Ανταποκρινόμενη στην επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στα πλαίσια της πρόσθετης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώνονται στην αγορά λόγω της εν εξελίξει πανδημίας του Covid-19, ο Όμιλος και η εταιρεία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. “ΔΡΟΜΕΑΣ σημειώνει τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αυτής κατά το γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης 2020 και τις προοπτικές της δραστηριότητάς της.

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα του Ομίλου και της εταιρείας για το 9μηνο του 2020 αναλύονται κατωτέρω σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο:

α) Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 16.116χ€, έναντι 10.801χ€ το αντίστοιχο διάστημα του 2019 παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 49,20% και ο εταιρικός σε 15.973χ€, έναντι 10.667χ€, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 49,74%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 2.894χ€, έναντι 2.353χ€, αυξημένα κατά 23,04% και σε εταιρικό επίπεδο σε 2.801χ€ έναντι 2.349χ€ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,23%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 1.896χ€, έναντι 1.262χ€, αυξημένα κατά 50,31% και σε εταιρικό επίπεδο σε 1.903χ€ έναντι 1.376χ€ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 38,25%.

δ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 1.323χ€, έναντι 240χ€ αυξημένα κατά 451,24% και για την Εταιρεία σε 1.343χ€ ευρώ έναντι 363χ€ αυξημένα κατά 269,51%.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 30/9/2020 ανήλθε σε 25.133χ ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 1.259χ€ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 27.521χ€. Αντίστοιχα της εταιρείας ο τραπεζικός δανεισμός 24.782χ€, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 1.096χ€ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 28.175χ€.

Έχει αναφερθεί στις Οικονομικές εκθέσεις των οποίων η δημοσίευση προηγήθηκε μέσα στο έτος ότι η Διοίκηση του Ομίλου από την πρώτη στιγμή που ενέσκηψε το θέμα της πανδημίας το αντιμετώπισε ως μείζον πρόβλημα και προσπάθησε να εκτιμήσει τις διαστάσεις που θα μπορούσε να λάβει για την εταιρεία και τον Όμιλο.

Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται αδιαλείπτως και τα στοιχεία αξιολογούνται καθημερινά από τη Διοίκηση του Ομίλου προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης και άμεσης αντίδρασης σε πιθανά προβλήματα από τη στιγμή που θα γίνουν ορατά.

Στα πλαίσια αυτά και τηρώντας τα πρωτόκολλα διασφάλισης της Υγείας του Προσωπικού αλλά και των λοιπών εμπλεκομένων Πελατών και Προμηθευτών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η εταιρεία και ο Όμιλος κατόρθωσε να παραγάγει τα άνω περιγραφόμενα θετικά αποτελέσματα.

Διανύουμε τη δεύτερη και ισχυρότερη όπως αποδεικνύεται μέχρι στιγμής φάση της πανδημίας και παρά τα θετικά ανακοινωθέντα για τα εμβόλια που θα την αντιμετωπίσουν είναι μακρύς ακόμη ο δρόμος προκειμένου να επιστρέψουμε σταδιακά στην προ Covid-19 κανονικότητα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here