Με κριτήρια ESG η τιμολόγηση των δανείων. Ολική αναμόρφωση των καταστημάτων

του Κώστα Παπαγρηγόρη

Παρελθόν θα αποτελέσει πολύ σύντομα το μοντέλο χρηματοδότησης που είχαν οι τράπεζες εδώ και δεκαετίες, καθώς βρίσκονται προ των πυλών σημαντικές εξελίξεις στο συνολικό μοντέλο λειτουργίας του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Όπως επισημαίνουν στο ΧΡΗΜΑ υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη, έρχονται άμεσα ριζικές αλλαγές, που ξεκινούν από τις καθημερινές συναλλαγές, όπως η χορήγηση και η τιμολόγηση δανείων, και επεκτείνονται μέχρι την εικόνα και τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στο εξής τα τραπεζικά καταστήματα.

Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες και τα κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης (ESG) θα αποτελούν πλέον τη νέα πραγματικότητα. Για πρώτη φορά, και με οργανωμένο τρόπο, οι τράπεζες θέτουν τις βάσεις για την καθολική υιοθέτηση κριτηρίων ESG στη διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης των πελατών τους και τιμολόγησης των δανείων που χορηγούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή θα γίνει στην επιχειρηματική πίστη με την καταγραφή των διαδικασιών που ακολουθούν ως προς το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση οι δανειολήπτες με τα μεγαλύτερα ανοίγματα.

Με τον τρόπο αυτό θα γίνει μια πρώτη καταγραφή του αποτυπώματός τους στο περιβάλλον και στην κοινωνία, αλλά και του πλαισίου διοίκησής τους. Σε δεύτερο στάδιο, η ίδια διαδικασία θα επεκταθεί και σε μικρότερα εταιρικά σχήματα.

Αναλυτικότερα, στόχος της νέας πρωτοβουλίας των ελληνικών τραπεζών είναι να καταγραφούν τα εξής:

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια, που εξετάζουν την απόδοση κάθε επιχείρησης όσον αφορά τη διαχείριση της φύσης και του περιβάλλοντος. Τα κοινωνικά κριτήρια, που αξιολογούν τον τρόπο που διαχειρίζεται τις σχέσεις της με τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται.

Τη διακυβέρνηση, που ασχολείται με την ηγεσία της επιχείρησης, αλλά και τις αμοιβές της Διοίκησης και των ανώτερων στελεχών της. Επίσης, εξετάζει τους εσωτερικούς ελέγχους και τα δικαιώματα των μετόχων της.

Νέα χορηγητικά πρότυπα

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από τις τράπεζες θα οδηγήσουν εν τέλει στην καθιέρωση νέων δανειοδοτικών προτύπων. Οι ενδιαφερόμενοι για χρηματοδότηση με καλύτερη βαθμολογία ως προς τα ESG κριτήρια θα εξασφαλίζουν ευχερέστερη και με καλύτερους όρους πρόσβαση σε ρευστότητα.

Πρόκειται για μια πολιτική που ακολουθείται ήδη στις περισσότερες κατηγορίες πίστης, στη βάση όμως του σκοπού κάθε χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, οι τράπεζες προσφέρουν καλύτερα επιτόκια σε όσους αποκτούν ή κατασκευάζουν ακίνητα υψηλότερης ενεργειακής κατηγορίας.

Από την άλλη, προσφέρουν χαμηλότερο κόστος δανεισμού για την αγορά εξοπλισμού που μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα, όπως, για παράδειγμα, φωτοβολταϊκά συστήματα ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το νέο σύστημα

Με το νέο σύστημα, ωστόσο, δεν θα εξετάζεται μόνο ο λόγος της δανειοδότησης, αλλά και ο βαθμός προσαρμογής του αιτούντος στα ESG πρότυπα.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών προχώρησε πρόσφατα σε μια νέα θεσμική πρωτοβουλία, που αφορά στην υιοθέτηση κοινών ερωτηματολογίων για τα σχετικά ζητήματα. Στόχο της νέας δράσης αποτελεί η συλλογή στοιχείων που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις-πελάτες των τραπεζών να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι φόρμες που θα κληθούν να συμπληρώσουν υιοθετούν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές. Θα διαφοροποιούνται δε ανάλογα με το μέγεθος και τον κλάδο δραστηριότητας του πελάτη. Μέσω των απαντήσεων που θα ληφθούν θα αξιολογηθεί το αποτύπωμα κάθε πελάτη στο περιβάλλον και στην κοινωνία και αφετέρου η ανταπόκρισή του στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.

