Τεράστιο ενδιαφέρον εκδηλώνεται στις τράπεζες  για τη λήψη δανείων με εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου από μεγάλες, μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

  • «Η Eurobank θα λάβει τις απολύτως αναγκαίες εξασφαλίσεις, με ανώτατο ποσοστό για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις 40% επί του ποσού της χρηματοδότησης όπου αυτό απαιτείται, ενώ για 9 στα 10 νέα δάνεια δεν θα απαιτηθεί προσημείωση.
  • Στόχος είναι να ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης, διασφαλίζοντας παράλληλα και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της»
  • «Η Alpha Bank είναι έτοιμη να παράσχει προνομιακή χρηματοδότηση σε κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στη νέα δράση. Το νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα εξασφαλίζει ευελιξία αποπληρωμής με διάρκεια έως 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 12 μήνες, ενώ προβλέπεται ολική εκταμίευση έως τις 31.12.2020.
  •  Oι επιλέξιμες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) θα πρέπει να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και ενεργητικό έως 43 εκατ. ευρώ και να απασχολούν κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς λιγότερους από 250 εργαζομένους.
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι μεγάλες επιχειρήσεις, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το απασχολούμενο προσωπικό υπερβαίνουν την κατηγορία των ΜμΕ.
  • Επιπλέον κριτήρια συμμετοχής για όλες τις επιχειρήσεις είναι, μεταξύ άλλων, να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις διαδικασίες της τράπεζας, να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες κατά την εκταμίευση κ.λπ.»

Aντίστοιχες ανακοινώσεις εκδίδουν και οι υπόλοιπες 11 τράπεζες που συμμετέχουν στο νεοσύστατο Ταμείο Εγγυοδοσίας (Τρ. Πειραιώς, Εθνική, Τρ. Αττικής, Optima Bank, Procredit Bank και οι Συνεταιριστικές Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας και Χανίων).

Με τις εγγυήσεις του Δημοσίου το κόστος δανεισμού για κεφάλαια κίνησης πέφτει ακόμη και στο 3% ή και χαμηλότερα αν πρόκειται για πιστοληπτικά υγιείς μεγάλες επιχειρήσεις.

Το Ταμείο Εγγυδοσίας δημιουργήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε χρόνο ρεκόρ και η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της ευρωζώνης που εφαρμόζει αντίστοιχο πρόγραμμα.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here