Η «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2020 και ώρα 11:30, η οποία έλαβε χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της και το άρθρο 33 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ – Αρ. Φύλλου 68) σχετικά με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.873.443 μετοχές σε σύνολο 5.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 77,47% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

1. Επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 ευρώ) σε πέντε λεπτά του ευρώ (0,05 ευρώ) και την αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής μετοχής της Εταιρείας από έξι (6) νέες κοινές μετοχές της Εταιρείας με αύξηση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας από 5.000.000 σε 30.000.000 νέες κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ (stock split 1:6). Στη συνέχεια της ανωτέρω μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της θα παραμείνει αμετάβλητο, θα ανέρχεται δηλαδή σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000 ευρώ) διαιρούμενο όμως σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης.

Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Επιτευχθείσα απαρτία: 77,47 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.873.443
Έγκυρα: 3.873.443
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.814.429 (76,29 % επί του συνόλου και 98,48% επί των συμμετεχόντων) Κατά: 59.014 (1,18 % επί του συνόλου και 1,52% επί των συμμετεχόντων ) Αποχή/Λευκά: 0 (0,00%)

2. Επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο.

Επιτευχθείσα απαρτία: 77,47 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.873.443
Έγκυρα: 3.873.443
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.814.429 (76,29 % επί του συνόλου και 98,48% επί των συμμετεχόντων) Κατά: 59.014 (1,18 % επί του συνόλου και 1,52% επί των συμμετεχόντων ) Αποχή/Λευκά: 0 (0,00%)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here