Το χαμηλότερο ρίσκο που συνεπάγεται ένα υψηλό σκορ ως προς τα κριτήρια ESG μειώνει τον πιστωτικό κίνδυνο και οδηγεί εν τέλει σε ευνοϊκότερη τιμολόγηση στις τραπεζικές χορηγήσεις.

Όπως επισημαίνουν τραπεζικές πηγές, «η υιοθέτηση και ενσωμάτωση των προτύπων ESG συνεισφέρει στην κερδοφορία και τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών σε πολλαπλά επίπεδα, ενισχύοντας την ελκυστικότητά τους για τους επενδυτές, ενώ παράλληλα τις θωρακίζει απέναντι στους σχετικούς κινδύνους». Κι αυτό διότι τα επιχειρηματικά μοντέλα με υψηλές επιδόσεις ESG είναι πιο ανθεκτικά.

Συγκεκριμένα, η εμπειρία έως σήμερα έχει δείξει ότι έχουν μεγαλύτερη αντοχή σε εξωγενείς απειλές, ενώ επιδεικνύουν μεγαλύτερη σταθερότητα στην αγορά, αλλά και ελκυστικότητα όσον αφορά τους επενδυτές και τα εισερχόμενα κεφάλαια.

Επιπλέον, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ασφάλεια στις επενδύσεις, λόγω της υψηλότερης νομοθετικής και κανονιστικής συμμόρφωσής τους.  Το χαμηλότερο, λοιπόν, ρίσκο που συνεπάγεται ένα υψηλό σκορ ως προς τα κριτήρια ESG μειώνει τον πιστωτικό κίνδυνο και οδηγεί εν τέλει σε ευνοϊκότερη τιμολόγηση στις τραπεζικές χορηγήσεις.

Τυποποιημένα ερωτηματολόγια από τις τράπεζες

Αναλυτικότερα, εντός του 2023, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών σε συνεργασία και για λογαριασμό των τραπεζών μελών της, ανακοινώνει μια νέα διατραπεζική θεσμική πρωτοβουλία, που αφορά στην υιοθέτηση κοινών διατραπεζικών ερωτηματολογίων ESG. Στόχος της δράσης αυτής είναι η συλλογή στοιχείων που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις-πελάτες των τραπεζών να βελτιώσουν την ESG επίδοσή τους.

Πρόκειται για ερωτηματολόγιο που θα λάβουν οι 150 μεγαλύτεροι πελάτες των συστημικών τραπεζών, όπως επίσης και της Παγκρήτιας και της Attica Bank.

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αντιμετώπιση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η κοινωνία εν γένει, καθιστώντας αναγκαίο τον ορισμό μακροπρόθεσμων στόχων και τη συστηματική και πολυμερή, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, συνεργασία για την αντιμετώπισή τους.

H περιβαλλοντική και κλιματική κρίση και η ανάγκη για διαφανείς εταιρικές διαδικασίες ευαισθητοποιούν ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να ενσωματώσουν κριτήρια ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) στην επιχειρηματική και εταιρική τους λειτουργία.
Τα κριτήρια ESG αξιολογούν αφενός το αποτύπωμα των επιχειρήσεων στο περιβάλλον και στην κοινωνία και αφετέρου την ανταπόκρισή τους στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.

Η υιοθέτηση και ενσωμάτωσή τους βοηθά στην κερδοφορία και τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών σε πολλαπλά επίπεδα, ενισχύοντας την ελκυστικότητά τους για τους επενδυτές και παράλληλα τις θωρακίζει απέναντι στους σχετικούς κινδύνους.

