Πρόγραµµα κάλυψης δαπανών επιχειρήσεων,

Αφορά επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ανεστάλη ή µειώθηκε. Θα καλύπτεται µέχρι το ποσό των € 3 εκ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι µεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή όσες απασχολούν έως 250 εργαζόµενους.

Η ενίσχυση µπορεί να δοθεί ως τις 30 Ιουνίου 2021 και καλύπτει την περίοδο από 01.03.2020. Κίνητρα ενίσχυσης εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Στόχος η αύξηση του µεγέθους των επιχειρήσεων. Θα παρέχονται κίνητρα χαµηλής φορολόγησης για µια αρχική περίοδο µετά την συγχώνευση και κίνητρα για µετατροπή ατοµικών επιχειρήσεων σε ανώτερες µορφές.

Νέο πρόγραµµα εγγυοδοσίας για τραπεζική χρηµατοδότηση.

Επανάληψη για το 2021 της µειωµένης ή µηδενικής προκαταβολής φόρου που ίσχυσε και το 2020. Μετατροπή ενός τµήµατος των επιστρεπτέων προκαταβολών σε µη επιστρεπτέων, αλλά εκεί που υπάρχει πρόβληµα και ανάγκη µε κριτήρια τα οποία αναµένονται.

Πρόγραµµα µη σφράγισης επιταγών

Θα δοθεί χρονικό περιθώριο επιπλέον 75 ηµερών στους εκδότες µεταχρονολογηµένων επιταγών προκειµένου να καλύψουν τα αναγραφόµενα ποσά. Κριτήριο θα είναι η πτώση πωλήσεων τον Δεκέµβριο. Οι κοµιστές τους θα µπορούν να µεταθέτουν τις υποχρεώσεις τους σε δηµόσιο και ασφαλιστικά ταµεία.

Πρόγραµµα επιδότησης τόκων και κεφαλαίου επιχειρηµατικών δανείων

Ένα από τα πολλά προγράµµατα ενίσχυσης των επιχειρήσεων θα είναι και το πρόγραµµα για την επιδότηση τόκων και κεφαλαίου επιχειρηµατικών δανείων το οποίο αναµένεται µετά τις κατάλληλες διαβουλεύσεις τον Μάιο.

Βασικά στοιχεία:

  • Θα αφορά µικροµεσαίες επιχειρήσεις
  • Το ποσοστό της επιχορήγησης θα είναι µεγαλύτερο για τα επιχειρηµατικά δάνεια που είναι ενήµερα, ενώ τα µη ενήµερα θα πρέπει να ρυθµιστούν για να µετέχουν.
  • Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται συµµετοχής θα είναι όσες πλήττονται και έχουν πτώση πωλήσεων, τουλάχιστον 20%. Ενδεχοµένως η επιδότηση να αυξάνεται ανάλογα µε την µεταβολή των πωλήσεων.
  • Θα ελέγχεται η ύπαρξη καταθέσεων πριν δοθεί επιδότηση.
  • Οι επιχειρήσεις θα δεσµεύονται ότι µετά την περίοδο επιδότησης θα πρέπει να εξυπηρετούν το δάνειο για ίσο διάστηµα τουλάχιστον.

Μέχρι τότε ενδεχοµένως να προκύψει και νέο πρόγραµµα επιδότησης τόκων, αφού το προηγούµενο εξάντλησε την δυναµική του έχοντας ως µέγιστο χρονικό όριο τους 9 µήνες.

Μαζί µα ενηµερώνεστε προκειµένου εγκαίρως να αξιοποιήσετε το µέγιστο των µέτρων και να είµαστε ισχυροί µαζί στο µέλλον.

{O κ. Ευστάθιος Λιακόπουλος είναι CEO της Building Solid Success BSS Consulting}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here