Οι τιμές των ακινήτων έχουν πάρει την ανιούσα και η Prodea Investments ΑΕΕΑΠ κατέγραψε μια θεαματική αύ­ξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου της, για το 2019.

Ήδη η εταιρεία έχει δρομολογήσει την δεύτερη μεγάλη επένδυσή της στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την ανάπτυξη κατοικιών που θα απευθύνονται σε φοιτητές, και τρίτη πανελλαδικά μετά την αντίστοιχη της Πάτρας.

Η Prodea απέκτησε, τον Δεκέμβριο, κτίριο  5.000 τ.μ. στη συμβολή των οδών Ολύμπου 12 και Γλάδστωνος 19 στη Θεσσαλονίκη, αντί ποσού 1,26 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η ανακαίνιση του ακινήτου και η μετατροπή του σε φοιτητικές κατοικίες, αλλά και σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, με το κόστος της ανακατασκευής να ανέρχεται σε 2,68 εκατ. ευρώ. Η πρώτη επένδυση για φοιτητικές κατοικίες είχε πραγματοποιηθεί στην περιοχή Λαδάδικα, σε διατηρητέο ακίνητο.

Συνολικά, τα κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων της Prodea Investments ανήλθαν σε 179,8 εκατ. έναντι 46,3 εκατ.€ το 2018.

Ως αποτέλεσμα αυτής της τρέχουσας δυναμικής της ελ­ληνικής κτηματαγοράς, η Pro­dea Investments κατέγραψε, εν­τός του 2019, κέρδη 19,1 εκατ.€ από πώληση τεσσάρων επενδυ­τικών ακινήτων στην Αθήνα (το τίμημα της πώλησης υπερέβη τη λογιστική αξία των ακινήτων σε ποσοστό της τάξης του 26%).

Αναφορικά με τα βασικά με­γέθη του Ομίλου κατά την προ­ηγούμενη χρήση, τα κέρδη ανήλ­θαν σε 298,9 εκατ. (έναντι 115,1 εκατ. το 2018). Ο κύκλος εργα­σιών της Prodea το 2019 ανήλθε σε 175,1 εκατ.€ έναντι 121,4 εκατ. το 2018.

Η εν λόγω αύξηση οφεί­λεται κυρίως στην αυξημένη επεν­δυτική δραστηριότητα της εται­ρείας κατά το β’ εξάμηνο του 2018 και το 2019.

Τα κέρδη προ τό­κων, φόρων και αποσβέσεων, μη συμπεριλαμβανομένων των κερ­δών από αναπροσαρμογή της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα καθώς και άλλων μη επα­ναλαμβανόμενων εσόδων, όπως π.χ. κέρδη από πώληση επεν­δυτικών ακινήτων (adjusted EBIT­DA) αυξήθηκαν από 101,6 εκατ. το 2018 σε 115,9 εκατ. το 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here