Στο νέο αυτό περιβάλλον, οι τράπεζες διαδραματίζουν σημαντικό θεσμικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης μετάβασης. Εποπτικές και νομοθετικές προβλέψεις απαιτούν από τις τράπεζες να βελτιώσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης των πιστωτικών τους κινδύνων, προκειμένου να εντοπίζουν και να σταθμίζουν κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, καθώς και να ενσωματώνουν κριτήρια ESG στη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων-πελατών τους.

Τα κοινά διατραπεζικά ESG ερωτηματολόγια, που υιοθετούν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές, έχουν αναπτυχθεί στη διατραπεζική πλατφόρμα “ESGr”. Εντός του 2023 θα ξεκινήσει η σχετική επικοινωνία στις δανειοδοτούμενες από τις τράπεζες επιχειρήσεις, οι οποίες, ανάλογα με το μέγεθος και τον κλάδο δραστηριότητάς τους, θα κληθούν να απαντήσουν το ανάλογο ερωτηματολόγιο.

Τα πλεονεκτήματα των κοινών διατραπεζικών ESG ερωτηματολογίων για τις επιχειρήσεις μπορούν να συνοψιστούν, ενδεικτικά, στα ακόλουθα:

-Τυποποίηση και περιορισμός του όγκου πληροφοριών, που ζητείται από τις επιχειρήσεις.

-Αυτοματοποιημένη λύση, που επιταχύνει τη διαδικασία καταγραφής και εξασφαλίζει την ορθή συμπλήρωση και ασφαλή τήρηση των δεδομένων.

-Ενιαίο ερωτηματολόγιο για επιχειρήσεις ίδιου μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας.
Εναρμόνιση των ζητούμενων δεδομένων με τα οριζόμενα, μεταξύ άλλων, στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (Corporate Sustainability Reporting Directive-CSRD).

Η διατραπεζική αυτή πρωτοβουλία των μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών θα διευκολύνει, χάρη στην ευκολία που προσφέρει και το μικρό κόστος που συνεπάγεται, την ESG μετάβαση των επιχειρήσεων της χώρας μας. Από την πλευρά του, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεσμεύεται να στηρίξει, με κάθε πρόσφορο μέσο, τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα πράσινο και κοινωνικά υπεύθυνο μοντέλο λειτουργίας, προωθώντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, κοινωνίας και επιχειρηματικότητας.

Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεσμεύεται να στηρίξει, με κάθε πρόσφορο μέσο, τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα πράσινο και κοινωνικά υπεύθυνο μοντέλο λειτουργίας

Οι πράσινοι στόχοι ανά τράπεζα

Οι στόχοι που έχουν θέσει οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι στα δάνεια με κριτήρια ESG είναι οι εξής:

Alpha Βank

Στοχεύει σε βιώσιμες εκταμιεύσεις της τάξης των 3 δισ. ευρώ την τριετία 2023-2025.  Το 2022, έθεσε σε εφαρμογή το Πλαίσιο Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου και εγκαινίασε το Πλαίσιο Βιώσιμων Χρηματοδοτήσεων, το οποίο συνέβαλε στον διπλασιασμό του μεριδίου των πράσινων δανείων στις νέες εκταμιεύσεις.

Για το 2023, με το επικαιροποιημένο Στρατηγικό της Σχέδιο κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα, ενσωματώνοντας πλήρως στόχους βιωσιμότητας σε αυτό. Με ορίζοντα το 2025, η τράπεζα στοχεύει να ολοκληρώσει την ενσωμάτωση των αρχών Βιωσιμότητας στο επιχειρηματικό και λειτουργικό της μοντέλο και να αναβαθμίσει τη στρατηγική της για βιώσιμες χρηματοδοτήσεις.

