Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τέρνα Ενεργειακή της 23ης Ιουνίου 2021 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, η οποία ελήφθη κατόπιν της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, προς την εν λόγω Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

1. Γεώργιος Περιστέρης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

3. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος

4. Γεώργιος Σπύρου, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

5. Αριστοτέλης Σπηλιώτης, Εκτελεστικό Μέλος

6. Μιχαήλ Γουρζής, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Νικόλαος Βουτηχτής,  Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Marina Sarkisian Ochanesoglou, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

11. Τατιάνα Καραπαναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία τους είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το 2027.

Ο κ. Μέργος ορίζεται ως ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director)

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για τα Μέλη του ΔΣ, πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here