Τον πειραματισμό των επιχειρήσεων, με νέες μορφές εμπορικών πρακτικών, για την γρήγορη και αποτελεσματική βιώσιμη ανάπτυξη θέλει να ενισχύσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με τη δημιουργία ενός «sandbox». Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνεργασία με την Ολλανδική Αρχή (Netherland Authority for Consumers and Markets, ACM) ανέθεσαν από κοινού σε διακεκριμένους εμπειρογνώμονες την εκπόνηση μιας τεχνικής έκθεσης για τη βιωσιμότητα και τον ανταγωνισμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: Μερικά από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληγε το έγγραφο εργασίας (η τεχνική έκθεση) ήταν ο ρόλος που θα πρέπει να έχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) προκειμένου να διευκολύνει την μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία και να υποστηρίξει την καινοτομία στην πράσινη οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εξωτερικές επιπτώσεις που υφίστανται από γενιά σε γενιά, μέσω της χρήσης νέων εργαλείων και διαφορετικών προσεγγίσεων για την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε την ανάπτυξη ενός «sandbox» για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο των κανόνων περί ανταγωνισμού, έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα πειραματισμού με νέες μορφές εμπορικών πρακτικών που επιδιώκουν την γρήγορη και αποτελεσματική επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, για την υλοποίηση των οποίων ενδεχομένως να απαιτείται συνεργασία μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Διευκρινίζεται ότι «Sandbox» είναι «ένας ασφαλής χώρος όπου τόσο οι ρυθμιζόμενες όσο και οι μη ρυθμιζόμενες εταιρείες μπορούν να πειραματιστούν με καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρηματικά μοντέλα και μηχανισμούς παράδοσης χωρίς να υποστούν αμέσως όλες τις κανονικές κανονιστικές συνέπειες της συμμετοχής σε μια τέτοια δραστηριότητα».

Οι δύο αρχές, η Ελληνική και η Ολλανδική, κάλεσαν τους καθηγητές Αναστάσιο Ξεπαπαδέα, Ευτύχιο Σαρτζετάκη και Roman Inderst να συντάξουν μια τεχνική έκθεση σχετικά με τις έννοιες και τα εργαλεία που διαθέτει κυρίως η επιστήμη της οικονομίας του περιβάλλοντος για την ποσοτικοποίηση ευρύτερων κοινωνικών ωφελειών σε μια πράσινη κυκλική οικονομία στο πλαίσιο της προώθησης του υγιούς ανταγωνισμού. Η τεχνική έκθεση επικεντρώνεται στην εξέταση μιας θεωρητικής υπόθεσης σύμπραξης μεταξύ ανταγωνιστριών εταιριών με σκοπό την προαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών μέσω της ανάλυσης α) των μεθόδων αξιολόγησης των ειδικότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα στοιχεία που διατίθενται στο πλαίσιο εξέτασης συγκεκριμένης υπόθεσης από τις επιτροπές ανταγωνισμού, β) των μεθόδων για την εκτίμηση των ευρύτερων επιπτώσεων μιας τέτοιας σύμπραξης, γ) της δυνατότητας χρήσης υφιστάμενων ερευνών και βάσεων δεδομένων και δ) της αξιολόγησης βάσει συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων.

Σημειώνεται ότι η ΕΑ από κοινού με την Ολλανδική Αρχή Ανταγωνισμού ηγούνται της πρωτοβουλίας της ομάδας εργασίας για κατάχρηση σε οριζόντιες συμπράξεις (Horizontals and Abuse Working Group) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ECN) για τον συντονισμό μιας ομάδας χωρών συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Φινλανδίας, της Ουγγαρίας, του Λουξεμβούργου και της Ιρλανδίας καθώς και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό τη σύνταξη ενός κειμένου όπου θα αποτυπώνονται οι απόψεις των συμμετεχόντων σε σειρά θεμάτων που εγείρονται για την ενσωμάτωση της έννοιας της βιωσιμότητας στα οικονομικά και το δίκαιο του ανταγωνισμού.

Η Τεχνική Έκθεση για τη Βιωσιμότητα και τον Ανταγωνισμό ολοκληρώθηκε ενόψει και της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Πράσινης Ανάπτυξης (Green Deal) με την διοργάνωση ενός συνεδρίου.

Τον Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο σε συνέχεια της διαβούλευσης που διενεργήθηκε με τη συγκέντρωση 189 κειμένων απόψεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού. Δεδομένου και του ενδιαφέροντος που έχει εκφράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη συγκεκριμένη τεχνική έκθεση, η ΕΑ και η Ολλανδική Αρχή Ανταγωνισμού αναμένουν ότι η συγκεκριμένη έκθεση θα δώσει το έναυσμα και θα προκαλέσει πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση καινοτόμων για το δίκαιο του ανταγωνισμού μεθοδολογικών εργαλείων με σκοπό την προώθηση συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και την παράλληλη ενίσχυση του ανταγωνισμού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here