Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένα δημόσια μέτρα υπέρ της εταιρείας διαχείρισης βιομηχανικών πάρκων «ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε.» (στο εξής: ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.) δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ, γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση.

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. είναι ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται διάφορα βιομηχανικά πάρκα στην Ελλάδα. Είναι διάδοχος μιας εταιρείας του δημοσίου, της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως, η οποία ήταν προηγουμένως υπεύθυνη για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των εν λόγω βιομηχανικών πάρκων.

Το 2019 η Επιτροπή έλαβε καταγγελία από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις βιομηχανικών πάρκων στην Ελλάδα τα οποία διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Αντικείμενο της καταγγελίας ήταν ο ισχυρισμός ότι ορισμένα δημόσια μέτρα που έλαβε η Ελλάδα συνιστούσαν παράνομη κρατική ενίσχυση. Ειδικότερα, οι καταγγέλλουσες εταιρείες αμφισβήτησαν τη συμβατότητα των ακόλουθων αποφάσεων των ελληνικών αρχών με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων:

-εφαρμογή ορισμένων όρων λειτουργίας (π.χ. επιβολή τελών διαχείρισης και αποθεματικών τελών) στα βιομηχανικά πάρκα στα οποία είναι εγκατεστημένες οι καταγγέλλουσες εταιρείες, παρόλο που οι όροι αυτοί φέρεται ότι ευνοούν μόνο την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και

-απόρριψη της αίτησης ορισμένων εταιρειών που επιθυμούσαν να αναλάβουν τη διαχείριση κτιριακού συγκροτήματος το οποίο βρίσκεται σε ένα από τα βιομηχανικά πάρκα.

-Η εκτίμηση της Επιτροπής

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα ελληνικά μέτρα, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και ιδίως του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΣΛΕΕ).

Η Επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:

Η δυνατότητα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. να επιβάλλει (i) τέλος διαχείρισης και (ii) τέλος σύστασης αποθεματικού ανά βιομηχανικό πάρκο σε εταιρείες εγκατεστημένες στα βιομηχανικά πάρκα υπό τη διαχείρισή της, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση, δεδομένου ότι τα τέλη δεν ισοδυναμούν με κρατικούς πόρους κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Η δυνατότητα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. να επιβάλλει κυρώσεις (π.χ. διακοπή πρόσβασης σε υδροδότηση) σε εταιρείες εγκατεστημένες στα βιομηχανικά πάρκα υπό τη διαχείρισή της, οι οποίες δεν τηρούν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., δεν συνεπάγεται μεταβίβαση δημόσιων πόρων και, ως εκ τούτου, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.

Η δυνατότητα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. (i) να επιβάλλει χρεώσεις σε εταιρείες εγκατεστημένες στα βιομηχανικά πάρκα υπό τη διαχείρισή της για κοινές δαπάνες πέραν της πραγματικής τους κατανάλωσης και (ii) να υπολογίζει το οικείο τέλος διαχείρισης ως ποσοστό των κοινών δαπανών, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτημα χορηγούμενο από το κράτος.

Η απόρριψη, εκ μέρους των ελληνικών αρχών, της αίτησης ορισμένων εταιρειών να αναλάβουν τη διαχείριση κτιριακού συγκροτήματος το οποίο βρίσκεται σε ένα από τα βιομηχανικά πάρκα που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. δεν συνεπάγεται μεταβίβαση δημόσιων πόρων και, ως εκ τούτου, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα μέτρα δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του δικαίου της ΕΕ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here