Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, όπως ισχύουν, τα ακόλουθα:

 

  1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία «Helikon Investments Limited» (εφεξής «Helikon»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατείχε έμμεσα η Helikon στις 25.01.2023, ανήλθε σε 5,01% (1,55% προερχόμενα από μετοχές και 3,46% μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων) επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «ΤΧΣ»), ποσοστό που αντιστοιχεί σε 185.957.220 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας.

 

Κατωτέρω παρατίθεται η πλήρης αλυσίδα των εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου:

 

Επωνυμία % δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από

κρίσιμο όριο

% δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων(*) εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο
Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV  Κατώτερο από

κρίσιμο όριο

Κατώτερο από

κρίσιμο όριο

5,01%

 

(*) Είδος χρηματοπιστωτικού μέσου Ημερομηνία λήξης Ημερομηνία ή περίοδος άσκησης/ μετατροπής Φυσική παράδοση

ή χρηματικός

διακανονισμός

Αριθμός

δικαιωμάτων ψήφου

% δικαιωμάτων ψήφου
Σύμβαση Ανταλλαγής με χρηματικό διακανονισμό (Cash Settled Equity Swap) 20/12/2024 20/12/2024 Μετρητά 18.516.655 0,49%
Σύμβαση Ανταλλαγής με χρηματικό διακανονισμό (Cash Settled Equity Swap) 18/07/2024 18/07/2024 Μετρητά 51.569.531 1,38%
Σύμβαση Ανταλλαγής με χρηματικό διακανονισμό (Cash Settled Equity Swap) 01/10/2025 01/10/2025 Μετρητά 8.575.108 0,23%
Σύμβαση Ανταλλαγής με χρηματικό διακανονισμό (Cash Settled Equity Swap) 04/11/2024 04/11/2024 Μετρητά 46.865.886 1,34%

 

  1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Εταιρεία από την Helikon, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατείχε έμμεσα η Helikon στις 25.01.2023, ανήλθε σε 5,08% (1,57% προερχόμενα από μετοχές και 3,51% μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων) επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 185.957.220 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας.

 

Κατωτέρω παρατίθεται η πλήρης αλυσίδα των εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου:

 

Επωνυμία % δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από

κρίσιμο όριο

% δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων(*) εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο
Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV  Κατώτερο από

κρίσιμο όριο

Κατώτερο από

κρίσιμο όριο

5,08%

 

(*) Είδος χρηματοπιστωτικού μέσου Ημερομηνία λήξης Ημερομηνία ή περίοδος άσκησης/ μετατροπής Φυσική παράδοση

ή χρηματικός

διακανονισμός

Αριθμός

δικαιωμάτων ψήφου

% δικαιωμάτων ψήφου
Σύμβαση Ανταλλαγής με χρηματικό διακανονισμό (Cash Settled Equity Swap) 20/12/2024 20/12/2024 Μετρητά 18.516.655 0,51%
Σύμβαση Ανταλλαγής με χρηματικό διακανονισμό (Cash Settled Equity Swap) 18/07/2024 18/07/2024 Μετρητά 51.569.531 1,41%
Σύμβαση Ανταλλαγής με χρηματικό διακανονισμό (Cash Settled Equity Swap) 01/10/2025 01/10/2025 Μετρητά 8.575.108 0,23%
Σύμβαση Ανταλλαγής με χρηματικό διακανονισμό (Cash Settled Equity Swap) 04/11/2024 04/11/2024 Μετρητά 46.865.886 1,36%

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here