Νέα έκτακτη χρηματική διανομή για το 2022 (!), θα εισπράξουν οι μέτοχοι της JUMBO προτού καν ξεκινήσει η νέα χρονιά….

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 καλεί τους μετόχους της η Jumbo.

Οι μέτοχοι καλούνται να αποφασίσουν σχετικά με τη διανομή έκτακτου μερίσματος, αλλά και την εκλογή δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ενός εξ αυτών ως ανεξάρτητου μέλους.

  • H έκτακτη χρηματική διανομή του 2022 που θα αποφασίσει η γενική συνέλευση των μετόχων, ανέρχεται στο 50% του συνόλου των μερισμάτων που διένειμε η εταιρεία για το 2021…

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Σύμφωνα με το νόμο, τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας και την από 27.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της COVID-19, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:00 προς τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της Εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 52.383.007,22, το οποίο αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των διαχειριστικών χρήσεων 01.07.2016- 30.06.2017 και 01.07.2017-30.06.2018.

2. Εκλογή δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός ενός εξ αυτών ως ανεξάρτητου μέλους σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 19.01.2022, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 26.01.2022 και ώρα 14:00.

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της ανώνυμης εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία):

  • Ημερομηνία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: 19.01.2022
  • Ημερομηνία αποκοπής έκτακτης χρηματικής διανομής: 24.01.2022. Ημερομηνία μετά την 21.01.2022, που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.
  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων έκτακτης χρηματικής διανομής (record date): 25.01.2022.
  • Ημερομηνία έναρξης καταβολής έκτακτης χρηματικής διανομής: 31.01.2022.

Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες αποκοπής έκτακτης χρηματικής διανομής, προσδιορισμού δικαιούχων έκτακτης χρηματικής διανομής (record date) και έναρξης καταβολής έκτακτης χρηματικής διανομής τελούν υπό την αίρεση της σχετικής έγκρισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here