της Ελενας Ερμείδου

Η παρουσίαση της νέας οδηγίας ΕΕ/2341/2016 για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 12/12/2018, από την Prudential Actuarial Solutions στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Hotel. Η νέα οδηγία αναμένεται να πάρει και τη μορφή νόμου, μέσα στους πρώτους μήνες του 2019 και να ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, αντικαθιστώντας τον τρέχοντα ν.3029/2002, για τα ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης.

Τα βασικά σημεία που περιλαμβάνει η νέα οδηγία είναι η θεσμοθέτηση και υποχρεωτικότητα στην υλοποίηση για κάθε ΤΕΑ των λειτουργιών αναλογισμού, διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού ελέγχου, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, κανόνων για τις επενδύσεις αλλά και κανόνων για την υποχρεωτική παροχή πληροφόρησης προς τα μέλη ενός Ταμείου, είτε τα δυνητικά που επιθυμούν να λάβουν γνώση για το τι είναι το ΤΕΑ που τους προτείνεται να συμμετάσχουν, είτε τα ενεργά μέλη που έχουν σαφώς αυξημένες ανάγκες πληροφόρησης.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα οδηγία απαιτεί την εξής ελάχιστη πληροφόρηση προς τα μέλη:

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο συνταξιοδοτικό καθεστώς

– πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό προφίλ·

– τη φύση των οικονομικών κινδύνων που φέρουν τα μέλη και οι δικαιούχοι

– τους όρους που αφορούν την πλήρη ή μερική εγγύηση δυνάμει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος ή ενός συγκεκριμένου ύψους παροχών ή όταν δεν παρέχεται εγγύηση δυνάμει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, η δήλωση προς το σκοπό αυτό

– τους μηχανισμούς προστασίας των σωρευμένων δικαιωμάτων ή τους μηχανισμούς μείωσης των παροχών, εάν υπάρχουν·

– όταν τα μέλη φέρουν επενδυτικό κίνδυνο ή μπορούν να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις, πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις των επενδύσεων που σχετίζονται με το συνταξιοδοτικό καθεστώς για τουλάχιστον πέντε έτη ή για όλα τα έτη λειτουργίας του καθεστώτος όταν η περίοδος λειτουργίας του είναι μικρότερη από πέντε έτη

– τη διάρθρωση του κόστους που επιβαρύνει τα μέλη και τους δικαιούχους, για καθεστώτα που δεν προβλέπουν συγκεκριμένο ύψος παροχών

– τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους τα μέλη και οι δικαιούχοι για τη λήψη των συνταξιοδοτικών παροχών τους

– πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα δικαιώματα ή το σωρευμένο κεφάλαιο, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος

– πληροφορίες για τις εισφορές που κατέβαλαν η χρηματοδοτούσα επιχείρηση και το μέλος στο συνταξιοδοτικό καθεστώς, τουλάχιστον κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος

– σε περίπτωση που ένα μέλος έχει δικαίωμα να μεταφέρει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, περαιτέρω πληροφορίες για τις ρυθμίσεις που αφορούν τη μεταφορά αυτή.

– κατανομή των εξόδων που έχουν αφαιρεθεί από το ΙΕΣΠ τουλάχιστον κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες

– πληροφορίες για το επίπεδο χρηματοδότησης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος συνολικά.

– τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 30

Περαιτέρω, είναι έντονη η επιθυμία εντός της οδηγίας, να οδηγηθούμε σε διασυνοριακές δραστηριότητες, οι οποίες να μπορούν να γίνουν με εύκολο τρόπο, αλλά παράλληλα διάφανα και με ασφάλεια για τα μέλη. Τα μεγαλύτερα εμπόδια στη διασυνοριακή δραστηριότητα είναι οι διαφορές στην εθνική κοινωνική και εργατική νομοθεσία.

Να σημειωθεί ότι πανευρωπαϊκά, οι πολίτες βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές ώστε να συμπληρώσουν άλλες συνταξιοδοτικές παροχές. Τα ΤΕΑ πανευρωπαϊκά έχουν 75 εκατομμύρια μέλη και δικαιούχους, με 2,5 τρισ. ευρώ ενεργητικό.

Σύμφωνα με τον  Γενικό Διευθυντή της εταιρίας κον  Κ. Νικολάου «Η διαφάνεια και η εποπτεία είναι η νο1 προτεραιότητα όταν μιλούμε για παρόχους που αναλαμβάνουν συνταξιοδοτικές παροχές, όπως είναι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here