Στην τελική ευθεία για την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και τη διαδικασία εισαγωγής των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρίσκεται η Trade Estates ΑΕΕΑΠ.

Σε συνέχεια της έγκρισης του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 24 Οκτωβρίου 2023, η δημόσια προσφορά έως 28.169.015 νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ. ως την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16.00.

 

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η EUROBANK A.E., Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε., η AXIA VENTURES GROUP Ltd και η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ και Ανάδοχοι η BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

 

Σύμβουλος Έκδοσης είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Νομικός Σύμβουλος της Έκδοσης για θέματα Ελληνικού Δικαίου είναι η Δικηγορική Εταιρεία «Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία» ενώ ο ειδικός λογιστικός και οικονομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.»

 

Το σύνολο των καθαρών εσόδων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθεί για την αποπληρωμή μέρους του τιμήματος προς την REDS AE, όπως αυτό τελικώς προσδιορισθεί κατά τους ειδικότερους όρους της σχετικής σύμβασης πώλησης και αγοράς μετοχών, για την απόκτηση του 100% των μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του SMART PARK στα Σπάτα Αττικής. Αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με τη χρήση των καθαρών εσόδων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου παρατίθενται στο από 24.10.2023 εγκριθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο.

 

Με αφορμή τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, Βασίλης Φουρλής, δήλωσε:

 • «Από την αρχή της λειτουργίας μας, με την εμπειρία και τον διορατικό σχεδιασμό μας, αυξήσαμε σημαντικά το χαρτοφυλάκιό μας και ενισχύσαμε τη θέση μας ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας για συνεχή ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Η επικείμενη είσοδός μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών εξασφαλίζει τις προοπτικές της Trade Estates ΑΕΕΑΠ για σημαντική περαιτέρω ανάπτυξη και ισχυροποιεί την ανθεκτικότητα της εταιρείας. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξία και καινοτομία στον χώρο των επενδύσεων ακίνητης περιουσίας».

 

O Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, Δημήτρης Παπούλης, σημειώνει:

 • «Η στρατηγική στόχευση και η μοναδική στην Ελλάδα εξειδίκευση της Trade Estates ΑΕΕΑΠ στα Εμπορικά Πάρκα και τα Κέντρα Logistics για την εξυπηρέτηση του omnichannel retail, εξασφάλισε την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας μας και οδήγησε σε σημαντικές επιδόσεις και ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου μας. Η επικείμενη είσοδός μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου καθώς θα συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε το χαρτοφυλάκιό μας, με αναπτύξεις αξίας έως 292 εκατ. ευρώ ως το 2027».
Trade Estates Logistics

Στο χαρτοφυλάκιο της Trade Estates ανήκουν σήμερα 9 Εμπορικά Πάρκα, 1 υπό ανάπτυξη ακίνητο στην Πάτρα και 3 Κέντρα Logistics. Επιπρόσθετα, η Trade Estates AEEAΠ ανακοίνωσε πρόσφατα (10/10/23) τη συμφωνία με τη REDS A.E. για την αγορά του 100% των μετοχών της «ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του SMART PARK στα Σπάτα Αττικής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2023.

 

Με ημερομηνία 30.06.2023, η μεικτή εύλογη αξία (Gross Asset Value) των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της Trade Estates ΑΕΕΑΠ ανέρχεται σε 330 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή αξία του ενεργητικού της (Νet Αsset Value) διαμορφώνεται στα 225 εκατ. ευρώ.

default

Με βάση τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα:

 

 • Τα συνολικά ετήσια έσοδα από μισθώματα για το 2022 ανήλθαν σε €18,9 εκατ., ενώ – αντίστοιχα – κατά το Α’ Εξάμηνο του 2023, τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €10,8 εκατ., αυξημένα κατά 22,2% σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο της περσινής χρονιάς.
 • Τα Καθαρά Κέρδη για το Α’ Εξάμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε €13,4 εκατ. έναντι €13,1 εκατ., αυξημένα κατά 2,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) της Εταιρείας για το Α’ Εξάμηνο 2023 αυξήθηκαν κατά 24,0% στα €8,6 εκατ. έναντι €7,0 εκατ. σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2022.
 • Το σύνολο ενεργητικού της στις 30.06.2023 ανήλθε σε €382,3 εκατ. έναντι €333,6 εκατ. σε σχέση με την 30η Ιουνίου 2022 (αύξηση 14,6%), ενώ η μεικτή εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα (μη συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνιων δικαιωμάτων γης και προκαταβολών επενδυτικών ακινήτων) ανήλθε σε €329,9 εκατ. την 30η Ιουνίου 2023 έναντι €275,2 εκατ. την 30η Ιουνίου 2022 (αύξηση 19,9%).

