Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η διοίκηση του Χρηματιστηρίου κατέθεσε την πρόταση αλλαγής του κανονισμού λειτουργίας του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ακολούθησε ένα εξάμηνο έντονων διαβουλεύσεων. Πλέον, εκκρεμεί μόνο η τυπική έγκριση του τελικού κειμένου από τα διοικητικά όργανα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και όλα δείχνουν ότι  από την 1η Ιανουαρίου του 2025 (σχεδόν σε 9 μήνες από σήμερα) θα εφαρμοστούν 4 σημαντικές αλλαγές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας με σκοπό:

 1. Ενίσχυση του κύρους της Κύριας Αγοράς.
 2. Προσέλκυση νέων εταιρειών για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 3. Ενίσχυση της συναλλακτικής δραστηριότητας.
 4. Δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού προφίλ για τις εισηγμένες μας εταιρείες.

Για να εισάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο μια εταιρεία θα πρέπει:

 • Κεφαλαιοποίηση τουλάχιστον 200 εκατ. € για να δικαιούται να εισαχθεί με μικρότερο ποσοστό διασποράς από το 25%. Η διασπορά δεν  μπορεί να υπολείπεται του 15%.
 • Καταργείται το ποσοστικό κριτήριο της κερδοφορίας. Δηλαδή, πλέον θα μπαίνουν στο Χ.Α. και εταιρείες με ζημιές, Αρκεί όμως, να εμφανίζουν ρυθμούς ανάπτυξης .
 • Ως νέο κριτήριο εισαγωγής στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. λαμβάνεται ως ελάχιστη κεφαλαιοποίηση τα 40 εκατ. ευρώ.

Επίσης, καταργείται το απαιτούμενο φορολογικό πιστοποιητικό. Θα μπορεί να περάσει την πύλη της Λεωφόρου Αθηνών ακόμα κι αν είναι ανέλεγκτη φορολογικά.

Ο CEO της ΕΧΑΕ έκανε λόγο για έναν σύγχρονο και συνοπτικότερο κανονισμό, αλλά και για πολύ ώριμη συνεννόηση των δύο πλευρών.

 •  «Στο νέο κανονισμό υπάρχει δέσμευση να τηρούνται οι κανόνες και όχι να ακολουθούνται με διακριτική ευχέρεια. Η μη εφαρμογή τους θα έχει συνέπειες»

Η διοίκηση του Χρηματιστηρίου έκανε λόγο για διαρκή επάρκεια της διασποράς των μετοχών σε συνεχή βάση.

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό, η διασπορά θα θεωρείται επαρκής όταν:

 • Είναι τουλάχιστον 25% για εταιρείες με κεφαλαιοποίηση κάτω από €200 εκατ. ευρώ,
 • Είναι τουλάχιστον 15% για εταιρείες με κεφαλαιοποίηση άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Η επαρκής διασπορά θα ελέγχεται δύο φορές το χρόνο (δηλαδή κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο). Σε περίπτωση μη επαρκούς διασποράς θα παρέχεται προθεσμία 6+6 μηνών για αποκατάσταση.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει και τη δυνατότητα μετάταξης εταιρειών από την Κύρια στην Εναλλακτική Αγορά, κάτι που θα μπορούσε να γίνει με πρωτοβουλία της ΕΧΑΕ, ή και ενδεχομένως μετά την έγκριση αιτήματος από τις ίδιες τις εταιρείες.

Μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε τις εισηγμένες σε χαμηλότερα κόστη και σε μικρότερες υποχρεώσεις σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και σε χαλαρότερα κριτήρια σε ότι αφορά τα απαιτούμενα free float.

Για την Επιτήρηση, ως νέο κριτήριο υπαγωγής προστίθεται η μη τήρηση επαρκούς διασποράς σε συνεχή βάση από τις εισηγμένες.

Πλέον, περιορίζεται ο χρόνος παραμονής μιας εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης στα δύο χρόνια.

Στην αναστολή διαπραγμάτευσης, ο χρόνος παραμονής περιορίζεται σε ένα έτος.

 

Το Χρηματιστήριο θα μπορεί να αναστέλλει τη διαπραγμάτευση μιας μετοχής, και στις εξής περιπτώσεις:

 • όταν οι μετοχές παραμένουν στην Κατηγορία Επιτήρησης για πάνω από 2 έτη,
 • όταν η διασπορά μιας μετοχής παραμείνει κάτω από 10% μετά την παρέλευση των προθεσμιών που θέτει ο Κανονισμός (6+6 μήνες) για την αποκατάσταση της διασποράς της.
 • όταν η εταιρεία δεν ανταποκριθεί σε ερώτημα του Χρηματιστηρίου εντός της ορισθείσας προθεσμίας ή όταν το Χρηματιστήριο κρίνει ότι η σχετική απάντηση δεν είναι πλήρης, επαρκής ή τεκμηριωμένη.

Διαγραφή  μετοχής.

Με βάση το νέο κανονισμό, δυνατότητα διαγραφής θα γίνεται μετά την παρέλευση 6 μηνών σε Αναστολή, εν αντιθέσει με τους 18 μήνες που προβλέπει ο υφιστάμενος Κανονισμός.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας των 6 μηνών για ένα ακόμα εξάμηνο, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του εκδότη.

Διαγράφονται εταιρείες που οι μετοχές τους έχουν τεθεί σε αναστολή επειδή η διασπορά είναι κάτω του 10%

Το Χρηματιστήριο μπορεί να μεταφέρει τις μετοχές μιας εταιρείας από την Κύρια Αγορά σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης.

Τέλος, δημιουργείται νέα Κατηγορία Διαπραγμάτευσης για Επαγγελματίες Επενδυτές.

Στην νέα κατηγορία θα επιτρέπεται η διενέργεια συναλλαγών μόνο από επαγγελματίες επενδυτές και ιδιώτες πελάτες και για ελάχιστο ποσό επένδυσης 100 χιλιάδων ευρώ.

O κ. Κοντόπουλος παρέθεσε τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντική η μετάταξη του Χ.Α. στις ανεπτυγμένες αγορές, χαρακτηρίζοντάς την ως «ορόσημο». Όπως είπε, θα επιτευχθούν καλύτερες αποτιμήσεις για τις εισηγμένες εταιρείες, αυξημένη πρόσβαση της εγχώριας αγοράς στην επενδυτική κοινότητα, μείωση της μεταβλητότητας και αύξηση της ρευστότητας.

Η διαδικασία της μετάταξης θα έχει διάρκεια 1,5 με 2 χρόνια και δε θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα από όλους τους οίκους αξιολόγησης. Βασικός στόχος για τη διοίκηση της ΕΧΑΕ είναι η αποφυγή συχνών μεταπτώσεων μεταξύ των κατηγοριών, καθώς επίσης η διασφάλιση της ομαλότητας και του χαμηλού κόστους προσαρμογής για τους επενδυτές. Όσο για το «ταξίδι» μέχρι τη μετάταξη, το Χ.Α. θα θεωρείται ταυτόχρονα ως ανεπτυγμένη και αναδυόμενη αγορά από μερίδες επενδυτών, οι οποίοι δεν θα τοποθετούνται όλοι μαζί στην αρχή ή στο τέλος της διαδικασίας.

Παράλληλα, η ΕΧΑΕ διευκρινίζει ότι οι εισροές κεφαλαίων σε «βάθος» χρόνου αναμένεται να είναι μεγαλύτερες από τις εκροές που ενεργοποιούνται κατά την μετάταξη.