Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι στις 25.07.2019 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 37.270.690 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών  από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ.

Ειδικότερα, οι από 21.05.2019 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ενέκριναν, μεταξύ άλλων:

(α) Τη συγχώνευση, με απορρόφηση της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. από την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ

(β) Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, όπως εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο ως άνω εταιρειών.

(γ) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

(i) κατά ποσό 8.804.100,00 Ευρώ, ήτοι το ποσό του εισφερθέντος προς την Εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας από αυτήν ανώνυμης εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. μετά την διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην απορροφηθείσα εταιρεία, ποσού 15.996.000,00 Ευρώ,

(ii) κατά ποσό 29.584.710,70 Ευρώ δια κεφαλαιοποίησης ισόποσου τμήματος του λογαριασμού της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 220.700.163,09 Ευρώ, διαιρούμενο σε 214.272.003 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,03 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών έχει ως ακολούθως:

– Κάθε μέτοχος της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (πλην της απορροφώσας Εταιρείας) θα ανταλλάσσει 1 μετοχή που κατέχει με 1,27 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., ονομαστικής αξίας 1,03 Ευρώ η κάθε μία.

– Οι μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. θα διατηρήσουν τις κοινές μετοχές που κατείχαν πριν από τη συγχώνευση, ονομαστικής αξίας 1,03 Ευρώ η κάθε μία.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών που προέκυψαν από τη συγχώνευση είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 23.07.2019 ως μέτοχοι της εισηγμένης εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από τη Συγχώνευση θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), κατά τις 24.07.2019, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here