Μεγέθη που αποτυπώνουν ισχυρά θεμέλια για την «επόμενη μέρα» κατέγραψε η Trastor κατά το 2020, μια χρονιά με ιδιαίτερες προκλήσεις λόγω της πανδημίας.

Ειδικότερα, τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 36%, ενώ σημαντική ήταν η αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά 101 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε 7,7 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ για την χρήση 2019 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 97%.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε 3,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 13,8 εκατ. ευρώ για την χρήση 2019.

Μη λαμβάνοντας υπόψη την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, τα καθαρά αναπροσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου ανήλθαν κατά το 2020 σε 2,0 εκατ. έναντι ζημιών 72 χιλ. ευρώ της περσινής χρήσης.

Την 31η Δεκεμβρίου 2020, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αυξήθηκε κατά 100,9 εκατ. το οποίο και ανήλθε σε 301,6 εκατ. έναντι 200,7 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2019, με την απόκτηση 9 νέων επενδυτικών ακινήτων μέσα στη χρήση του 2020

Πιο αναλυτικά, ο Όμιλος διαθέτει την 31η Δεκεμβρίου 2020 συνολικά 65 υψηλής ποιότητας και απόδοσης επενδυτικά ακίνητα συνολικής επιφάνειας 209,6 χιλ. τ.μ., έναντι συνολικής επιφάνειας 130,3 χιλ. τ.μ. κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2019.

Στις 30 Ιουνίου 2020, πιστοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ύψους 37,2 εκατ. εκ των οποίων ποσό 22,3 εκατ. ευρώ καλύφθηκε με καταβολή μετρητών και ποσό 14,9 εκατ. με συμψηφισμό εκδοθέντος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν σε 17,6 εκατ. έναντι 13,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here