Με θετικό στοιχείο την αύξηση της καταθετικής της βάσης αλλά με ζημίες προ φόρων και προβλέψεων 23,7 εκατ. ευρώ έκλεισεε την οικονομική χρήση του 2019, η Attica Bank

Τα λειτουργικά έσοδα της Attica Bank το 2019, μειώθηκαν κατά -44,1%.

Οι καταθέσεις στην Τράπεζα αυξήθηκαν +14,3%.

-Τα καθαρά έσοδα από τόκους εμφάνισαν μείωση 36,7% έναντι του 2018, ενώ το περιθώριο ΝΙΜ μειώθηκε κατά 90 μονάδες βάσης στο 1,66%.

-Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την 31.12.2018 (κατά 7,4%) και διαμορφώθηκαν σε 17,2 εκ. ευρώ.

-Τα αποτελέσματα από πράξεις του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα της συγκριτικής χρήσης κυρίως λόγω των κερδών που προέκυψαν από την πώληση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία είχαν αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής τους την 05/12/2017.

  • Από τις συναλλαγές αυτές ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη ποσού ύψους 8.233 χιλ. ευρώ, εκ των οποίων 2.484 χιλ. ευρώ αφορούσαν την ανακύκλωση του υπολειπόμενου αποθεματικού των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής της 05/12/2017.

-Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν οριακή μείωση της τάξης του 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρήση του 2018. Ο αριθμός των εργαζομένων του Ομίλου κατά την 31/12/2019 ήταν 741 εργαζόμενοι (31/12/2018: 707 εργαζόμενοι)

-Τα γενικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων, παρουσιάζουν μείωση -24,3% έναντι της συγκριτικής χρήσης.

-Οι ζημιές προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €23,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους €4,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση (31.12.2018), λόγω της μείωσης των λειτουργικών εσόδων κατά 44,1% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2018. Σημειώνεται ότι στα λειτουργικά αποτελέσματα της χρήσης 2018 συμπεριλαμβάνονται και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη 47 εκατ. ευρώ από τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μέσω τιτλοποίησης (Metexelixis).

-Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,5 δισ. ευρώ και η διάρθρωσή του παρέμεινε σταθερή.

-Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ και παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με την 31.12.2018. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την χρήση ανήλθαν σε 158 εκατ. ευρώ περίπου.

Attica Bank: Αύξηση καταθέσεων - Ζημίες προ φόρων και προβλέψεων 23,7 εκατ. ευρώ το 2019

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here