 

Ο δείκτης μεικτής απόδοσης του χαρτοφυλακίου της την 30η Ιουνίου 2023 διαμορφώθηκε στο 7,0%[1].

 

Το επενδυτικό πλάνο της Trade Estates ΑΕΕΑΠ για την επόμενη 4ετία, ύψους έως 292 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την απόκτηση και δημιουργία νέων Εμπορικών Πάρκων στην Ελλάδα, με ναυαρχίδα το Εμπορικό Πάρκο στο «The Ellinikon» καθώς και τη δημιουργία νέων, σύγχρονων Κέντρων Logistics. Σύμφωνα με το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, το 2027 αναμένεται να διαθέτει συνολικά 18 εμπορικά ακίνητα.

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ιδρύθηκε το 2018, έλαβε άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα τέλη Φεβρουαρίου 2019, ενώ τον Ιούλιο του 2021, οπότε και ολοκληρώθηκε η σύστασή της, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον κλάδο των επενδύσεων ακίνητης περιουσίας σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο. Με ισχυρούς μετόχους τον Όμιλο Fourlis, την Autohellas και τη Latsco Hellenic Holdings, η Trade Estates AEEAΠ είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και η μόνη που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη Εμπορικών Πάρκων και Logistics Centers μεγάλου μεγέθους για την εξυπηρέτηση του OmniChannel λιανεμπορίου.

 

Τα Εμπορικά Πάρκα που αναπτύσσει η Εταιρεία απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, διαθέτουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση και καλύπτουν βασικές ανάγκες της καθημερινότητας.

 

[1] Δεν  συμπεριλαμβάνεται το υπό ανάπτυξη ακίνητο στην Πάτρα.

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, ιδρύθηκε τον Ιούλιο 2021 και είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.

 

Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο, με την υποστήριξη του Ομίλου Fourlis και της Autohellas –κορυφαίες εταιρείες, η καθεμία στον τομέα της, στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια–, όσο και της Latsco Hellenic Holdings.

 

Είναι η μοναδική εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας η οποία εξειδικεύεται σε επενδύσεις που αφορούν στην ανάπτυξη και διαχείριση Εμπορικών Πάρκων και OmniChannel Κέντρων Logistics, τα οποία εξυπηρετούν τόσο φυσικές όσο και διαδικτυακές πωλήσεις.

 

Το υψηλής ποιότητας και υψηλών αποδόσεων υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας περιλαμβάνει συνολικά 12 ακίνητα (10 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο και 1 στην Βουλγαρία) καθώς και 1 ακίνητο υπό ανάπτυξη (στην Πάτρα).

default

Πρόσφατα (στις 10 Οκτωβρίου 2023) η Trade Estates υπέγραψε, ως αγοράστρια, με την REDS AE ως πωλήτρια, τη Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ Μ.Α.Ε. (SPA) για την πώληση και μεταβίβαση του 100% των μετοχών της εταιρείας ΓΥΑΛΟΥ Μ.Α.Ε., ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του Smart Park. Στο SPA προβλέπεται ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα, με την εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων που έχουν τεθεί, εντός του Δεκεμβρίου 2023.

 • Το Smart Park, στα Σπάτα Αττικής, είναι το πρώτο και μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο στην Ελλάδα, με συνολική εκμισθώσιμη επιφάνεια 592 τ.μ. Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2010, διαθέτει ποικιλία καταστημάτων για ψώνια και ψυχαγωγία, ανοιχτούς χώρους για ψώνια, περπάτημα και υπαίθριες δραστηριότητες, χώρους στάθμευσης καθώς και παιδική χαρά, ενώ το επισκέπτονται 6,1 εκ. άτομα ανά έτος (στοιχεία Smart Park, 30/06/23).

 

Οι προβλέψιμες ταμειακές ροές της εταιρείας προκύπτουν από τα υψηλά επίπεδα πληρότητας, την ισχυρή μισθωτική βάση και τις μακροπρόθεσμες μισθώσεις, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό.