Eurobank

Το 2022, κατέγραψε αύξηση άνω του 60% σε ετήσια βάση στις πράσινες χρηματοδοτήσεις, με τις νέες εκταμιεύσεις να διαμορφώνονται σε περίπου 1 δισ. ευρώ.
Έως το 2025 στοχεύει σε νέα δάνεια, της τάξης του 2 δισ. ευρώ, που θα αντιπροσωπεύουν το 20% της συνολικής παραγωγής της στην εταιρική πίστη. Ειδικά για το 2023, εκτιμά ότι θα διπλασιαστούν οι ακαθάριστες ροές πράσινων χορηγήσεων στη λιανική τραπεζική.

Εθνική Τράπεζα

Μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2023, είχε υπογράψει δανειακές συμβάσεις στο πλαίσιο του ΤΑΑ, ύψους 405 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 185 εκατ. ευρώ αφορούν το σκέλος της πράσινης μετάβασης.  Στόχος της είναι η παροχή πιστώσεων της τάξης των 600 εκατ. ευρώ σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώς το 2025. Στον αντίποδα, κατέχει ηγετικό μερίδιο, που φτάνει το 33%, στα πράσινα στεγαστικά δάνεια, ενώ οι αντίστοιχες επαγγελματικές χρηματοδοτήσεις φτάνουν τα 67 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, έχει εγκρίνει περισσότερα από 1.500 δάνεια για αγορά υβριδικού ή ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Τράπεζα Πειραιώς

Έχει ανοίξει γραμμές χρηματοδότησης 2,1 δισ. ευρώ για την ενεργειακή μετάβαση, ενώ εμφανίζει ηγετικό μερίδιο στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε εταιρείες με βάση τα ESG κριτήρια (πάνω από 300 εκατ. ευρώ).  Η τράπεζα έχει συστήσει ειδικές ομάδες εργασίας που στοχεύουν στην αύξηση του χαρτοφυλακίου των πράσινων δανείων κατά 5 δισ. ευρώ έως το 2025.

Ολικό lifting στα καταστήματα

Να ξανασυστηθούν στους πελάτες τους, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές, με στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών μέσω του δικτύου τους, επιχειρούν οι τράπεζες, παράλληλα με τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.  Μέσω των παρεμβάσεών τους τα καταστήματα μετατρέπονται σταδιακά σε φιλόξενους χώρους συναντήσεων με τους ενδιαφερόμενους για τραπεζικές υπηρεσίες.

Ταυτόχρονα, τα γκισέ για την εκτέλεση εγχρήματων συναλλαγών μειώνονται, λειτουργούν λιγότερες ώρες ή σε ορισμένες περιπτώσεις καταργούνται πλήρως.
Στη θέση τους δημιουργούνται ψηφιακές γωνιές, στις οποίες οι επισκέπτες μπορούν, με χρήση αυτόματων μηχανημάτων, να πραγματοποιήσουν πληρωμές, μεταφορές και καταθέσεις μετρητών. Παράλληλα, αναβαθμίζεται το δίκτυο των ΑΤΜ, ενώ για τη διεύρυνση των σημείων εξυπηρέτησης των πελατών εξετάζονται αυτήν την περίοδο διάφορες εναλλακτικές.

Μεταξύ αυτών, υπάρχουν σκέψεις για επέκταση της δυνατότητας live καταμέτρησης χαρτονομισμάτων και άμεσων πιστώσεων στα μηχανήματα που βρίσκονται εκτός καταστημάτων (off-site), π.χ. σε σουπερμάρκετ και σε εμπορικά κέντρα.
Επίσης, είναι πιθανό να προχωρήσει σε επίπεδο Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών πλάνο για τη διασύνδεση των ΑΤΜ όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να ανοίξουν οι καταθέσεις μετρητών σε όλο το δίκτυο, ανεξαρτήτως του πού τηρείται ένας λογαριασμός.

