Εκ βάθρων αλλαγές προκαλεί η ψηφιοποίηση στον χώρο της ασφάλισης, μεταβολές πoυ ενδεχομένως να καθιστούν αναγκαία την μετατροπή εξ ορισμού του όρου “ασφαλιστική επιχείρηση”.

Τα ανωτέρω προκύπτουν από την ανακοίνωση-παρέμβαση της Insurance Europe στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με  τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και την αλυσίδα αξίας ασφάλισης.

Η επέκταση της ψηφιοποίησης συνεπάγεται τη διεύρυνση της ποικιλίας παρόχων και συνεργατών στον ασφαλιστικό τομέα. Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα, οι ασφαλιστές ήδη συμμετέχουν σε μια σειρά συνεργασιών προς όφελος των πελατών τους.

Ωστόσο, μια πιο διαφορετική αγορά σημαίνει ότι θα γίνει ακόμη πιο σημαντικό να διατηρηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και θεμιτός ανταγωνισμός. Όταν οι νέοι πάροχοι υπηρεσιών εισέρχονται στην αγορά, το κανονιστικό πλαίσιο προσφέρει αποτελεσματική προστασία στους πελάτες μόνο όταν οι νεοεισερχόμενοι υπόκεινται στην αρχή «ίδιες δραστηριότητες, ίδιοι κίνδυνοι, ίδιοι κανόνες».

Οι ασφαλιστές αντιμετωπίζουν επίσης περιορισμούς κατά την εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών στρατηγικών. Σύμφωνα με το Solvency II, ορισμένες νέες ψηφιακές δραστηριότητες ενδέχεται να ταξινομηθούν ως “μη ασφαλιστική επιχείρηση” και κατά συνέπεια να μην επιτρέπονται. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ισότιμης ισότητας και θέτει τους ασφαλιστές σε αδικαιολόγητο μειονέκτημα σε σχέση με άλλους συμμετέχοντες στην ψηφιακή οικονομία.

Ο τρέχων ορισμός της «ασφαλιστικής επιχείρησης» πρέπει επομένως να επανεξεταστεί, έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η νέα συνεργασία και οι ψηφιακά συναφείς δραστηριότητες των ασφαλιστών και να θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της βασικής ασφαλιστικής τους δραστηριότητας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here