Τροπολογία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής θα κατατεθεί στη Βουλή για την “χρυσή visa”. Όποιος αγοράζει ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου ή έχει καταθέσεις τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε προθεσμιακό τραπεζικό λογαριασμό σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα θα μπορεί να αποκτήσει “golden visa”.

Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας που έχει πραγματοποιήσει επένδυση σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εισφορά κεφαλαίου, ποσού κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας.
  • Εισφορά κεφαλαίου, ποσού κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ, σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) του Ν. 2778/1999 (Α’ 295) που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα για απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
  • Εισφορά κεφαλαίου, ποσού κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ, σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) του Ν. 2367/1995 (Α’ 261) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του Ν. 2992/2002 (Α’ 54) για απόκτηση μεριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.
  • Αγορά ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, με αξία κτήσης κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τουλάχιστον τρία έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα.
  • Προθεσμιακή κατάθεση ύψους κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.
  • Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστον 800.000 ευρώ.
  • Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον (i) το ύψος του ενεργητικού του ΟΕΕ ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 3.000.000 ευρώ και (ii) ο ΟΕΕ και ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτημένοι από την Αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει.
  • Επισημαίνεται πως τα άτομα που θα αποκτήσουν τη συγκεκριμένη άδεια διαμονής θα μπορούν επίσης να φέρουν στη χώρα και τα μέλη της οικογένειάς τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here