Τα σχέδια ανά τράπεζα

Ως προς το φυσικό δίκτυο, τα επιμέρους σχέδια ανά τράπεζα είναι τα εξής:

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ξεκινά άμεσα η αναμόρφωση του συνόλου του δικτύου της, στα πρότυπα των τριών πιλοτικών καταστημάτων της σε Αθήνα Θεσσαλονίκη και Λουτράκι. Αυτά ξεχωρίζουν για τον μοντέρνο σχεδιασμό και τους άνετους χώρους, από τους οποίους λείπουν τα βαριά έπιπλα και οι επιβλητικές μαρκίζες. Στην είσοδο, η υποδοχή κατευθύνει τον πελάτη ανάλογα με τις ανάγκες του, γεγονός που επιταχύνει τον χρόνο εξυπηρέτησής του. Παρέχουν το σύνολο των υπηρεσιών συμβουλευτικής, ενώ λειτουργεί μία θέση ταμείου. Μάλιστα, στο Λουτράκι, είναι διαθέσιμη μόνο η υπηρεσία «Ταμίας από Απόσταση», που δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να εκτελέσει μια συναλλαγή μιλώντας στον υπάλληλο της τράπεζας μέσω βιντεοκλήσης. Ταυτόχρονα, διαθέτουν ATM και αυτόματα μηχανήματα που επιτρέπουν την εκτέλεση όλων των συναλλαγών με χρήση μετρητών. Στόχος της τράπεζας αποτελεί η ανακαίνιση όλου του δικτύου της, στη βάση του προαναφερθέντος μοντέλου, έως και το τέλος του 2024, με τις σχετικές εργασίες να ξεκινούν άμεσα.

-Η Εθνική Τράπεζα ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ολικό rebranding. Πρόκειται για αλλαγές τόσο στο λογότυπο όσο και στα καταστήματά της. Οι εργασίες ξεκινούν άμεσα, με στόχο την αναμόρφωση ενός μεγάλου μέρους του δικτύου την ερχόμενη χρονιά. Επίσης, έμφαση θα δοθεί στην προσέλκυση πελατών από την κατηγορία του personal banking, με την αναβάθμιση των σχετικών υπηρεσιών. Βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού, στην τελική του μορφή το δίκτυο θα αποτελείται από 3 είδη καταστημάτων:

1. Πλήρεις μονάδες με συμβούλους για όλες τις κατηγορίες πελατών, με λειτουργία τόσο ταμείων όσο και αυτόματων μηχανημάτων για την εκτέλεση συναλλαγών με μετρητά. Θα λειτουργούν 100-120 καταστήματα της κατηγορίας, ήτοι το 1/3 του δικτύου, και θα βρίσκονται στα κέντρα των μεγαλύτερων πόλεων.
2. Μικρότερα καταστήματα, αποκλειστικά για ιδιώτες πελάτες σε περιφερειακές συνοικίες, στα οποία, εκτός από την απόκτηση προϊόντων με την υποστήριξη εξειδικευμένων συμβούλων, θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση μεταφορών και πληρωμών στο ταμείο ή σε αυτόματα μηχανήματα. Ο αριθμός τους θα φτάνει περίπου τα 150.
3. Μονάδες χωρίς ταμεία, τα οποία θα εξυπηρετούν όσους θέλουν να κάνουν εγχρήματες συναλλαγές μέσω αυτόματων μηχανημάτων. Σε αυτά θα υπάρχουν και χώροι συναντήσεων των πελατών με συμβούλους για τη διάθεση πιο σύνθετων προϊόντων. Πρόκειται για τη μετεξέλιξη των σημερινών i-bank store, τα οποία δεν θα έχουν τις κλασικές πόρτες ασφαλείας, καθώς δεν θα φυλάσσονται μετρητά. Στόχος είναι η δημιουργία περίπου 60 μονάδων.

