Τις πληροφορίες που συστήνεται να περιλαμβάνουν τα εθνικά μητρώα – κατάλογοι, με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας για τους αγοραστές πιστώσεων και τους δανειολήπτες  και τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ).

Πιο αναλυτικά, λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία που τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2023, η ΕΒΑ προτείνει τα εξής… αναγνωριστικά: 

Αναγνωριστικό νομικής οντότητας (Legal Entity Identifier)

Εθνικό μοναδικό αριθμό αναγνώρισης που εκχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.

Όνομα του υπευθύνου εξυπηρέτησης πιστώσεων

Φυσική διεύθυνση του φορέα εξυπηρέτησης πιστώσεων

Ταχυδρομική διεύθυνση (εάν διαφέρει από τη φυσική διεύθυνση),

Στοιχεία επικοινωνίας για την υποβολή παραπόνων καταναλωτή (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, web έντυπο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου),

Κράτος μέλος καταγωγής όπου έχει εξουσιοδοτηθεί ο πιστωτικός φορέας,

Κατάσταση εξουσιοδότησης για την παροχή δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης πιστώσεων (έγκυρη ή αποσυρθείσα), συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας εξουσιοδότησης και της ημερομηνίας ανάκλησης της εξουσιοδότησης (αν υπάρχει),

Καθεστώς εξουσιοδότησης (εγκεκριμένη ή απαγορευμένη) για λήψη και διατήρηση κεφαλαίων από δανειολήπτες, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας εξουσιοδότησης και της ημερομηνίας ανάκλησης της εξουσιοδότησης αυτής της υπηρεσίας,

Κατάλογος των κρατών μελών για τα οποία ο πιστωτικός φορέας έχει ειδοποιήσει την αρμόδια αρχή ότι παρέχει ή προτίθεται να παρέχει δραστηριότητες εξυπηρέτησης πιστώσεων (μόνο για συμπλήρωση στη λίστα ή στο μητρώο της ΑΠ στο κράτος μέλος προέλευσης) και

Ημερομηνία κατά την οποία ο φορέας εξυπηρέτησης πιστώσεων είναι σε θέση να αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες στο κράτος μέλος υποδοχής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here