετικής πρότασης του Δ.Σ., ανήλθε σε 0,1999704935 ευρώ ανά μετοχή προσαυξημένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 106.211 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα, με ημερομηνία αποκοπής την 22.05.2023 και ημερομηνία καταβολής την 26.05.2023.

Στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 16ης Μαΐου 2023 η μετοχή διαπραγματευόταν στα 6,78€, συνεπώς η μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 2,95%.

Αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην από 17.05.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρείας www.andromeda.eu.