Alpha Bank προσφέρει ζώνες ηλεκτρονικών συναλλαγών σε όλα τα καταστήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να εξυπηρετούνται ταχύτερα για την πραγματοποίηση πληρωμών και μεταφορών με μετρητά. Παράλληλα, έχει περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό τα ταμεία, ενώ πλέον στο δίκτυό της το γκισέ είναι διαθέσιμο μόνον από τις 8 έως τις 11. Με τον τρόπο αυτό ακόμη και ο ταμίας συμμετέχει ενεργά στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής. Ταυτόχρονα, όλοι οι πελάτες της μπορούν πλέον να μιλούν με τον προσωπικό τους σύμβουλο στο κατάστημα και μέσω βιντεοκλήσης, κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού. Δίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα ενημέρωσης για τις υπηρεσίες της και εξ αποστάσεως.

Η Eurobank υιοθέτησε στα τέλη του 2021 το phygital μοντέλο, ανοίγοντας τα δύο πρώτα καταστήματα στην Αθήνα. Σήμερα, ο αριθμός τους έχει φτάσει τα 15, ενώ περίπου 50 συμβατικές μονάδες έχουν ήδη προσαρμοστεί για την παροχή εξυπηρέτησης αυτού του τύπου. Πυρήνας του είναι η προσωπική σχέση ανάμεσα στο τραπεζικό στέλεχος και στον πελάτη. Ταυτόχρονα, όμως, προσφέρει τεχνολογικά μέσα, όπως το video banking, ώστε η φυσική επαφή να υπάρχει όπου χρειάζεται και όταν δεν είναι απαραίτητη, να γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Στα νέου τύπου καταστήματα λειτουργεί υποδοχή, η οποία κατευθύνει τον πελάτη στην κατάλληλη ζώνη εξυπηρέτησης, ανάλογα με τις εργασίες που θέλει να πραγματοποιήσει. Για συζητήσεις με συμβούλους, λειτουργούν ειδικοί χώροι, που διασφαλίζουν συνθήκες ιδιωτικότητας. Ειδικά για όσους ανήκουν στο personal banking και για επιχειρήσεις, είναι διαθέσιμες ιδιωτικές αίθουσες. Ο στόχος της τράπεζας είναι, σε βάθος χρόνου, το σύνολο του δικτύου της να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Εξάλλου, στα μισά περίπου καταστήματα, η εκτέλεση ταμειακών συναλλαγών στο γκισέ είναι διαθέσιμη μόνο συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα (8.00-10.00, 13.00-14.00). Ωστόσο, η χρήση μετρητών είναι πάντοτε δυνατή μέσω αυτόματων μηχανημάτων. Με τον τρόπο αυτό ο ταμίας καθίσταται διαθέσιμος για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής.

Δάνεια 9,4 δισ. από την HDB σε 4 χρόνια

Την ανάδειξη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB ως τον μοναδικό χρηματοδοτικό και αναπτυξιακό φορέα της χώρας επιβεβαίωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Γιώργος Ζαββός, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παρέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Η HDB στηρίζει την αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης δημιουργώντας τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και, με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας.

«H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB είναι ο μοναδικός χρηματοδοτικός και αναπτυξιακός φορέας της χώρας, με κύρια αποστολή τη διεύρυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε εθνικούς και ενωσιακούς πόρους. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB είναι η Τράπεζα της επιχειρηματικότητας των ΜμΕ» δήλωσε ο κ. Ζαββός στη συνέντευξη Τύπου, με τίτλο «Επενδυτικά εργαλεία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση των υποδομών», που παρέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η HDB χορήγησε 45.288 δάνεια συνολικού ύψους 9,4 δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας ότι έχει καταλυτικό ρόλο ως πολλαπλασιαστικός μηχανισμός μόχλευσης δημοσίων πόρων, καλύπτοντας τα κενά της αγοράς.

