Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές της Paperpack που δεν ελέγχει ήδη υπέβαλε η Orlando Equity Holding. 

Το τίμημα που προσφέρει στους μετόχους της εισηγμένης ανέρχεται στα 6,7 ευρώ ανά μετοχή.

Η εταιρία ελέγχει ήδη το 90,026% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Οπως αναφέρει στο κείμενο της δημόσιας πρότασης, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση για έξοδο από το ταμπλό του ΧΑ καθώς θα ασκήσει το δικαίωμα για squeeze out.

Η δημόσια πρόταση

Η εταιρεία με την επωνυμία «ORLANDO-EQUITY HOLDING LIMITED» (στο εξής ο «Προτείνων») ανακοινώνει την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), σύμφωνα με το Ν. 3461/2006, όπως ισχύει σήμερα (στο εξής ο «Νόμος»), προς όλους τους κατόχους (στο εξής οι «Μέτοχοι») κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών (στο εξής οι «Μετοχές») της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.», (στο εξής η «υπό εξαγορά Εταιρεία» ή η «Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τους.

Την 22.12.2020 υπεγράφησαν (α) η σύμβαση πώλησης μετοχών μεταξύ του Ιωάννη Τσουκαρίδη και μελών της οικογένειάς του, Βεατρίκη και Τζουλιάννα Τσουκαρίδη, για λογαριασμό των οποίων ενήργησε ο πρώτος ως πωλητής (στο εξής από κοινού o «Πωλητής») και του Προτείνοντος ως αγοραστή (στο εξής η «Σύμβαση Πώλησης Μετοχών») καθώς και (β) οι συμβάσεις πώλησης μετοχών μικρομετόχων μεταξύ δεκαπέντε (15) φυσικών και νομικών προσώπων κατόχων Μετοχών της Εταιρείας ως πωλητών (στο εξής οι «Πωλητές») και του Προτείνοντος ως αγοραστή (στο εξής οι «Συμβάσεις Πώλησης Μετοχών Μικρομετόχων»), η σύναψη των οποίων ανακοινώθηκε στις 23.12.2020 (από κοινού στο εξής η «Συμφωνία Πώλησης Μετοχών»).

Δυνάμει της Συμφωνίας Πώλησης Μετοχών, την 30.12.2020 ο υπό (α) ανωτέρω Πωλητής προέβη σε πώληση 2.360.845 κοινών, ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας στον Προτείνοντα. Περαιτέρω, την 30.12.2020 ο Προτείνων απέκτησε 488.704 κοινές ονομαστικές Μετοχές της Εταιρείας από τους Πωλητές, κατόχους Μετοχών της Εταιρείας.

Συνεπώς, την 30η Δεκεμβρίου 2020 (στο εξής η «Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης»), ο Προτείνων κατείχε άμεσα 2.849.549 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους 72,084% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και ως εκ τούτου δημιουργήθηκε για τον Προτείνοντα η υποχρέωση υποβολής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου, καθώς το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα υπερέβησαν το όριο του 1/3 των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που αναφέρεται στην ως άνω διάταξη.

Την 31.12.2020 ο Προτείνων απέκτησε περαιτέρω 709.253 κοινές ονομαστικές Μετοχές στην Εταιρεία από τον Ιωάννη Τσουκαρίδη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους 17,942% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνεπώς, κατά την 31.12.2020, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 3.558.802 Μετοχές στην Εταιρεία, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 90,026% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 29.01.2021 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας ταυτόχρονα σε αυτούς σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου (στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο») και την έκθεση αποτίμησης των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here