•  «Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ την πορεία της μετοχής μας. Υπάρχουν όμως μεγάλοι και ισχυροί μέτοχοι που θεωρούν ότι η σημερινή μας κεφαλαιοποίηση είναι ευτελιστική». 

 

Τάδε έφη Ευάγγελος Μυτιληναίος στη χθεσινή γενική συνέλευση μετόχων έχοντας ήδη ανακοινώσει την επέκταση στον Καναδά, μετά την Χιλή, την Αυστραλία, την Αφρικανική ήπειρο αλλά και την Ασία.

 Στον Όμιλο Mytilineos δεν νυχτώνει πλέον ποτέ.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο αλλαγής έδρας, παρέπεμψε στις ανακοινώσεις της 27ης Ιουλίου ενώ δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι κεντρικός στόχος της διοίκησης είναι να διατηρήσει τα επίπεδα του Χρέους σε μιάμιση φορά τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων EBITDA.

Τα πρακτικά από την γενική συνέλευση μετόχων του Ομίλου Mytilineos δείχνουν ότι σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής και διαχείρισης υπήρξε σχεδόν απόλυτη ομοφωνία των μετόχων.

Σε όλα εκτός από ένα.

  •  Στο θέμα της «Έκθεσης αποδοχών του Άρθρου 112 του ν.4548/2018» υπήρξε έγκριση από το 66% των μετόχων ενώ το 34% διαφώνησε…

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση με τηλεδιάσκεψη είτε συμμετέχοντας στην ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν τη συνέλευση) μέτοχοι εκπροσωπούντες 86.329.900 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 62,37% επί συνόλου 138.404.964 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

(i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

(ii) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας ύψους ενός ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (€1,20) ανά μετοχή.

Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 27η Ιουνίου και η 28 η Ιουνίου 2023 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από την 3η Ιουλίου 2023.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑΑ. Επίσης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη δημιουργία ειδικών αποθεματικών και την καταβολή αμοιβής εκ των κερδών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023 όπως προτάθηκε προς έγκριση.

(iii) Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2022 τέθηκε σε συμβουλευτική ψηφοφορία σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν.4548/2018. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας και θα συνεργαστεί µε τους µετόχους για να διασφαλίσει ότι τα σχόλιά τους θα αξιολογηθούν προσηκόντως και η Εταιρεία θα ενεργήσει περαιτέρω με βάση τις προβλέψεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here