 

Σταθερές και Αναμενόμενες Ταμειακές Ροές:

 

Περίπου 12,2 χρόνια WAULT[1]
Ελάχιστα εγγυημένα μισθώματα που προσφέρουν προστασία έναντι πιθανών αρνητικών επιπτώσεων
Το 96% των ετησιοποιημένων μισθωμάτων αναπροσαρμόζεται είτε με τον Ελληνικό, Κυπριακό ή Βουλγαρικό ΔΤΚ, παρέχοντας προστασία έναντι του πληθωρισμού
Υψηλό Ποσοστό Πληρότητας 98,2%
Στο 70% των μισθωμάτων εμπεριέχεται ρήτρα πληρωμής ποσοστού επί των καθαρών πωλήσεων των μισθωτών του ακινήτου

 

 

Trade Estates management team

 

 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του Α’ εξαμήνου, το 85% των εσόδων από μισθώματα προέρχεται από Εμπορικά Πάρκα, ενώ το 15% από Κέντρα Logistics. Αντίστοιχα, το 75% των εσόδων από μισθώματα προέρχεται από την Ελλάδα, ενώ το 25% από την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

 

 

Επενδυτικό Πλάνο & Στρατηγική

 

Η Trade Estates AEEAΠ διαθέτει ξεκάθαρη επενδυτική στρατηγική με σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης από ένα συμφωνημένο μεσοπρόθεσμο επενδυτικό πλάνο ύψους περίπου €180 εκ., υγιή οικονομικά μεγέθη και συντηρητική κεφαλαιακή διάρθρωση.

 

Η εταιρεία αναγνώρισε έγκαιρα το έλλειμμα ανάμεσα στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή αγορά ως προς τον αριθμό των εμπορικών πάρκων προς τον συνολικό πληθυσμό κάθε χώρας, τις τάσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών οι οποίοι αναζητούν περισσότερους ανοιχτούς χώρους, καθώς και την έλλειψη προσφοράς ακινήτων στην Ελληνική αγορά σε πάρκα λιανικής (σχετικά μικρή αγορά με μόνο 9 ΑΕΕΑΠ οι οποίες επενδύουν σε διάφορους τύπους ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών ακινήτων, κατοικιών, γραφείων, ξενοδοχείων και logistics).

 • Τα Εμπορικά Πάρκα αποτελούν την τελευταία και ισχυρότερη τάση του λιανικού εμπορίου παγκοσμίως, καθώς οι σύγχρονοι καταναλωτές διαθέτουν περιορισμένο ελεύθερο χρόνο με αποτέλεσμα να αναζητούν μια καταναλωτική εμπειρία η οποία να βασίζεται στην εύκολη και άμεση πρόσβαση σε καταστήματα λιανικής και υπηρεσίες.
 • Το χαρτοφυλάκιο της Trade Estates ΑΕΕΑΠ περιλαμβάνει 9 εμπορικά πάρκα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό (Βουλγαρία και Κύπρος), τα οποία φιλοξενούν τις μεγαλύτερες εμπορικές εταιρείες και βρίσκονται τοποθετημένα σε στρατηγικά σημεία –εύκολα προσβάσιμες περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα–, προφέροντας μια μοναδική αγοραστική εμπειρία που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

 

Τα Κέντρα Logistics νέας γενιάς της εταιρείας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Omni-Channel προσέγγισης που εξελίσσεται σήμερα στο παγκόσμιο εμπόριο και ανταποκρίνονται πλήρως στις τελευταίες απαιτήσεις όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, χρησιμοποιώντας σύγχρονο εξοπλισμό και καινοτόμες λύσεις με σεβασμό στο περιβάλλον.

 • Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 3 Κέντρα Logistics, τα οποία βρίσκονται στα Οινόφυτα, στο Σχηματάρι και στην Ελευσίνα.
 • Τα Κέντρα Logistics στα Οινόφυτα και στο Σχηματάρι είναι μισθωμένα στον Όμιλο Fourlis και εξυπηρετούν την τροφοδοσία και τις ηλεκτρονικές πωλήσεις των καταστημάτων IKEA και INTERSPORT στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Οι επενδύσεις της εταιρείας για κάθε έργο είναι στοχευμένες και χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο κινδύνου:

 • 4 εξασφαλισμένα/ υπό ανάπτυξη έργα περίπου €160 εκατ.
 • 2 έργα βελτιστοποίησης σε υφιστάμενα ακίνητα ύψους €20 εκατ.
 • Συμφωνία αγοραπωλησίας (SPA) για την 100% εξαγορά του “Smart Park” από την R.E.D.S.
 • Περαιτέρω ευκαιρίες ακινήτων οι οποίες βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση/DD
 • Το 60% της Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας των εξασφαλισμένων/ υπό ανάπτυξη έργων έχει ήδη προ-συμφωνηθεί με αξιόπιστους μισθωτές
 • Το 100% των εξασφαλισμένων/ υπό ανάπτυξη έργων θα χρηματοδοτηθεί μέσω ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού, συμπεριλαμβανομένων δανείων RRF.
 1. WAULT: Σταθμισμένη μέση διάρκεια των μισθωτικών συμβάσεων βάσει της ελάχιστης συμβατικής λήξης των μισθωτηρίων, υπό την παραδοχή της μη εξάσκησης των δικαιωμάτων πρόωρης καταγγελίας (break options).

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