Πού βασίζεται η στρατηγική της

Οι 3 άξονες στρατηγικής της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDV στον νέο κύκλο της ελληνικής οικονομίας είναι:

*Η σημαντική αύξηση του αριθμού των χρηματοδοτούμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
*Η ενεργός στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας των ΜμΕ
*Η εξωστρέφεια βασισμένη στην άντληση ενωσιακών πόρων που προορίζονται για μη κράτη μέλη της ΕΕ και η στενή συνεργασία με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες

«Η συνέργεια αυτών των αξιών δημιουργεί ένα δυναμικό περιβάλλον επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜμΕ, που συμβάλλει καθοριστικά στους φιλόδοξους στόχους της ανάταξης της ελληνικής οικονομίας που υλοποιεί η κυβέρνηση» συμπλήρωσε ο ίδιος.
Ο κ. Ζαββός παρουσίασε τους τρόπους υλοποίησης αυτής της στρατηγικής:

«Σε μια συγκυρία υψηλών επιτοκίων, ενεργειακής κρίσης και γεωπολιτικών εντάσεων, η HDB δίνει λύσεις στις προκλήσεις της αγοράς, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης με εξειδικευμένα εργαλεία, που παρέχουν:

-άτοκη συγχρηματοδότηση δανείων κατά 40% ή 50% ή 75%,
-εγγύηση δανείων κατά 80%, με επιδότηση του επιτοκίου δανείων τράπεζας και σημαντική μείωση της απαίτησης εξασφαλίσεων,
-επιδότηση επιτοκίου για το αρχικό χρονικό διάστημα του δανείου ως πρόσθετη ενίσχυση,
-μείωση δανειακού κεφαλαίου με επίτευξη στόχων (όπως π.χ. με το Ταμείο Καινοτομίας),
-μεγάλη περίοδο χάριτος δανείων (36 μήνες),
-μακροχρόνια δάνεια (10 έτη),
-μη χρηματοδοτικούς μηχανισμούς στήριξης και
-έμφαση στη δανειοδότηση ΜμΕ».

«Αξίζει να σημειωθεί πως ο μέσος όρος του επιτοκίου, για παράδειγμα τον μήνα Σεπτέμβριο, με την παρέμβαση της Αναπτυξιακής Τράπεζας έφτασε στο 3,68%, πολύ μικρότερος από αυτόν της αγοράς, που ανήλθε στο 7,13%» υπογράμμισε. Και πρόσθεσε πως «η HDB, μοχλεύοντας 4,5 δισ. ευρώ δημοσίων πόρων, έβγαλε στην αγορά 12,3 δισ. ευρώ, που σημαίνει πως λειτουργεί ως πολλαπλασιαστικός μηχανισμός προσέλκυσης ιδιωτικών πόρων».
Επίσης, αναφέρθηκε στην έμφαση που δίνεται μέσα από τα προγράμματα της HDB για τη δανειοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς από τις επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν από τα προγράμματα της HDB το 75% είχαν έως 10 άτομα προσωπικό και το 81% έως 2 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ταμείο Ρευστότητας, με συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων πάνω από 727 εκατ. ευρώ, το 32% των επιχειρήσεων δεν είχαν λάβει ποτέ κάποια μορφή ενίσχυσης από την HDB. Το 32% των επιχειρήσεων έλαβε πρόσθετη επιδότηση επιτοκίου 3% για τα δύο πρώτα χρόνια, με το κόστος της επιδότησης να φτάνει στα 3,9 εκατ. ευρώ.
Ο κ. Ζαββός παρουσίασε και τα προγράμματα «νέας γενιάς» της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που συμβάλλουν στην πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για τα πράσινα συγχρηματοδοτούμενα και ψηφιακής αναβάθμισης δάνεια, με προϋπολογισμό 590 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Ζαββός

Ειδική μνεία έγινε στην πλατφόρμα KYC της HDB, η οποία βοηθά στη διεύρυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και δίνει τη δυνατότητα στον αιτούμενο δανείου να είναι ορατός σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Κλείνοντας, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, ο κ. Ζαββός επεσήμανε πως αποτελεί βασική στρατηγική της HDB η απόκτηση της πιστοποίησης της «Αξιολόγησης Πυλώνα» (Pillar Assessment). Πρόκειται για μια πιστοποίηση η οποία θα επιτρέψει στην HDB να αντλεί άμεσα ενωσιακούς πόρους για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων της καθώς και ενωσιακούς πόρους που προορίζονται για την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων σε μη κράτη μέλη της ΕΕ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