Για την τρίτη -κατά σειρά- αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Premia Properties του Ηλία Γεωργιάδη, την “νέα” και “φιλόδοξη” εταιρεία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μίλησε το μεσημέρι της Τετάρτης, σε διαδικτυακό brief που συμμετείχε το Banks, ο κ.Κωνσταντίνος ΜαρκάζοςΔιευθύνων Σύμβουλος.

Ο κ. Μαρκάζος επανέλαβε ότι στόχος της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου είναι η ανάπτυξη της εταιρείας. “Θέλουμε να μεγαλώσουμε την εταιρεία, να παραμείνει μία εισηγμένη, ευρωπαϊκών προδιαγραφών”, τόνισε χαρακτηριστικά.

Eπίσης δεν απέκλεισε την μετατροπή της Premia σε ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία) καθώς καλύπτει όλα τα κριτήρια της σχετικής νομοθεσίας.

Στόχος η αξία του χαρτοφυλακίου της Premia (πρώην Pasal Development) (ενεργητικό) να φθάσει τα 500 εκατ. ευρώ και στην πενταετία το 1 δις. ευρώ.

“Είτε με ομολογιακές εκδόσεις, εισφορές περιουσιακών στοιχείων, εξαγορές, θα έχουμε στην παλέτα μας όλο το κλασσικό οπλοστάσιο μιας εταιρείας με γερά θεμέλια, δεν παρεγκλίνουμε από την στρατηγική μας” είπε ο κ. Μαρκάζος.

Η Premia είναι στρατηγικά τοποθετημένη (και) στα logistics, όπως φυσικά και σε κτήρια κοινωνικού χαρακτήρα μέσω ΣΔΙΤ και αυτή η επένδυση θα αυξηθεί. Δεν απέκλεισε μελλοντικά και δραστηριότητα στην ανάπτυξη (development) ακινήτων.

“Έχουμε πετύχει καλή εταιρική διακυβέρνηση που συμμορφώνεται με τον Νόμο και τα διεθνή best practices” συμπλήρωσε.

 

Περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος καθώς και διεύρυνση της μετοχικής της βάσης

Με βάση το πλάνο της ΑΜΚ ύψους 75 εκατ. ευρώ, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε στο 1,44 ευρώ ανά μετοχή.

H εταιρεία και ο Ηλίας Γεωργιάδης, ο Ελληνοσουηδός βασικός μέτοχος της Premia Properties, ο οποίος δραστηριοποιείται στη Σουηδία στο real estate με την Sterner Stenhus έχει θέσει ένα φιλόδοξο πλάνο ανάπτυξης για χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 1 δισ. ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας.

Λεπτομέρειες για την ΑΜΚ:

Η εταιρεία «PREMIA PROPERTIES Α.Ε.»ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 3.06.2021, ενέκρινε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 και δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 19.05.2021, τα εξής:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό 26.041.665,50 ευρώ (η «Αύξηση»), με την έκδοση έως 52.083.331 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), εν μέρει με εισφορά περιουσιακών στοιχείων και εν μέρει με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης €1,44 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), και τον αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Η διαφορά μεταξύ (α) της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που καλύπτονται με εισφορά περιουσιακών στοιχείων και αποτίμησης αυτών, ήτοι €17.941.459,50, και

(β) της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που καλύπτονται με καταβολή μετρητών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι €31.016.875,44 (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης), δηλαδή συνολικά €48.958.334,94, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

(β) Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

(γ) Την κάλυψη συνολικά 19.086.655 εκ των Νέων Μετοχών με την εισφορά περιουσιακών στοιχείων (τα «Εισφερόμενα Περιουσιακά Στοιχεία») από τη μέτοχο, εταιρεία «Sterner Stenhus Premia Properties και την εταιρεία «Elias Tsiklos Holdings LTD»

(δ) Τη διάθεση των υπολοίπων μετοχών της Αύξησης, ήτοι 32.996.676 Νέων Μετοχών, στην Τιμή Διάθεσης, μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Δημόσια Προσφορά») ή/και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης δυνάμει των εξαιρέσεων του άρθρου 1 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»), κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ακριβής τρόπος διάθεσης των Νέων Μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς ή/και Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με επόμενη απόφασή του.

(ε) Για τις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν μέσω Δημόσιας Προσφοράς (οι «Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς»), να παρασχεθεί δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (στρογγυλοποιούμενες στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό) στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (το «Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής»), έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους αμετάβλητο σε σχέση με το ποσοστό που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν την Aύξηση. Το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής θα έχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε λογαριασμούς ατομικούς ή πελατείας στο Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) που θα οριστεί με επόμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here