Σύνταξη, επιμέλεια: Έλενα Ερμείδου

Την πρόσβασή τους σε κεφάλαια αυξάνουν εταιρείες που βελτιώνουν τις επιδόσεις τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι κεφαλαιαγορές μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη εφαρμόζοντας πρακτικές που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τη χώρα σε καίρια θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ο αντίκτυπος των τεχνολογικών εξελίξεων στην αγορά εργασίας και το ανθρώπινο κεφάλαιο, και η βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Η μέτρηση, η δημοσιοποίηση στοιχείων και η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των αγορών. Η ποιοτική πληροφόρηση των επενδυτών είναι απαραίτητη για τη διάθεση κεφαλαίων. Δεδομένου του ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της εταιρικής αξίας εντοπίζεται πλέον σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, το ανθρώπινο, το φυσικό και το κοινωνικό κεφάλαιο διαμορφώνουν το σύνολο των ουσιαστικών πληροφοριών ESG που χρειάζονται οι επενδυτές.

Παράλληλα, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται με συγκρίσιμο τρόπο, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις μιας εταιρείας με αυτές των ανταγωνιστών της.

Έτσι, ολοένα και περισσότερες επενδύσεις λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των κινδύνων ESG στις προσαρμοσμένες για τον κίνδυνο αποδόσεις, στη συνεχή προσπάθειά τους να ευθυγραμμίζονται με τις αξίες των επενδυτών τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η τάση για υπεύθυνες επενδύσεις μετά την πανδημία του Covid-19 ολοένα θα αυξάνεται. Περισσότερες από 35 χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως έχουν ήδη εκδώσει ή βρίσκονται σε διαδικασία έκδοσης σχετικών οδηγιών για την αναφορά των κινδύνων ESG. Η πανδημία το ανέδειξε, αλλά και η ασφαλιστική αγορά το γνωρίζει καλά: όλοι οι επιχειρηματικοί τομείς είναι διασυνδεδεμένοι, χωρίς να γνωρίζουν σύνορα, υπενθυμίζοντας πόσο ευάλωτες είναι οι κοινωνίες όλων των τύπων.

Το ύψος του υπό διαχείριση ενεργητικού επενδύσεων ESG για το 2019 έφτασε τα 30 τρισ. δολ., ενώ αναμένεται να αυξηθεί στα 35 τρισ. δολ. έως το 2023.

Αναφορές στον όρο ESG

Ο όρος “ESG” αναφέρεται σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα μιας εταιρείας να παράγει αξία μακροπρόθεσμα.

Σε εταιρικό πλαίσιο, αναφέρεται στην ενσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών παραγόντων στην επιχειρηματική στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων. Παρ’ όλο που οι δείκτες ESG συχνά αποκαλούνται «μη χρηματοοικονομικοί», συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ο τρόπος διαχείρισής τους από μια εταιρεία έχει χρηματοοικονομικές συνέπειες.

Περιβάλλον

Τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον αποτελούν τα έμβια και μη έμβια φυσικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της γης, του αέρα, του νερού και των οικοσυστημάτων, όπως οι εκπομπές αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου, η χρήση και η εξάντληση των πόρων, η κλιματική αλλαγή, τα απόβλητα και η ρύπανση.

Κοινωνία

Τα θέματα που σχετίζονται με την κοινωνία έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευημερία των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται μια εταιρεία, όπως τα εργασιακά πρότυπα, η υγεία & ασφάλεια, η διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας, οι εργασιακές σχέσεις.

Εταιρική διακυβέρνηση

Και τα θέματα που σχετίζονται με την εταιρική διακυβέρνηση έχουν να κάνουν με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τις πρακτικές διαχείρισης και τη δομή εταιρικής διακυβέρνησης, όπως η δωροδοκία και η διαφθορά αμοιβών στελεχών, η δομή, το μέγεθος και η ποικιλομορφία του διοικητικού συμβουλίου, κάποια σημεία ελέγχου εντός εταιρείας και η διαχείριση κινδύνων.

Προκειμένου να πάρουν μακροπρόθεσμες θέσεις για τη δημιουργία εισοδήματος, οι θεσμικοί επενδυτές, όπως είναι η PIMCO της Allianz, η BlackRock, η Franklin Templeton, αξιολογούν τους δείκτες ESG, τη μη χρηματοοικονομική θέση των επιχειρήσεων, βάσει των εταιρικών δημοσιοποιήσεων. Διαβλέπουν ευκαιρίες στον τομέα ασφάλισης της υγείας, λόγω των επιμέρους ευκαιριών, όπως είναι το δημογραφικό και η γήρανση του πληθυσμού, στην τεχνολογία, ανάλογα με τον τομέα, στην κλιματική αλλαγή και στην κυκλική οικονομία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here